Skip to content

Kommun förlorar i AD - rektor borde inte ha avskedats trots brister

Foto: Pontus Lundahl/TT

En kommun som avskedat rektor hade ingen laga grund för avskedandet. Enligt Arbetsdomstolen var rektorns beteende inom ramarna för vad en arbetsgivare förväntas tåla i ett rättsförhållande. 

 

Även om en rektor på en grundskola i en kommun i Stockholmsområdet agerat bristfälligt var det fel av kommunen att avskeda honom, slår Arbetsdomstolen, AD, fast i en dom.

Rektorn hade varit anställd i tre år när han våren 2015 stängdes av för att en månad senare avskedas.

Grovt åsidosatt sina åligganden
Avskedandet motiverades med att rektorn grovt hade åsidosatt sina åligganden.

Attunda tingsrätt slog senare fast att rektorn låtit en anhörig delta i representationsmiddag och utlandsresa på kommunens bekostnad. Han hade inte följt kommunens regler för inköp när det gäller beloppsgränser och anmälan till controller och hade även i viss mån attesterat egna fakturor.

Rektorn har också under avskedandeprocessen författat och skickat ett hotfullt e-postmeddelande - något han borde ha tagit avstånd ifrån.

Beteende inom ramarna?
Tingsrätten ansåg dock inte att rektorns agerande vare sig sett för sig eller sammantaget nådde upp till en nivå som inte rimligen ska behöva tålas i ett rättsförhållande.

Kommunen hade därför saknat laga grund för avskedandet och grund för uppsägning ansågs inte heller det ha förelegat.

Avskedandet ogiltigförklarades därför och kommunen ålades att betala utebliven lön samt 125 000 kronor i allmänt skadestånd.

Ingen vinning för rektorn
AD anser att vissa av de överträdelser som pekats ut i tingsrätten har varit av lindrigare omfattning, men anser samtidigt att det finns ytterligare saker som rektorn ska kritiseras för, bland annat betalkortshantering och handläggningsfel.

Det finns samtidigt ingen utredning om några ekonomiska oegentligheter som har medfört vinning för rektorn , något som kommunen trodde var fallet när man avskedade honom.

Incidenten med e-postmeddelandet framstår som en engångsföreteelse och bristerna kring bokföring får delvis anses ha berott på att skoladministrationen vid tidpunkten inte fungerade.

Rektorn har i och för sig ”inte varit särskilt lyhörd för hur hans agerande uppfattades” och har även ”agerat med ett betydande mått av självsvåldighet” kring tolkningen av sitt uppdrag.

AD anser dock, i likhet med tingsrätten, inte att avskedande eller uppsägning varit påkallat.

AD konstaterar här att det finns anledning att se allvarligt på rektorns agerande, men att han borde ha fått chans att bättra sig. Tingsrättens domslut fastställs nu därför.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt