Skip to content

HFD prövar fall där en hjärnskadad pojke fått LVU-vård trots föräldrarnas samtycke till vårdinsatser

HFD. Foto: Åke E:son Lindman/HFD:s hemsida

HFD ska pröva förutsättningarna för ett tvångsomhändertagande enligt LVU trots att föräldrarna samtyckt till kommunens vårdinsatser. Enligt kammarrätten är omsorgsbristerna så pass stora att barnet löper allvarlig risk att skadas om föräldrarna fortsätter omvårdnaden.

 

En sex månader gammal pojke omhändertogs omedelbart i augusti 2016 av Social- och arbetsnämnden i Partille kommun.

Nämnden ansökte hos Förvaltningsrätten i Göteborg om att pojken skulle få vård med stöd av 2 § lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Oklar orsak till skador
Pojken har hjärnskador som är permanenta - men meningarna går isär kring hur skadorna uppkommit.

Rätten ansåg att skadorna hade uppstått när pojken varit i föräldrarnas vård. De hade bevisligen inte lyckats skydda honom från skadorna –och föräldrarnas invändningar mot skakvåld och att läkare gjort olika bedömningar om skadornas uppkomst saknade därmed betydelse.

Det fanns därför en påtaglig risk för att pojkens hälsa och utveckling skadas.

Föräldrarna hade visserligen samtyckt bland annat till nämndens vårdplanering men inte lyckats förklara hur skadorna uppkommit och rätten menade att de verkar ”sakna insikt i vilket ansvar de själva hade för den uppkomna situationen”.

Med tanke på pojkens omfattade vårdbehov samt hans skador var det “av yttersta vikt att han inte kommer till skada igen”  - något som domstolen inte tyckte kunde garanteras om pojken gavs vård på frivillig väg.

Domstolen ansåg att vård skulle ges med stöd av LVU och ansökan bifölls. Domen kom att gälla omedelbart.

Brister i omsorgen
Kammarrätten i Göteborg avslog senare föräldrarnas överklagande.

Domstolen ansåg att det var sannolikt att pojken utsatts för grovt våld när han varit i föräldrarnas vård.

Domstolen lutade sig bland annat mot en omfattande genomgång av den medicinska utredningen och diskussion om andra tänkbara händelser som kan ha orsakat skadorna, exempelvis att pojken föll ur en barnvagn under våren 2016.

Domstolen ansåg därmed att det förelåg ett vårdbehov enligt LVU då omsorgsbristerna var så pass allvarliga att pojken löpte en påtaglig risk att skadas om han vårdades av sina föräldrar.

HFD-prövning trots samtycke
Enligt kammarrätten ska vården istället ske i ett familjehem något som föräldrarna samtycker till.

Dock menar domstolen att det mot bakgrund av den rådande situationen och den osäkerhet som finns angående föräldrarnas samarbetsförmåga sinsemellan” inte kan garanteras att barnet får den vård det behöver enbart med föräldrarnas samtycke, ”

Enligt kammarrätten finns det därför grund för en tvångsomhändertagande enligt LVU.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, beslutar nu att meddela prövningstillstånd i målet. Prövningen kommer att avse förutsättningarna för vård enligt 1 och 2 §§ LVU.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt