Skip to content

HD: fastighetssäljare är inte förhindrade av förlikningsavtal - kan kräva höjd köpeskilling

Foto: Jessica Gow/TT

Säljare av fastighet kan processa om ytterligare köpeskilling trots tidigare förlikningsavtal om prisavdrag. Enligt HD föreligger inte rättegångshinder då förlikningsvillkoret "slutlig reglering" har en avtalsrättslig och inte någon processrättslig verkan.

 

Bakgrund
I januari 2011 sålde en familj en fastighet och en del av en fastighet i Trelleborg.

I juli 2013 stämde köparna säljarna för fel i fastigheten och yrkade prisavdrag. Parterna förlikades och Ystad tingsrätt stadfäste förlikningen i januari 2015.

Säljarna stämde därefter köparna i sin tur och krävde dem på mer betalt för fastigheterna. Man menade bland annat att köparna beviljats lagfart för båda fastigheterna trots att köpet endast avsåg en del av den ena.

Rättegångshinder?
Köparna gjorde gällande att det förelåg rättegångshinder på grund av förlikningsdomen.

I januari 2016 fann Ystad tingsrätt att processen inte omfattades av förlikningens rättskraft och lämnade yrkandet om avvisning utan bifall.

Hovrätten över Skåne och Blekinge bedömde dock senare att rättegångshinder förelåg och avvisade därför säljarnas talan.

Högsta domstolen, HD, ändrar nu underinstansens avgörande och fastställer istället tingsrättens beslut.

"supplerande moment"
HD anser att frågan om prisavdrag och frågan om ytterligare köpeskilling inte är samma sak i processrättslig mening –och det är därför möjligt att föra talan om ytterligare köpeskilling trots tidigare prisavdragsförlikning.

I det aktuella fallet fanns det en skrivning i förlikningen som anger att parternas mellanhavanden med anledning av tvisten är slutligt reglerade. HD anser att detta skulle kunna tolkas som att säljarna har avstått från den rätt till ytterligare köpeskilling som de kan ha haft.

Vidare konstaterar HD att det också är möjligt att stadfästa överenskommelser som inte gäller den omtvistade saken utan istället är så kallade "supplerande moment". Rättegångshinder ska dock bara aktualiseras om det står klart att den sak som kärande för talan om har förlikts genom momentet.

Ifall detta inte är fallet kan det supplerande momentet istället ha avtalsverkan, men det är något som får bedömas i en materiell prövning enligt allmänna avtalsrättsliga principer, och något rättegångshinder föreligger då alltså inte.

Enligt HD är därför säljarna oförhindrade att föra talan om ytterligare köpeskilling och vad villkoret om "slutlig reglering" innebär får istället avgöras vid målets fortsatta handläggning.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt