Skip to content

Handläggningsfel när Migrationsdomstolen avslog yrkande om muntlig förhandling

Foto: J. David Ake/AP

Migrationsöverdomstolen undanröjer dom om avslag av uppehållstillstånd. Enligt domstolen borde underinstansen ha beviljat yrkande om muntlig förhandling eftersom man gjort bedömning av tillförlitligheten i den asylsökandes uppgifter. 

 

Bakgrund
En nu 30-årig man ansökte i mars 2015 om uppehålls- och arbetstillstånd.

Migrationsverket avslog i december 2015 mannens ansökan och beslutade att utvisa honom då man ansåg att mannen inte lämnat trovärdiga eller tillförlitliga uppgifter om sina asylskäl.

Yrkade på muntlig förhandling
Mannen överklagade till migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Luleå, MigD, och yrkade att muntlig förhandling skulle hållas - ett yrkande som avslogs av MigD.

MigD avslog även mannens överklagande.

MigD menade att de skäl mannen redogjort för - att han vid återvändande till hemlandet riskerat att utsättas för skyddsgrundande behandling på grund av att han tillhör en minoritetsklan och att en hotbild föreligger mot honom då han är imam - inte är tillräckliga för att han ska beviljas uppehållstillstånd som skyddsbehövande.

Undanröjer dom
Migrationsöverdomstolen, MiÖD, undanröjer nu MigD:s dom och återförvisar målet för ny handläggning på grund av att MigD:s handläggning av målet varit bristfällig.

Enligt MiÖD har MigD i sitt resonemang om varför mannens uppgifter inte är tillräckliga också gjort en bedömning av om uppgifterna är tillförlitliga.

Mot bakgrund av att utgången i målet varit avhängig tillförlitligheten i mannens uppgifter, kan en muntlig förhandling inte anses ha varit obehövlig hos MigD och domstolen borde därför inte ha avslagit mannens yrkande.

På grund av detta ska målet återförvisas för erforderlig handläggning.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt