Skip to content

Hamsterbett godtagbar ursäkt för bristande journalföring - veterinär får rätt i domstol

Foto: AP Photo/Andres Kudacki

En veterinär tilldelas inte en disciplinpåföljd för bristande journalföring. Veterinären hade blivit biten i fingret av en hamster och i det tumult som följt glömt bort att journalföra händelsen. 

 

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård beslutade i september 2016 att inte tilldela en veterinär någon disciplinpåföljd.

I anmälan som hade inkommit från Länsstyrelsen i Skåne län uppgavs att veterinären hade tappat en hamster som skulle avlivas och kastat iväg en annan hamster när den bitit honom i fingret.

Veterinären hade efter det inträffade inte gjort någon journalanteckning.

Bett i fingret
Veterinären uppgav att den ena hamstern hade en tumör och avlivades omedelbart. Den andra hamstern hade ett sår på magen. Då veterinären skulle fånga hamstern i dess bur bet den honom i fingret, varpå han gjorde en avvärjande rörelse med handen – något som enligt mannen är "en naturlig reaktion även bland veterinärer".

Detta ledde till att hamstern flög iväg en bit och landade på golvet. Den sprang sedan iväg utan problem.

Veterinären lyckades sedan trots blödningen och smärtan lägga om såret på hamsterns mage. Anledningen till att veterinären inte fullföljde journalskrivningen var att fingret "blödde rejält", med tillhörande kraftiga smärtor.

Veterinären uppgav att han i detta läge var svimfärdig, chockad och förberedde sig på att bli transporterad till akuten.

Försvarligt agerande?
Nämnden ansåg att det under rådande förhållanden varit försvarligt att veterinären inte hade fullföljt journalanteckningen och att någon disciplinpåföljd inte var aktuell.

Länsstyrelsen överklagade till Förvaltningsrätten i Jönköping som biföll överklagandet och tilldelade veterinären en erinran.

Förvaltningsrätten menade att det var ursäktligt att inte föra journal med en gång efter händelsen, men att veterinären hade kunnat göra detta vid ett senare tillfälle.

Ringa brist
Veterinären överklagade till Kammarrätten i Jönköping som nu upphäver förvaltningsrättens beslut. Kammarrätten konstaterar att veterinären inte har uppfyllt de krav som föreskrivs i form av journalföring, vilket i och för sig innebär att han brustit i det som åligger honom som veterinär.

Mot bakgrund av omständigheterna vid det aktuella tillfället får dock bristerna anses ringa. Någon disciplinpåföljd ska därför inte åläggas veterinären. Överklagandet bifalls därför.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt