Skip to content

Arrendenämnden får fastställa kostnad för nedbrunnet hus även efter att nytt hus redan byggts

Foto: Schrøder, Tor Erik

En arrendenämnd får pröva en ansökan om fastställande av kostnad för arrendatorns arbete även efter det att arbetet utförts. Det slår en oenig HD fast i en dom där arrendatorerna byggt upp ett hus och sedan krävt staten på arbetskostnaderna.

 

Arrendenämnden i Sundsvall beslutade i maj 2015 att staten i egenskap av jordägare haft skyldighet att bygga ett nytt bostadshus på ett arrendeställe efter det att huset förstördes genom brand i maj 2009.

Vidare fastställde arrendenämnden kostnaderna för arrendatorernas arbete för att bygga ett nytt hus till 3 000 000 kronor.

Överklagan
Staten överklagade och menade att arrendatorernas talan borde ha avvisats, bland annat eftersom en prövning rörande byggnadsskyldighet ska ske innan byggnaden uppförs och arrendatorerna själva redan hade byggt upp det nya huset.

Hovrätten för Nedre Norrland sade nej till att avvisning skulle ske på grund utav att någon prövning av byggnadsskyldighet inte hade gjorts men beslutade ändå att avvisa arrendatorernas talan beträffande fastställande av beräknad kostnad för arbete.

Hovrätten ansåg att talan i denna del lämpligen skulle föras som en skadeståndstalan i efterhand.

Arrendatorerna överklagade till Högsta domstolen, HD, och anförde att risken var betydande att ”annan domstol, som ska pröva en eventuell efterföljande skadeståndstalan, kommer till en annan slutsats än hovrätten och avvisar en sådan talan”.

Arrendatorns rätt
HD konstaterar att den i målet aktuella bestämmelsen har till syfte att skydda arrendatorns rätt när jordägaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt arrendeavtalet.

Enligt HD framstår det som ”mindre ändamålsenligt om arrendatorn, efter att ha fått slutligt fastställt att jordägaren är byggnadsskyldig i det arrenderättsliga förfarandet, skulle behöva vända sig till domstol för att få prövat vilka kostnader för det arbete som har utförts i jordägarens ställe som han kan få ersatta”.

Arrendenämnden behörig
Sammanfattningsvis finner HD att en arrendenämnd är behörig att pröva en ansökan om fastställande av kostnad för arrendatorns arbete även efter det att arbetet har utförts.

HD sade därför ja till arrendatorernas överklagande och avslår statens yrkande om avvisning även beträffande fastställande av kostnad för arbete.

Ett justitieråd är skiljaktigt i fråga om motiveringen och ett annat är skiljaktigt i sak.

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt