Skip to content

Tonåring hölls olagligt inlåst av kommun i en vecka - går inte utreda vem som kan åtalas

Den 17-årige pojken hölls inlåst på ett ungdomshem i en vecka - trots domstolsbeslut. Foto: Marcus Eriksson/TT

JO lyckades inte utreda vem som var ansvarig för att den 17-årige pojken hade suttit olagligt frihetsberövad i en vecka enligt LVU - trots domstolsbeslut. Oklarheterna gjorde att ingen kunde åtalas men JO understryker att det inträffade är "mycket allvarligt".  

 

Det var den sociala myndighetsnämnden i Härryda kommun som beslutade att omedelbart omhänderta den 17-årige pojken enligt lagen om vård av unga, LVU - detta med hänvisning till "brister i hemmiljön" och "pojkens eget beteende".

Pojken skulle därför placeras vid ett ungdomshem och vårdas vid en låsbar enhet.

Ingen fara för eget beteende
Beslutet fattades av nämnden den 23 juni 2015 och prövades av Förvaltningsrätten i Göteborg som den 1 juli konstaterade att det var sannolikt att pojken behövde beredas vård på grund av brister i sin hemmiljö och därför fastställde beslutet om omedelbart omhändertagande.

Enligt förvaltningsrätten var det däremot inte sannolikt att pojken behövde beredas vård på grund av sitt eget beteende.

Den 7 juli 2015 uppmärksammades rättens ordförande på att pojken var placerad på en låsbar enhet - trots att han inte var omhändertagen med stöd av den bestämmelse i LVU som gällde han eget beteende (3 § LVU). Först då placerades han hos sin pappa för att nästa dag överföras till en öppen avdelning på ett ungdomshem.

Pappan JO-anmälde
Det var pappan som sedan JO-anmälde socialförvaltningen för att hans son, utan lagstöd, hade varit placerad på en låsbar enhet.

Justitieombudsmannen Stefan Holgersson konstaterar nu att förvaltningsrättens beslut kom in till socialförvaltningen efter kontorstid den 1 juli 2015 och att nämnden alltså tog del av beslutet nästa morgon.

Enligt JO borde den som hade ansvaret för ärendet då ”ha läst beslutet noga och därefter utan dröjsmål ha sett till att ungdomshemmet informerades om att X (pojken) inte längre vårdades på en sådan grund som anges i 3 § LVU.

Ingen kan åtalas
Det förhållandet innebar ju att ungdomshemmet inte skulle fortsätta att vårda X vid en låsbar enhet.”

JO skriver i sitt beslut:

"Det gick under förundersökningen inte att få fullständig klarhet i vilka som tog del av förvaltningsrättens beslut, vilket ansvar olika befattningshavare vid förvaltningen hade i X ärende och vilka bedömningar som gjordes med anledning av beslutet. Oklarheterna bidrog till att jag inte fann det möjligt att slå fast att någon enskild tjänsteman skulle åtalas för det inträffade." 

Mycket allvarligt
JO framhåller dock att det "finns anledning att se mycket allvarligt" på det inträffade eftersom pojken de facto varit utsatt för ett oriktigt frihetsberövande under en vecka.

JO skriver:

"Det som har kommit fram i detta ärende visar att flera handläggare vid socialförvaltningen inte verkar ha förstått innebörden av förvaltningsrättens beslut. Det råder också en betydande oklarhet om vem som hade det egentliga ansvaret för att X ärende handlades på ett korrekt sätt."

"JO har även i tidigare ärenden som har rört handläggningen av ärenden angående tvångsvård noterat att socialnämndens verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att de stränga formella kraven på handläggningen av ärenden angående tvångsvård inte alltid uppfylls."

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Åtala handläggaren?!

Med tanke på alla oklarheter och att handläggarna inte ens visste vad som gällde etc så borde enhetschefen åtalas, då det är den du har det yttersta ansvaret. När det dessutom verkar vara brister i ansvarsfördelningen som det verkar vara här är det inte heller bara ett övergripande ansvar, så är det enhetschefens direkta ansvar.
Men överlag är det här ett extremt problem i när det kommer till myndighetsutövning, verkar väldigt svårt att hålla någon ansvarig, som att det är en ovilja att hålla någon ansvarig till och med.
Istället blir svaret allt för ofta, vilket verkar vara vad JO säger mellan raderna här också, att "rutinerna brustit" och att "de ska ses över".
Själv är jag jävligt trött på sådana uttalanden och ser hellre så personer hålls direkt ansvariga.

Handlar snarare om vilja att inte åtala. Så är det i princip alltid när tjänstemän gjort fel.

Det här är ytterst konstigt, det finns sällan någon som har ansvar, ändå är det ju socialnämnden som har det yttersta ansvaret, hur kan då ingen ha ansvar, liksom det är ett riktigt dårarnas paradis om det inte går att fastslå vem som är ansvarig, något är sjukt fel i detta land.
Det känns som alla skyddar varandra när tjänstemän är inblandade, åklagare polis domstol och de två tillsynsmyndighet vi har IVO och jo

Jag har förlorat min dotter i LVU mål utan LVU kriterier. Samma brott som redan fällde tjänstemän och politiker i Marks kommun i LVU mål har återupprepats i samma kommun av samma nämnd. Förvaltningsrätten och Kammarrätten i Jönköping beviljade nämndens ansökan om LVU. Handläggarens utredning bevisades vara falsifierad i förvaltningsrätten och man ignorerade alla vittnen som vittnade i min förmån.
Jag har polis, JO och IVO anmält utan verkan.
Jag är besegrad men vägrar att ge upp!!! Vad gör jag???
Sandra.farnum.lilja @gmail.com