Skip to content

Statstjänstmän utbildas om mänskliga rättigheter - "ska få förståelse för sin roll som ansvarsbärare"

Foto: Jessica Gow

Utbildningen av statliga tjänstemän kring mänskliga rättigheter fortsätter. Även denna gång är det Uppsala Universitet så får uppdraget från regeringen. Syftet är att tjänstemännen ska "få förståelse för sin roll som ansvarsbärare". 

 

Uppsala Universitet är det lärosäte som genomför så kallade ”kompetensutvecklingsinsatser” inom mänskliga rättigheter på uppdrag av regeringen.

Utbildningarna riktar sig till statligt anställda och ingår som en del i regeringens nationella arbete med mänskliga rättigheter.

Har haft uppdraget sedan 2014
Uppsala Universitet har haft uppdraget sedan 2014 och får nu regeringens förtroende att fortsätta att förvalta och vidareutveckla utbildningen.

Till exempel ska universitetet hålla i en webbaserad introduktion om mänskliga rättigheter och utarbeta och genomföra verksamhetsanpassade och praktiskt inriktade utbildningar för personal på olika nivåer i ett urval av statliga myndigheter.

Agenda 2030
Själva syftet med uppdraget är att statligt anställd personal ska få "förståelse för sin roll som ansvarsbärare" och ha tillräcklig kunskap om de mänskliga rättigheterna och deras innebörd.

Uppdraget ingår även som en del av Sveriges genomförande av Agenda 2030 - ett internationellt samarbete som bland annat syftar till att förverkliga alla människors mänskliga rättigheter.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

22 comments

I världens övriga stater anställs statstjänstemän baserat på utbildning med tillägg personlighetstester, och i Sverige statstjänstemän utbildas efter anställning i mänskliga rättigheter för att få förståelse för sin roll som ansvarsbärare!

Man får uppfattning att samtliga i svenska staten tjänstemän sedan barnsben är föräldralösa ty i normal barnuppfostran ingår folkvett innefattande att i tidig ålder lära sig förståelse för egna beslut att fatta i så ock vuxenlivet!
Mvh.

Idag fick vi ett rätt tydligt svar om vad de röstberättigade engelska medborgarna tycker om vikten av Mänskliga Rättigheter i samhället.

Det var visst inte så bra att hota om att börja rasera Mänskliga Rättigheter.
Göra medborgarna sekundära.
Hota om att ta människors hem ifrån dom...

Värsta misstaget en premiärminister gjort, sägs det.
Gå på nyval med detta i hand.

Krav på godkänt på högstadiet skall nu tas bort för nysvenskar så de kan komma in i gymnasiet ändå och sedan få jobb. Redan nu kan inte nya studenter som börjar på universitetet läsa läroböcker på engelska eller avancerade texter på svenska så kraven sänks. På polishögskolan sänks begåvningskravet för att fylla platserna. Alla är våra blivande tjänstemän.

Apropå Mänskliga rättigheter... Och vem som ska känna till dem... Och använda sig av dem.

Likhet inför lagen var det ja...

http://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/akilovs-advokat-ingen-ha...

På Försäkringskassan tror de att de försäkrade är brottslingar som tjänstemännen är satta att straffa med alla medel de har till förfogande. De tar bort bevisning.Ändrar diagnoser utan att träffa personen, vägrar göra exponeringsutredningar trots att detta skall göras i alla ärenden. Ignorerar fakta och skapar domvillor som de därefter använder som avvisningsmotivering. Kriminaliteten frodas på statens myndigheter och de försäkrade drabbas av rättsförluster med en löpandebandprincip som skulle fått prästerna på inkvisitionens tid att bli gröna av avund.

När djurskyddet gick över till länsstyrelserna 2009 stiftades en speciallag så att de som haft minst 50% tjänst på kommunerna fick sk arbetsövergång. Därmed krävdes varken betyg eller lämplighet. Dessa inspektörer tar sig ständigt rätten att gå in i privata bostäder under föregivande att de skall inspektera djur. Oavsett om det finns något djur eller inte. Regelmässigt tar de med sig poliser som hotar djurägaren. Polisen gör också anmälningar till länsstyrelsen för att gå förbi kravet på husrannsakan. Då säger de att "vi utför handräckning till länsstyrelsen".
Länsstyrelserna agerar också domstol och utdömer straff som djurförbud. Näringsförbud för en "sanktion" för att skydda djur i framtiden utan någon rättslig prövning. Djur exproprieras också godtyckligt till stora belopp som straff för den som brutit mot tjänstemäns beslut. Också det utan rättslig prövning.
Mänskliga rättigheter existerar inte för djurägare.

En speciallag? Det fanns väl redan sådan arbetsrättslig lagstiftning? Vad var det för speciallag?

Länsstyrelsernas beslut är "rättsliga prövningar". Vad menar du med att påstå att de inte är det?

Det finns ingen speciallag för ändamålet men nåväl finns det Lagen om anställningsskydd § 6 b som utnyttjades av arbetsgivarna vid övergången 2009-01-01 då den även gäller anställda i allmän tjänst.

Länsstyrelsernas beslut när det kommer till djurskyddsärenden är MOTSATSEN till faktiska rättsliga prövningar!

Enligt GÄLLLANDE lagstiftning så är svenska "inspektörer" inte behöriga till att vare sig inspektera eller besluta något alls - eftersom de saknar den i Kontrollförordning 882/2004 föreskrivna kunskapen om aktuella djurslag samt gällande lagstiftning. Det FINNS INTE ens någon utbildning för vare sig anställda vid Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, domstolar eller länsstyrelser inom GÄLLANDE lagstiftning, men väl ofantligt mycket propaganda från korrumperande djurrättsgrupperingar och organiserad brottslighet.

Några mänskliga rättigheter är inget som de extremistiska djurrättsgrupperingar som styr och beslutar efter egna agendor och interna målbilder har någon som helst avsikt att ta hänsyn till!
- Rättslig prövning på någon enda av de 21 länsstyrelserna? - NEJ - det existerar verkligen inte!

Du menar att du tycker att deras rättsliga prövningar håller låg kvalitet och att de inte är behöriga att göra dem.

När jag på möte med länsveterinären i Stockholm och frågade honom hur han gör för att respektera mänskliga rättigheter så.gapskrattade han.

Jag hade mailkonversation med Marcus i Skåne och på samma fråga svarade han: "det handlar om djurägare". Dvs djurägare har inga rättigheter.

Ni ska nu få ett ytligt sammandrag av ett verkligt exempel.
En bevisad brotsling, skrivit eget avtal med tredje person på en värdefull häst den hade på foder enligt giltigt bevittnat avtal. Brottslingen ville ibte återlämna hästen utan ställer den hos en samarbetspartner och skriver ett avtal med denne där brottslingen skriver sin egenhändigt namnteckning som ägare. Den rättmätiga ägaren får efter att hästen följande år eftet avlat som upprättats mellan de två kumpanerna inte längre tag på den brottsliga foderrvärden som flyttat och inte längre var sökbar. Under hösten körde den rättmätiga ägaren 65 mil ner till Flyinge och stoppade all framtida möjlighet till registrering av avkommor då en intuitiv känsla att nåhot var fel framkom. Väl på plats i Flyinge på ASVH insåg ägaren att brottslingen på något sätt lyckats stå som ägare i det publika registret, det har dock ingen juridisk giltighet och personalen ändrade omgående samt lade in en varning i systemet. Vid denna tidpunkt kände inte ägaren till kumpanernas avtal, det framkom efter ytterligare 2 år då kumpanerna hade fått problem att registrera de avkommor de tagit på hästen varje år utan lov.
Det är tydligen nu det eskalerar och brottslingen tar kontakt med djurskyddstjästeman för att försöka få en lösning på vad dem betraktar som "oklart ägandeförhållande".
Tjänstemannen har uppenbarligen haft dialog med polisens rättsenhet och på något sätt skapas ett djur ärende, det startade med olaga intrång och när stall dörr låstes ett rent inbrott, troligen för att förgifta en häst för att få igång processandet. Tjänstemannen gör som polisen sagt och åtalsanmäkan hästägaren, får snabbt med sig lokalpolis plus veterinär och åker ut och omhändertar samt avlivar den häst som redan stod under annan veterinärs behandling, övervakning och ansvar för att i polisens namn skicka till obduktion. Obducenten som utförde obduktionen på ett omärkta hästkadaver hade mycket svårt att hitta något hållbart och var för övrigt specialist på gnagare.
För att komma vidare fattades ett omhändertagandebeslut med enda grund ett expertutlåtande som dryga två år senare under ed i tingsrätt erkändes osant. Det finns i protokoll nedtecknade att djurskyddstjänstemannen var den som skrev texten, veterinären säger till slut under ed att denne "bara skrivit vad den upplysts", alltså det tjänstemannen velat ha. Veterinären erkänner under ed att det inte förelåg varesig djurplågeri, lidande eller ens överskridande av djurskyddslagstiftningen utan allt befann sig inom normalvariationerna. I det läget valde åklagaren Att ogilla åtalet i sin helhet och i och med att hela huvudförhandlingen var genomgången delade även en frikännande dom ut då den möjligheten finns i detta specialfall. Begäran om djurförbud hade inkommit till länsstyrelsen i samband med konfiskeringen av samtliga hästar men beslut om djurförbud fattades inte förrän över två år senare och gällde enbart häst (det icke återlämnade djuret var ju en häst vilket länsstyrelsens jurist påpekade i dem kommande förhandlingen i förvaltningsrätt som i sin dom undanröjes hästförbudsbeslitet).
Att hästförbudet undanröjes var inte enligt plan så länsstyrelsens jurist överklagade med motiveringen "behövs för rättsverkningarna därutöver, planetat omhändertagande av häst", på frågan vilken häst kom namnet på den ej återlämnade foder hästen samt kopia på den handling där brottslingen/fodervärdstagaren önskar få äga den ej återlämnade i avel varje år versamma hästen.
Kammarrätten löd snällt länsstyrelsens jurist skrivelse och undanröje förvaltningsrättens upphävande av hästförbudet. Nu blev det fritt fram, den tjänsteman som startat allt från början hade vid den övergång som Astrid nämner i en tidigare kommentar vid den tidpunkten övergått till länsstyrelsen. I länsstyrelsens arkiv står att läsa om en kontakt mellan brottslingen och djurskyddstjänstemannen där tjänstemannen lovar brottslingen att länsstyrelsen ska skriva omhändertagandebeslut bara hästen flyttas till "rätt" län.
Problem uppstod dock, bla för att länsstyrelsen i sitt hästförbud även lagt ett föreläggande att göra sig av med ev ägda hästdjur vilekt så skett i rätt tid, ca 1,5 år tidigare med korrekt avtal. Tyvärr gällde avtalet enbart ägandet eftersom den fysiska hästen inte gick att spåra och därför var enbart ägandet juridiskt avtalat, någon rådighet över hösten fanns såklsrt inte.
När yttrande inför beslut om omhändertagande framkom bad den nya ägaren polisen om hjälp att återfå sin häst, polisen valde Att lägga den begäran på bordet i väntan på verkställandet viljet tog ca 2,5 månader till och då lägga den begäran från den nye ägaren till handlingarna som gällde den som fått hästförbud. Den polis som funnits med från början var också den somvia telefonkontakt med brottslingen slutför själva omhändertagandet, ingen vet ens om hästen flyttats till rätt län då ingen tjänsteman varesig från länsstyrelsen eller polisen åkte och kontrollerade utan allt sköttes via telefon mellan polis och brottsling. Polisen fick en allvarlig erinran av JO för din handläggning men den som i slutändan fick stå för hela kalaset var den forna hästägaren, tillika uppfödaren av den åtråvärda/önskade hästen.
I Sverige fungerar det enligt följande: Tjänstemän kan göra falska åtalsanmälningar, dikta upp text till expertutlåtanden som sedan blir enda grund för konfiskering av egendom. När detta framkommer sker inget utan processen mot ett förverkligande fortskrider där även överinstanser följer utsatt väg mot slutmål och Kronofogden tvingar brottsoffret stt förutom förlust av konfiskeras egendom även bekosta kalaset.

Hur är det möjligt att egendom som konfiskeras med stöd av under ed erkänt osant intyg varesig återlämnas eller betalas skadestånd för?
Hur är det möjligt att processen kan tillåtas fortskrida i överinstanser trots mycket tung bevisning?
Hur är det möjligt att ett brottsoffer via tingsrätt med överinstanser med hjälp av Kronofogdemyndigheten tvingas betala ytterligare. I detta fall förlorades hästar för miljoner vid konfiskeringen och ytterligare en miljon drevs in för samhällets omkostnader i samband med konfiskeringen.
Hur är det möjligt att alla tjänstemän inklusive polisen skyddas av Svenskt rättsväsende trots att allt grävts fram och framlagts? En domstol kan välja att inte ta med bevisning, en rådman kan också dag innan förhandling hota ombud med att den verkliga sanningen ej ska få framkomma utan att det isåfall skulle ske ett avbrytande av muntlig förhandling I förvaltningsrätt och avgöras ändå.

Kan här tillägga att numer framkommit att det delegationsbeslut som drivits i alla mål och instanser aldrig anmälts till den kommunala nämnden. Att "någon" efter slutarkivering av originalen i det kommunala arkivet brutit arkiveringen gen och bytt ut det beslut som anmälts. Det är nämnden på följande vis, den ovan nämnda djurskyddstjästemanmen fattade ett beslut vilket anmäldes MEN en annan tjänsteman fattade bevisligen dagen efter ett nytt beslut men återanvände felaktigt beslutslöpnummret. Det är det första beslutet som anmälts till nämnden men det är det andra som processerna handlat om och det är bevisligen ALDRIG anmält till nämnden, bara i efterhand utbytt i originalarkiveringen.

Finns det någon där ute som sett något liknade tidigare och finns det någon som har tips på väg att lösa detta. Ett försök till lagprövning har gjorts utan resulatt och det har inte gått 10 år ännu.

Vad jag förstått så har överklagandetiden inte börjat löpa än i och med att beslutet aldrig varit uppe i nämnden.
Problemet är bara att "hacka hål på", att få rättsväsendet att vilja reda ut röran som skapats under många år men så många aktörer inblandade.

Ett tips är att utgå ifrån vad varje ärende gäller. Alltså vad som har prövats av t.ex. Länsstyrelsen och hålla fokus på det i ett eventuellt överklagande.

Det är gjort i alla olika mål och ärenden som hade det falska utlåtandet som grund med start i stora konfiskeringen, överklagat upp i högsta iinstans, ibland med decimeterhöga högar av faktisk bevisning i form av "fynd" från myndighets egba arkiv, expertutlåtanden, expetutredningar, bevittnade handlingar i överflöd, forskningsresultat mm.
Det har inte hjälpt, med facit i hand går det bara inte att missta sig men tro inte att det går för en enskild att få rätt om stan har tabbar sig och risk finns att sanningen skulle kunna ge upphov till framtida skadeståndskrav, något som är helt omöjligt, det sägs sedan gamalt att "ingen kan vinna mot staten", bara att foga sig i vad överhögheten bestämt.
Mänskliga rättigheter gäller inte Svenska djurägare, djur anses ha högre värde och för mänskliga trots forskning som visar motsatsen till tjänstemän påståenden, för stt inte tala om de lagar som finns men som inte tas någon somhelst hänsyn till.

@ Solveig.
Undertecknad med team har ett antal gånger hört om liknande berättelser som du Solveig redovisat i Dagens Juridik debatt och den mesta för allmänheten upplevda complicita juridiken kan underlättas genom att ta del av till JO inkomna ärenden och beslut än eget.

Ta del av JO gjorda utredningar och inspektioner vid Länsstyrelser som är offentliga handlingar exempelvis, Inspektion vid Länsstyrelsen i Hallands län den 4–5 april 2017. Diarienr: 1778-17-2.5 / Beslutsdatum: 18 maj 2017 och följ sedan strikt av annan debattör rekommendationer i replik till dig.
Mvh och lycka till, Thérèse Angélique med ProBono Team.

Det hjälper väl knappast att utbilda tjänstemän när vår regering och riksdag skiter i de mänskliga rättigheterna ? Det finns mycket att säga om svensk lag i förhållande till de mänskliga rättigheterna. Detta svar fick jag från enhetschefen på en av våra Länsstyrelser som har fått rätten att bryta sig in i privata bostäder nu när de tar över hela djurverksamheten från polisen.

Vi har inte några ytterligare kommentarer utöver det vi har skrivit i vårt remissvar som du verkar ha läst redan.

Vi menar att vi tillämpar gällande rätt så som den är utformad och uttolkad i praxis och förarbeten i dagsläget.

Skulle det komma en förändrad lagstiftning eller praxis från överinstanserna så kommer vi tillämpa den.

Vad är detta för trams?! Den kunskapen skall alla inom den offentliga verksamheten ha redan innan de blir anställda i allmän tjänst. Det vill säga i alla fall alla arbetsövergångar skall redan ha dessa kunskaper eftersom de varit anställda vid kommunerna.
Märkligt att kommunalt och statligt anställda skall alltid särbehandlas. En särbehandling som kan dra ut på tiden hur långt som helst och under tiden ska alla enskilda ha överseende med tjänstefel med varierande allvarlighetsgrad.
"Kommunerna ha kompetensen och Länsstyrelserna har kompetensen".
Ingen av dem har kompetens till något annat än att vara särskilt utstuderat elaka mot både djur och djurägare i annat fall hade de lagt ner mer tid på att efterkomma befintliga rättsakter som de redan skall vara väl förtrogna med när de anställs vid stat och kommun!
TVI, TVI, TVI !!!!!

Kan bara hålla med ! Dax att återinföra tjänstemanna ansvaret då oavsett vad de gör sig skyldiga till blir till ringa brott när kompisarna på åklagare myndigheten får ärendet på bordet.

Ni som klagar på att statstjänstemän ständigt begår fruktansvärda övergrepp mot enskildas mänskliga rättigheter. Något som verkar vara särskilt utbrett inom djurkontrollen (eller vad det heter) om man ska dra slutsatser av kommentarerna. Är ni då inte glada för denna satsning på att statstjänstemännen ska få lära sig om mänskliga rättigheter?

Absolut är man det även om det låter konstigt.

Mänskliga rättigheter är redan gällande lag. Domstol skall känna lagen. Myndighet räknas som domstol enligt Europadomstolen och därmed i EU-rätten, som står över nationell lag.

Alla stater som lyder under EU-rätten är skyldiga att beakta Mänskliga rättigheter i varje steg i en prövning.

Exempelvis tvingades Sverige ändra i lagar om smygfotografering för att det skydd som följer av mänskliga rättigheter inte var rätt uppfyllt.

Mänskliga rättigheter kommer först.

Sverige har varit under konventionens juridisktion sedan 1952. Frågan är bara hur många generationer av tjänstemän/kvinnor som måste läras upp innan rättsakten tillämpas som det var tänkt från början 1948?!
Tar svepskälen för att slippa tillämpa överordnad rätt aldrig slut?

Loven er til for at følge for alle også den myndighede som udøver deres tjeneste i Sverige
En disciplinær straf for en som begået tjenesteforseelse kan i medfør af tjenestemandslovens §§ i jeres balkan håndhæves som for en vær anden som bryder loven ! ,
1. advarsel
2. irettesættelse,
3. bøde på op til ½ månedsløn,
4. overførelse til andet arbejde eller arbejdssted eller anden stilling inden eller uden for
ansættelsesområdet,
5. degradation, herunder helt eller delvis bortfald af anciennitetsbestemte løndele, eller
6. afsked.
Det er - når der ikke foreligger tilståelse eller dom - en betingelse for anvendelse af lovens
alvorligste sanktioner, at der er afholdt tjenstligt forhør i overensstemmelse med lovens §§
& man Derimod er myndigheden ikke forpligtet til at indlede et tjenstligt forhør, hvis vurderingen er, at forseelsen alene skal medføre advarsel, irettesættelse eller bøde på 1/25
eller mindre af månedslønnen.
Do skal jeg pointere At en embedsmand skal overholde lovgivningen og de administrativt fastsatte retningslinjer, som gælder for stillingen som alt andet i EU & kan han eller hun ikke dette er det jo bevist med henblik svig, JAV, korruption groft bedrag & skal tages meget alvorligt med alle disse ulovligheder som eksembel tvang tager borgeren sin rettigheder i privat hjem ude en kendelse eller friheds berøve dem dem deres husdyr og ejendom ctr og sætte deres liv i fare og risk da alle i vores EU har krav på frihed til livet i tryghed i det Land de befinder sig i Sverige og lad mig pointerer at Sverige indgik en EU aftale med andre Nordiske lande i et Europæiske Fællesskaber Der henvises til den Ineterinstitutionelle aftale den 25. maj 1999 Som skal sikker at folk kan bevare deres tryghed i eget hjem .& kan Sverige ikke opretholde denne aftale, så var det måske på sin plads .At Hele dette brud af lovsvigt & fornægtelse af §§ kan dokumenteres en risk for den menneskelige eksistens i Sverige .& dette er yderes alvorligt til at kræve Sverige stilles for den Europæiske Domstol
så folket må slår sig samme til at bekæmpe denne handling
Der forgår ude om Lov&§§