Skip to content

Regeringen vill skärpa straffen för forskningsfusk - "folk måste kunna lita på forskningen"

Foto: Jayanta Saha/AP/TT

Regeringen utvidgar en pågående utredning om regler för forskningsetik. Det är framföralt straffskalan vid uppsåtligt brott och ansvars-fördelning vid tillsyn som man vill se över. 

 

Regeringen ifrågasätter den straffskala som finns i lagen om etikprövning och nu utvidgar man en pågående utredning som har till syfte att se över regelverken för forskningsetik - och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård.

Bakgrunden är att straffskalan för den som uppsåtligen bryter mot reglerna om att forskning bara får utföras om den har ”godkänts vid en etikprövning” är satt till böter eller fängelse i högst sex månader.

Motiverat med högre straffskala
Trots relativt låg straffskala kan forskning som inte har godkänts av nämnden i värsta fall leda till allvarlig fara för patienternas liv och hälsa, något som gör att regeringen anser att en högre straffskala borde vara motiverat. 

Dessutom påverkas preskriptionstiderna av straffskalan, vilket blir särskilt viktigt vid brott mot lagen om etikprövning eftersom det kan gå lång tid innan fusk uppdagas:

- När forskning utförs utan godkännande finns en risk att deltagare eller patienter kommer till skada, får sin personliga integritet kränkt eller utsätts för mycket stora hälsorisker, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

- Ska Sverige vara en ledande forskningsnation måste folk lita på forskningen. Då är det viktigt att brotten inte hunnit bli preskriberade när de uppdagas.

Utredaren får därmed genom ett tilläggsdirektiv i uppdrag att se över bestämmelserna om straff för brott mot lagen om etikprövning.

Tydligare ansvarsfördelning
Förutom straffskalan ska utredaren även analysera hur man kan tydliggöra Centrala etikprövningsnämndens ansvar för tillsyn över lagen om etikprövning

I dagens regelverk delas ansvaret mellan Datainspektionen och Centrala etikprövningsnämnden, något som många tjänstemän och forskare upplever som otydligt.

Detta gäller särskilt för forskning som innefattar behandling av personuppgifter. 

I och med att uppdraget utvidgas förlängs även utredningstiden och nytt datum för redovisning är den 15 december.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt