Skip to content

Regeringen vill skärpa straffen för forskningsfusk - "folk måste kunna lita på forskningen"

Foto: Jayanta Saha/AP/TT

Regeringen utvidgar en pågående utredning om regler för forskningsetik. Det är framföralt straffskalan vid uppsåtligt brott och ansvars-fördelning vid tillsyn som man vill se över. 

 

Regeringen ifrågasätter den straffskala som finns i lagen om etikprövning och nu utvidgar man en pågående utredning som har till syfte att se över regelverken för forskningsetik - och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård.

Bakgrunden är att straffskalan för den som uppsåtligen bryter mot reglerna om att forskning bara får utföras om den har ”godkänts vid en etikprövning” är satt till böter eller fängelse i högst sex månader.

Motiverat med högre straffskala
Trots relativt låg straffskala kan forskning som inte har godkänts av nämnden i värsta fall leda till allvarlig fara för patienternas liv och hälsa, något som gör att regeringen anser att en högre straffskala borde vara motiverat. 

Dessutom påverkas preskriptionstiderna av straffskalan, vilket blir särskilt viktigt vid brott mot lagen om etikprövning eftersom det kan gå lång tid innan fusk uppdagas:

- När forskning utförs utan godkännande finns en risk att deltagare eller patienter kommer till skada, får sin personliga integritet kränkt eller utsätts för mycket stora hälsorisker, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

- Ska Sverige vara en ledande forskningsnation måste folk lita på forskningen. Då är det viktigt att brotten inte hunnit bli preskriberade när de uppdagas.

Utredaren får därmed genom ett tilläggsdirektiv i uppdrag att se över bestämmelserna om straff för brott mot lagen om etikprövning.

Tydligare ansvarsfördelning
Förutom straffskalan ska utredaren även analysera hur man kan tydliggöra Centrala etikprövningsnämndens ansvar för tillsyn över lagen om etikprövning

I dagens regelverk delas ansvaret mellan Datainspektionen och Centrala etikprövningsnämnden, något som många tjänstemän och forskare upplever som otydligt.

Detta gäller särskilt för forskning som innefattar behandling av personuppgifter. 

I och med att uppdraget utvidgas förlängs även utredningstiden och nytt datum för redovisning är den 15 december.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Forskningsfusk men även ovetenskapliga rapporter (till skillnad från vetenskapliga rapporter) är ett riktigt gissel i samhället. Den ovetenskapliga rapport som i särklass har fått mest spridning bland västvärldens ledare och i västerländsk MSM på senare tid är Intergovernmental Panel on Climate Change 7 (IPCC7), som har demoniserat den för klorofyllet tillika växtligheten så viktiga koldioxidmolekylen.

Koldioxid i atmosfären är en växthusgas. Det är fakta. Men vatten i atmosfären, bl.a. i moln, är en långt mer viktigare växthusgas. Den globala koldioxidhaltberoende temperaturhöjningen, som förfäktas av IPCC7 och dess klimatmodeller stämmer inte bakåt i tiden. Därmed kan heller inte framtida globala temperaturer beräknas, vilket IPCC7 påstår sig kunna. Molnens dynamiska påverkan på den globala temperaturen negligeras, trots att molnen täcker 50 % av jordens yta i medeltal och har en avgörande roll på den globala atmosfärstemperaturen. Underlaget till de klimatmodeller och datakörningar som ligger till grund för den förmenta globala koldioxidhaltberoende temperaturhöjningen hålls hemliga för det övriga kritiska forskarsamhället.

Det är således intellektuellt ohederligt att hänvisa till slutsatserna i den ovetenskapliga IPCC7. Vad värre är om man kritiserar dess slutsatser på goda grunder, stämplas man som en klimatförnekare.

Ja, det är med klimathotet precis som med månlandningarna. Sanningen som har tystats ner är ju att månlandningarna bara fejkades av NASA.
Det är ett hemligt sällskap, Illuminati, som tillsammans med kommunistpartiet i Kina har hittat på bluffen om klimatuppvärmningen. Syftet är förstås att krossa den fria världen så att Kina och Illuminati kan ta över. Kina och Illuminati har mutat ett enormt antal forskare och merparten av de som inte velat ta emot mutor har förstås blivit tystade av maffian (maffian är också med i sammansvärjningen), en del har blivit mördade och andra har blivit hotade.
Visste du för resten att gasmolnen som syns bakom flygplan som vita streck är kemikalier som sprutas ut över mänskligheten för att hålla folk under kontroll?
Och du vet väl att USA:s regering gömmer ett UFO på area 51?
Vad som behövs idag är mer RIKTIG VETENSKAP, sådant man kan ta del av på seriösa fora som t.ex. Flashback.

@Falstaff 14:03
Med tanke på hur hen kommenterar min kommentar, verkar hen inte ha alla hästarna i stallet. Ej heller verkar hen ha någon högre naturvetenskaplig/fysik utbildning. En befogad fråga i detta sammanhang är om hen behärskar Plancks strålningslag?

Eftersom hen nämner "RIKTIG VETENSKAP", v.v. och definiera vad som konstituerar en vetenskaplig rapport. Sedan kan vi diskutera den eventuella (o)vetenskapligheten i IPCC7.

@Falstaff 14:03
Blev det jobbigt nu?

I IPCC 7 finns ett avsnitt om de smältande glaciärerna i Himalaya. Den alarmerande slutsatsen där är att glaciärerna i hela Himalaya kommer att vara borta 2035 med nuvarande temperaturökning. Underlaget till slutsatsen är hämtad från en skrift från miljöorganisationen WWF 2005. WWF är inte någon vetenskaplig institution.

En propagandistisk miljöorganisation som källa, har föga med vetenskaplighet att göra, eller vad säger hen?

https://www.theguardian.com/environment/2010/jan/20/ipcc-himalayan-glaci...
https://www.newscientist.com/article/dn18363-debate-heats-up-over-ipcc-m...

Man får nog göra bättre än så om "folk ska kunna lita på forskningen", idag har vi stora områden inom universitet, högskolor och berörda myndigheter som ägnar sig åt fritt tyckande, politisk eller egoistisk aktivism och något som mest liknar rasbiologins återkoms, till stor och långt verkande skada för samhället. Fel som begåtts medvetet av enskilda forskare är givetvis något som ska beivras, men det hjälper föga för tilliten när man från högre instanser kastar hundratals miljoner efter idéer som både saknar egen evidens, intern konsistens och möjlighet till falsifiering och vars teorier dessutom till stora delar motbevisats från andra områden. Man skapar också myndigheter som av politiska skäl blockerar forskning som riskerar att försvåra för eller omkullkasta den förhärskande ideologin, trots uppenbara forskningsmässiga och samhälleliga skäl till att den skulle genomföras.

Det är bra att man får bättre sätt att beivra forskningsfusk, men någon större påverkan på tilliten till forskningen kommer det inte att leda till. Att politikerna själva närmast demonstrerar definitionen av faktaresistens är en stor del av detta.

Att ideologi och aktivism kan påverka forskning är ett faktiskt existerande problem men det problemet finns främst inom sådana områden där det är svårt att göra objektiva mätningar och där olika ideologiska föreställningar kan leda till att inriktningen på forskningen blir vinklad redan innan man påbörjat insamlingen av rådata. Jag tänker då på sådana områden som psykologi, sociologi, genusvetenskap och dylikt. Inom sådana områden kan vinklingar göras mycket enkelt redan genom valet av grundläggande antaganden och genom valet av vilka frågor man ställer och vilka frågor man inte ställer.
Naturvetenskapliga områden kan också hamna i farozonen för sådant men där är problemet mycket mindre.