Skip to content

RÅ går till HD - kräver skärpt straff för tonåringar som gripits med skarpladdade automatkarbiner

Riksåklagaren Anders Perklev går till HD och kräver straff för synnerligen grovt vapenbrott. AK 4:an och AK 5:an på bilden kommer från ett annat vapenbeslag av automatkarbiner. Foto: Jonas Ekströmer och Polisen/FUP

- Högsta domstolen har inte tidigare prövat något mål som gäller frågan om gränsdragningen mellan grovt vapenbrott och synnerligen grovt vapenbrott, säger riksåklagaren Anders Perklev.

- Det finns en osäkerhet i praxis när det gäller hur många vapen av särskilt farlig beskaffenhet som gör att brottet ska anses som synnerligen grovt, liksom vilken betydelse andra försvårande omständigheter ska tillmätas. 

"Särskilt farlig typ"
Fallet handlar om tre personer som åtalades för synnerligen grovt vapenbrott efter att ha gripits med fem automatkarbiner, fem magasin med 99 skarpa patroner och ytterligare 280 skarpa patroner i en bil på allmän plats i Stockholm.

Åklagaren ansåg att brottet skulle bedömas som synnerligen grovt eftersom vapnen är av "särskilt farlig typ" och hade funnits på allmän plats.

Tingsrätten instämde i detta och skrev:

"Vapnen har varit av särskilt farlig beskaffenhet. Innehavet har avsett fem automatkarbiner, vilket får anses som ett stort antal vapen i vapenlagens mening." 

Straffvärde på tre års fängelse
Enligt tingsrätten motsvarade straffvärdet tre års fängelse. Tingsrätten dömde två av de åtalade - som var 19 år när de begick brottet - till fängelse i två år och den tredje - som bara var 17 år när han begick brottet - till åtta månaders sluten ungdomsvård.

De tilltalade överklagade till Svea hovrätt som rev upp domen och rubricerade brotten "grovt vapenbrott" i stället för "synnerligen grovt vapenbrott". De två äldre männen dömdes till ett år och åtta månaders fängelse och den yngre mannen dömdes till sex månaders sluten ungdomsvård.

Hovrätten skrev i sina domskäl:

"I det nu aktuella fallet har det handlat om fem helautomatiska automatkarbiner jämte magasin och skarpa patroner. Enligt hovrätten är antalet vapen inte så stort att enbart den omständigheten medför att brottet ska bedömas som synnerligen grovt... Det förhållandet att magasin och skarpladdade patroner också anträffats vid tillfället ändrar inte den bedömningen."

"En försvårande omständighet i målet är emellertid att vapnen med tillhörande skarp ammunition har lastats in i en bil på allmän plats och transporterats genom staden, vilket i sig måste anses vara riskfyllt. Det har dock inte kommit fram något som talar för att det har funnits en betydande risk för att vapnen skulle komma till användning vid tillfället. Åklagaren har inte heller i hovrätten uttryckligen gjort gällande att vapnen varit avsedda att användas i vissa kriminella kretsar även om så säkert varit fallet." 

RÅ går till HD
Vid en samlad bedömning kom hovrätten fram till att det inte handlade om synnerligen grovt vapenbrott - utan "bara" om "grovt vapenbrott".

Riksåklagaren Anders Perklev har nu överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och begär att brotten ska rubriceras som synnerligen grovt vapenbrott och att straffen därför ska skärpas.

RÅ skriver i sitt överklagande.

"Med beaktande av samtliga omständigheter vid brottet, men med särskilt beaktande av det stora antalet mycket farliga vapen som tillsammans med ett stort antal skarpa patroner innehafts av de tilltalade i ett fordon på allmän plats, anser jag att vapenbrottet bör bedömas som så farligt att det finns skäl att kvalificera det som ett synnerligen grovt vapenbrott."

"Det torde vara bl.a. fall som det förevarande som av lagstiftaren ansetts motivera införandet av det synnerligen grova brottet och därmed en skärpt straffskala för särskilt allvarliga vapenbrott."

Bestämmelsen om synnerligen grovt vapenbrott trädde i kraft den 1 september 2014.

När det gäller grovt vapenbrott är straffskalan lägst ett och högst fyra års fängelse. För synnerligen grovt vapenbrott är straffet fängelse i lägst tre och högst sex års fängelse.

 

Läs hela RÅ:s överklagande här.

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt