Skip to content

Lögn om identitet i förvirrad vårdnadstvist borde utretts - HD återförvisar målet till tingsrätten

Foto: Janerik Henriksson/TT

När kvinnan ville skilja sig från sin 31-årige man dök det upp en 37-årig man och hävdade att det var han som var gift med kvinnan och far till hennes barn - och att han i själva verket var 31-åringen. Både tingsrätten och hovrätten avvisade hans talan men Högsta domstolen slår nu fast att det var ett rättegångsfel att inte utreda saken vidare.

 

Den idag 25-årig kvinnan och den idag 31-årige mannen gifte sig i mars 2013. Makarna saknar enligt de inlämnade personbevisen gemensamma barn men kvinnan har två barn sedan tidigare.

I oktober 2015 ville kvinnan skilja sig och ansökte därför om äktenskapsskillnad från den 31-årige mannen - som inte har ett svenskt personnummer.

"Jag är samma person"
En 37-årig man - med ett annat namn - bestred dock talan och hävdade att han dels var samma person som den 31-årige mannen, dels att han var far till de båda barnen. Inte heller 37-åringen har något svenskt personnummer.

37-åringen ansökte samtidigt om gemensam vårdnad av barnen.

Mannen hävdade att identiteten som 31-åring var felaktig och att han i själva verket var 37 år och hette någonting helt annat. Enligt 37-åringen hade han tidigare uppgivit den 31-årige mannens identitet - någonting som alltså hade varit lögn. 

Avvisades som part i målet
Linköpings tingsrätt dömde dock till äktenskapsskillnad mellan kvinnan och 31-åringen.

37-åringen avvisades däremot som part i målet.

37-åringen överklagade till Göta hovrätt som konstaterade att tingsrätten hade kommit fram till att det inte var bevisat att 31-åringen och 37-åringen var en och samma person.

Litar på folkbokföringen
Det var inte heller bevisat att 37-åringen var far till barnen. Hovrätten skrev:

"Av de i tingsrätten företedda personbevisen framgår inte X (37-åringen) är gift med K (kvinnan). Det framgår inte heller att han är far till hennes barn. Även om en uppgift om civilstånd m.m. i folkbokföringen inte konstituerar något rättsförhållande förutsätts uppgiften motsvara det verkliga förhållandet." 

"Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det varken av den utredning som X förebringat eller av vad som i övrigt framkommit i målet är visat att det föreligger identitet mellan honom och Y (31-åringen)." 

Skyddade personuppgifter
Hovrätten fastställde därför tingsrättens beslut om att avvisa 37-åringen som part i målet.

37-åringen överklagade beslutet till Högsta domstolen och hävdade genom sin advokat att det har varit problem med att få saken ordentligt utredd, bland annat eftersom kvinnan har skyddade personuppgifter.

Enligt mannen ställer sig kvinnan bakom hans påståenden - någonting som aldrig har prövats eftersom domstolarna har avvisat honom som part i målet 

Domstolens utredningsskyldighet
Högsta domstolen konstaterar nu att målet gäller hur långt en domstols skyldighet att utreda frågor om talerätt sträcker sig i familjerättsliga tvistemål där förlikning inte är tillåten.

HD konstaterar att Migrationsverket tidigare har utrett att 31-åringen och 37-åringen är samma person och att kvinnan dessutom har bekräftat detta.

HD understryker att det åligger domstolen "att sörja för tillbörlig utredning" i mål som gäller vårdnad och umgänge. Bestämmelsen är tillämplig även i frågor om rätt att föra talan och domstolarnas skyldighet är enligt HD "långtgående".

Rättegångsfel
HD slår därför fast att folkbokföringsuppgifter visserligen har "en viss presumtionsverkan" men att om det finns andra omständigheter som skapar tvivel så måste domstolen själv ta ställning.

HD kommer fram till att mannen inte visat att han är far till barnen men att det ändå har ålegat tingsrätten att överväga om utredningen borde kompletteras. Samma sak gäller frågan om 31-åringen och 37-åringen är en och samma person. Enligt HD kunde tingsrätten ha hämtat in uppgifter från Skatteverket eller kalla till en förberedande förhandling.

Sammantaget har tingsrätten inte fullgjort sin utredningsskyldighet vilket utgör ett rättegångsfel. HD återförvisar nu målet till tingsrätten.

 

 

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt