Skip to content

Lagrådet kritiskt - oklarheter när skadestånd enligt Europakonventionen ska bli svensk lag

Foto: Henrik Montgomery/TT

Lagtexten måste överensstämma med konven-tionstexten och med rättspraxis. Det är en av de saker som Lagrådet slår ned på efter att ha grans-kat regeringens förslag om nya skadeståndsregler vid brott mot Europakonventionen.

 

Regeringen vill att det ska införas bestämmelser i den svenska skadeståndslagen om statens ersättningsskyldighet vid överträdelse av Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

Förslagen handlar också om en kodifiering av rättspraxis på området från Högsta domstolen.

Samma språk som i konventionen
Lagrådet är bland annat missnöjda med språkbruket och formuleringarna i flera av förslagen och skriver att det "i själva verket är det en fördel att i lagtexten ansluta till det språkbruk som finns i konventionen och som har använts i den rättspraxis som nu kodifieras".

Man anser också att det är oklart hur långt skadeståndsansvaret är avsett att sträcka sig och frågar sig bland annat vad det innebär att det allmänna ska "garantera konventionsrättigheter".

Statlig affärsverksamhet kan omfattas
Lagrådet undrar om dettta inte kan leda till "att staten får svara för kränkningar som utförs av privata subjekt utan samband med offentlig verksamhet, redan därför att staten ska garantera konventionsrättigheter".

Detta skulle i så fall kunna innebära att staten och kommunerna kan ådra sig skadeståndsansvar "när de uppträder som enskild part".

Man konstaterar i detta sammanhang också att staten enligt remissen kan "ådra sig ansvar exempelvis i affärsverksamhet som bedrivs i statliga bolag eller när staten agerar som arbetsgivare" samt att "det allmänna kan ådra sig ansvar för handlingar utförda av andra fysiska och juridiska personer".

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt