Skip to content

Kommun förlorar i domstol - höga "böter" för lång väntetid till åldringsboende

Foto: Gorm Kallestad/TT

Sundsvalls kommun ska betala 270 000 kronor i "straffavgift" för att det tog  tio månader längre tid än det borde att skaffa ett äldreboende till en kommuninvånare. Det slår kammarrätten fast och pekar på att dröjsmålet beror på inaktivitet från kommunens sida.

 

Det var Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som vände sig till Förvaltningsrätten i Härnösand och begärde att Sundsvalls kommun skulle åläggas att betala en särskild avgift.

Enligt IVO hade socialnämnden i kommunen i februari 2013 beviljat en kvinna och hennes make bistånd i form av permanent bostad.

Flyttade i juli 2014
Kvinnan erbjöds i maj 2013 boende på ett servicehus men ställde sig tveksam till detta. Ett nytt beslut om särskilt boende togs sedan i april 2014 som innebar placering i ett boende med högre servicenivå än det tidigare beslutet föreskrev.

Så kallad verkställighet skedde i juli 2014 då flytt skedde till ett äldreboende.

IVO skrev i sin inlaga till förvaltningsrätten att skillnaden mellan besluten enbart handlar om vårdnivå och att det därför rörde sig som "en sammanhängande dröjsmålstid" mellan februari 2013 och juli 2014.

Oskäligt dröjsmål
Förvaltningsrätten ansåg att beslutet i februari 2013 skulle ligga till grund för prövningen om insatsen hade verkställts inom skälig tid då kommunen inte borde kunna undgå en särskild avgift genom ett nytt beslut om särskilt boende för samma person - även om det avser en annan vårdnivå.

Förvaltningsrätten ansåg att ett oskäligt dröjsmål uppstod i vart fall i augusti 2013.

Beräkningen av den särskilda avgiften skulle grundas på ett belopp om drygt 27 000 kronor per månad som dröjsmålet varat - vilket motsvarade kostnaden för det icke-verkställda biståndet minus kostnaden för hemtjänst i avvaktan på verkställighet.

Kammarrätten höjer avgiften
När förvaltningsrätten vägde in att den enskilde hade tackat nej till erbjuden insats och att ett visst dröjsmål måste accepteras när det är fråga om permanent boende för två personer, sattes den särskilda avgiften ned till 200 000 kronor.

Kommunen överklagade till Kammarrätten i Sundsvall som nu höjer avgiften till 270 000 kronor.

Kammarrätten instämmer i att beräkningen ska göras så som förvaltningsrätten har gjort men att det inte finns skäl att göra någon eftergift från det beräknade beloppet.

Dröjsmålet har berott på förhållanden inom kommunens kontroll och kommunen har inte verkat aktivt för att försöka verkställa beslutet. Synnerliga skäl att sätta ned avgiften saknas därför, enligt kammarrätten.

 

Carina Johansson

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt