Skip to content

Fortsatt hemligt för pappan var hans barn och hustru bor - "jag har svartmålats"

Foto: Björn Lindgren/TT

Pappan anser att han har "svartmålats" i  LVU-ärendet och att han har rätt att få reda på var hans barn bor tillsammans med sin mamma. Kammar-rätten slår dock fast att det skulle äventyra både tryggheten och själva ändamålet med vården om pappan skulle få reda på vadressen till jourhemmet.

 

Mannens son och dotter vårdas sedan maj 2016 med stöd av LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) och bor tillsammans med sin mamma i ett jourhem.

I januari 2017 beslutade Socialnämnden i Värmdö kommun att hålla barnens vistelseort hemlig för mannen och att begränsa deras umgänge med honom.

"Lyssnar bara på hustrun"
I besluten om umgängesbegränsning hade nämnden angett att mannen skulle ha reglerad umgängesrätt med barnen, att umgänget skulle regleras utifrån barnens behov och att plats för umgänget skulle göras upp mellan mannen och socialtjänsten utifrån barnens behov av trygghet och säkerhet.

Mannen ansåg att nämnden bara hade lyssnat på hans hustru, som inte vill att han och barnen ska träffas, och begärde hos Förvaltningsrätten i Stockholm att besluten skulle upphävas.

Förvaltningsrätten konstaterade att beslut om reglering av umgängesrätt ska vara tydligt och ansåg att det var oklart vad besluten egentligen innebär för mannen. Det gick enligt förvaltningsrätten inte att utläsa av besluten hur ofta han skulle ha rätt till umgänge eller på vilket sätt det ska ske – och det framgick inte heller under vilken tid de var avsedda att gälla.

Våld mot hustrun och barnen
Med hänvisning till dessa formella brister upphävde förvaltningsrätten besluten om umgängesbegränsning och återförvisade målet i den delen till nämnden för ny handläggning.

När det gällde hemlighållandet av vistelseorten konstaterade förvaltningsrätten att mannen har utövat våld mot såväl sin hustru som sin dotter, att föräldrarna har samarbetssvårigheter och att dottern ”uttrycker stor osäkerhet” i förhållande till sin pappa.

Förvaltningsrätten kom därför fram till att nämnden hade haft fog för besluten och eftersom de inte var mer ingripande än nödvändigt avslogs överklagandet i den delen.

Vågar inte träffa pappa
Mannen överklagade och begärde att besluten om den hemliga vistelseorten skulle upphävas. Mannen ansåg att han ”svartmålats” under utredningen och förnekar att han skulle ha utövat våld mot hustrun och dottern.

Kammarrätten i Stockholm tar dock fasta på att dottern uttryckt att hon inte vågar träffa mannen och anser att han inte visar tillräcklig förståelse för hennes rädsla och oro och att mamman i dagsläget saknar förmåga att skydda barnen om mannen skulle besöka jourhemmet.

Otrygghet för dottern
Ett röjande av vistelseorten skulle enligt kammarrätten därmed innebära en otrygghet för dottern och ändamålet för vården skulle därigenom äventyras.

Nämnden har därmed haft fog för besluten och mannens överklagande avslås därför. Att besluten om umgängesbegränsning i sig har upphävts medför ingen annan bedömning.

 

 

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt