Skip to content

Dom från HFD: Inget källskydd hos myndighets tidning - e-postloggen offentlig

En så kallad e-postlogg som avslöjar källan bakom ett tips till en myndighets tidning kan inte hållas hemlig och ska lämnas ut som allmän handling. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast och går därmed emot kammarrätten.

 

En man begärde att få ta del av allmänna handlingar hos Havs- och vattenmyndigheten. Handlingarna gällde den så kallade e-postloggen över e-post som hade skickats och kommit in till redaktionen för myndighetens egen tidning vissa datum.

Myndigheten avslog begäran om att få ta del av e-postloggen och skrev:

"Havs- och vattenmyndigheten lämnar inte ut den begärda e-postloggen för inkommen e-post till redaktionen den 12 augusti 2016, eftersom denna inte utgör allmän handling enligt 2 kap. 11 § 2 tryckfrihetsförordningen och uppgifterna i loggen i fråga om avsändare även omfattas av tystnadsplikten i 3 kap. 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen."

Kammarrätten instämde
Mannen överklagade till Kammarrätten i Göteborg som instämde i myndighetens bedömning och avslog överklagandet.

Mannen överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som nu slår fast att den så kallade e-postloggen visst utgör en allmän handling.

HFD skriver:

"Den omständigheten att det i förteckningen omnämnda meddelandet omfattas av 2 kap. 11 § första stycket 2 . tryckfrihetsförordningen och därmed inte är en allmän handling påverkar inte förteckningens karaktär."

"Mot denna bakgrund och då det inte finns någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som tar sikte på den nu aktuella situationen ska förteckningen lämnas ut".

Ska lämnas ut
Att det finns uppgifter i förteckningen som omfattas av tystnadsplikt, bland annat information om avsändaren av ett tipsmeddelande, påverkar inte heller situationen, enligt HFD.

E-postloggen ska därför lämnas ut till mannen.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt