Skip to content

Arbetslös "student" förlorar i HFD - ingen A-kassa trots att hon aldrig deltog i utbildningen

Det räcker att kvinnan blev antagen till utbild-ningen för att A-kassan ska kunna återkräva ett års utbetald ersättning. Om hon verkligen har studerat saknar betydelse. Det slår Högsta förvaltnings-domstolen fast och går därmed emot både för-valtningsrätten och kammarrätten.

 

Det var Finans- och försäkringsbranschens A-kassa som hade beslutat att återkräva de pengar som den 43-åriga kvinnan hade fått utbetalt under ett år.

Kvinnan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping. Henns uppfattning redovisas i domen:

"Hon deltog inte i den utbildning som hon hade antagits till. Hon tog inte del av någon undervisning och har inte tenterat någon kurs. Under den aktuella perioden var hennes barn sjukt och hade stora hjälpbehov." 

Inte ens sökt studiemedel
Förvaltningsrätten kom fram till att det inte var bevisat att ersättningen hade tagits emot utan att kvinnan hade rätt till det eller att kvinnan skulle ha lämnat oriktiga uppgifter som påverkat ersättningen. Förvaltningsrätten gick därför på kvinnans linje.

A-kassan överklagade till Kammarrätten i Jönköping som konstaterade att det av utredningen inte framgick att kvinnan ens hade påbörjat eller försökt delta i kurserna eller att hon hade ansökt om studiemedel under perioden.

Hennes avsikt att studera i samband med hennes kursanmälan innebar enligt kammarrätten inte att hon kunde anses ha deltagit i utbildning i den mening som avses i lagen om arbetslöshetsförsäkring, ALF.

Avsikten avgörande
Domen överklagades av A-kassan till Högsta förvaltningsdomstolen som nu slår fast att lagen ska tolkas i ljuset av det bakomliggande syftet – nämligen att skilja studerande från arbetssökande. En prövning av om en person deltar i en utbildning kan därmed inte begränsas till exempelvis studieresultaten eller deltagande i utbildningen.

Avgörande vikt måste istället fästas vid personens avsikter och hur själva avsikten har fullföljts och manifesterats, enligt HFD.

När det gäller den frågan konstaterar HFD att kvinnan de facto har sökt och blivit antagen till en utbildning, accepterat den tilldelade platsen och i nära anslutning till terminsstarten registrerat sig som studerande.

Återkrav och uteslutning
Därefter har hon inte avregistrerat sig eller på annat sätt aktivt informerat om att hon inte var studerande.

Enligt HFD får kvinnan därmed anses ha deltagit i utbildning – och hon har därför inte haft rätt till ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Eftersom sakfrågorna om återkrav och uteslutning inte har prövats av vare sig förvaltningsrätten eller kammarrätten upphäver HFD dessas domar och återförvisar målet till förvaltningsrätten för fortsatt handläggning.

 

 

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt