Skip to content

Advokatbyrå i konkurs - inte "dubbelbestraffning" när ägaren tvingas betala obetalda skatter

Foto: Hasse Holmberg/TT

När advokatbyrån hade gått i konkurs begärde Skatteverket att ägaren och bolaget skulle betala 450 000 kronor. Ägaren hävdade att det handlade om "dubbelbestraffning". Kammarrätten gick dock på Skatteverkets linje. Högsta förvaltningsdom-stolen har nu beslutat att inte pröva fallet.

 

Skatteverket vände sig till Förvaltningsrätten i Luleå och begärde att en mannen - som tidigare var advokat och helägare till en advokatbyrå - tillsammans med konkursboet efter sitt advokatbolag skulle betala drygt 450 000 kronor till staten.

Skatteverkets inställning framgår av förvaltningsrättens dom:

"Ansökan om betalningsskyldighet avser debiterad preliminär skatt, arbetsgivaravgifter, avdragen skatt, mervärdesskatt för bolaget med förfallodagar 12 maj 2015 till och med den 14 mars 2016. Bolaget gick i konkurs den 4 maj 2016." 

Drabbades av sjukdom
Mannen motsatte sig ansökan och ansåg att det handlade om "dubbelbestraffning". Hans inställning redovisas i förvaltningsrättens dom:

"Han bestrider betalningsansvar. Pågående konkurs är inte utredd och utfallet är därför inte känt. Fråga är också om dubbelbestraffning, rörande bolaget och honom personligen. Skatteverket har inte heller tagit hänsyn till sjukdom som han drabbades av juli 2014, vilken medförde kraftiga eftersläpningar."

Skatteverket hävdade dock:

"Skatteverket anser att åberopad sjukdom inte har något samband eller betydelse för Skatteverkets yrkande om betalningsskyldighet, då ursprungliga forfallodagar från och med 12 maj 2015 omfattas av ansökan och skatter och avgifter före det har betalats."

Personligt betalningsansvar
Förvaltningsrätten i Luleå konstaterade att mannen var styrelseledamot med firmateckningsrätt i bolaget under den aktuella perioden. Under samma period var han även ägare till bolagets samtliga aktier. Han var därmed att anse som en sådan företrädare som kan påföras ett personligt betalningsansvar.

Förvaltningsrätten konstaterade att mannen i sin roll som företrädare för bolaget bland annat hade haft ett ansvar för att bolaget betalade sina skatter och avgifter - någonting som alltså inte hade skett.

Genom att inte se till att skatterna och avgifterna betalades senast på respektive förfallodag - eller dessförinnan vidta åtgärder för en samlad avveckling av bolagets skulder med hänsyn till samtliga borgenärers intressen - hade mannen enligt förvaltningsrätten varit i vart fall grovt oaktsamt.

Företrädaransvaret framgår av lagen
Enligt förvaltningsrätten hade det inte framkommit några särskilda skäl för att medge hel eller delvis befrielse från betalningsansvaret. Mot bakgrund av detta gick förvaltningsrätten i princip helt på Skatteverkets linje.

Förvaltningsrätten skrev:

"Avslutningsvis kan sägas att ett företrädaransvar av det aktuella slaget enligt skatteförfarandelagen är accessoriskt, d.v.s. företrädamas ansvar är avhängigt bolagets ansvar. Detta framgår redan av lagtexten genom att det anges att företrädaren ansvarar för skulder och avgifter 'tillsammans med' den juridiska personen."

"I förarbetena förtydligas också att företrädaransvaret inte sträcker sig längre än den juridiska personens betalningsskyldighet och om den juridiska personens skatteskuld sätts ned minskar företrädaransvaret i motsvarande mån (prop. 2002/03:128 s. 3 7). 

Kammarräten fastställer domen
Mannen överklagade till Kammarrätten i Sundsvall där han särskilt framhöll:

"Han anför till stöd för sin talan att skatteverkets krav är grundat på felaktiga uppgifter och att det blir fråga om dubbelbestraffning då konkursboet kommer att kunna betala in en del av den skatt som förfallit till betalning." 

Kammarrätten i Sundsvall gjorde dock samma bedömning som förvaltningsrätten och avslog mannens överklagande.

Mannen överklagade på nytt men Högsta förvaltningsdomstolen beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd i målet. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

 

 

 

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt