Skip to content

Advokat vinner i HD - grovt rättegångsfel när HD avslog hans tidigare begäran om arvode

Att Högsta domstolen avslog en begäran om prövningstillstånd och en begäran om ersättning till en advokat utan att ha tillgång till samtliga handlingar innebar ett grovt rättegångsfel. Det konstaterar HD själv som tar upp fallet igen - och samtidigt kommer till samma slutsats när det gäller prövningstillståndet. Advokaten får däremot rätt till arvode. 

 

Högsta domstolen beslutade i mars 2017 att inte meddela prövningstillstånd i ett mål om sexuellt tvång och att den dömde mannens advokat inte heller hade rätt till ersättning för sitt arbete med överklagandet till Högsta domstolen.

Mannen och hans advokat ansåg att Högsta domstolen hade gjot sig skyldig till ett allvarligt rättegångsfel och vände sig därför på nytt till HD och klagade på så kallad domvilla.

Hade inte tillgång till samtliga handlingar
Mannen och advokaten hävdade att advokaten i sedvanliga ordning och i rätt tid hade gett in ett överklagande och en kostnadsräkning till hovrätten - som dock verkar ha skickat endast mannens egenhändiga överklagande vidare till HD.

Att HD inte haft tillgång till samtliga handlingar vid sin prövning har enligt mannen och advokaten inneburit ett grovt rättegångsfel som kan ha påverkat målets utgång.

HD konstaterar nu att det som mannen och hans advokat uppger stämmer.

HD skriver:

"Beslutet att inte meddela prövningstillstånd har fattats utan att Högsta domstolen har haft tillgång till samtliga argument som framförts till stöd för varför prövningstillstånd ska beviljas. Högsta domstolen har inte heller haft tillgång till försvararens kostnadsräkning. Det rättegångsfel som alltså har förekommit är grovt och kan antas ha inverkat på målets utgång."

Ej PT men advokaten får rätt
HD beslutar därför att undanröja sitt eget beslut på grund av domvilla och att målet ska tas upp till ny prövning i HD.

Vid sin nya prövning kommer HD fram till att inte meddela prövningstillstånd. Advokaten får dock ersättning för sitt arbete med det ursprungliga överklagandet till i HD.

Advokaten får dock inte ersättning för sitt arbete när det gäller klagan över domsvilla eftersom det enligt HD saknas lagstöd för att förordna offentlig försvarare i den typen av ärenden.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt