Skip to content

"Viktigt att regeringen ifrågasätts av JK - nu överväger vi att gå till domstol om ID-kontrollerna"

KOMMENTAR - av Finn Madsen, advokat,  juris doktor h.c. och ombud för 565 Öresundspendlare som kräver skadestånd av staten

 

Det är viktigt för pendlarna att det fastslagits i beslutet att frågetecknen rörande lagstiftningen om ID-kontroller är så betydande att regeringen inte bör kunna återinföra ID-kontrollerna.

Innehållet i JK:s argumentation ger anledning för pendlarna att överväga att söka domstols prövning av anspråken (se artikel om detta här). I övrigt kan noteras:

JK konstaterar (s. 24) att ID-kontrollerna är ett hinder för den fria rörligheten inom Schengenområdet och att (s. 23) att det kan ”ifrågasättas ”om ID-kontrollerna är förenliga med unionsrätten.

Det som gör överträdelsen tveksam enligt JK (s. 23) är att Tjeckienfallet, där kommissionen angett att intra-Schengen kontroll av resehandlingar inte får ske, inte är jämförbart eftersom den aktuella förordningen i Tjeckien stadgade böter för transportörer och avsåg resehandlingar (och alltså inte ID-handlingar och avgifter för transportörerna).

JK förklarar inte närmare varför detta förhållande skulle medföra att fallen inte kan jämföras.

Ett annat förhållande som gör överträdelsen tveksam enligt JK är att kommissionen inte ingripit mot ID-kontrollerna, vilket alltså tolkas till statens förmån.

Som utvecklats i Dagens Juridik i debattartikel av Krister Thelin och mig (Dagens Juridik 2017-04-04) kan istället kommissionens agerande att inte godkänna kontrollerna tolkas i motsatta riktningen. Som framförts i debattartikeln talar det mesta för att regeringen fått besked under hand att ID-kontrollerna inte kan godtas och att det var detta som medförde att kontrollerna inte förlängdes.

På Sid 24 menar JK att medlemsstaterna med hänsyn till allvarlig fara för inre ordning och säkerhet får begränsa den fria rörligheten inom Schengen. Eftersom EU accepterat att dessa kriterier är uppfyllda genom att godkänna gränskontroller bör man, enligt JK, också ha grund för att införa ID-kontrollerna.

JK bortser från och bemöter inte pendlarnas argument att när allvarlig fara för inre ordning och säkerhet föreligger får medlemsstaterna enbart begränsa rörelsefriheten vid gränserna på det sättet som Schengenregler anger, inte införa andra typer av hinder för den fria rörligheten såsom ID-kontroller!

JK säger på sid 27 att ”klarhetskriteriet” enligt den å kallade Frankovichprincipen inte är uppfyllt, det vill säga överträdelsen är inte så uppenbar och allvarlig att den kan leda till skadestånd. Regeringen kan på sin höjd inte ha gjort annat än ett ursäktligt misstag.

JK bemöter inte pendlarnas argument om att Högsta domstolen i NJA 2014 s 323 inte uppställt något klarhetsrekvisit i fråga om brott mot Regeringsformen och att det av den unionsrättsliga så kallade likvärdighetsprincipen följer att man då inte heller får uppställa ett sådant krav vid överträdelse av grundläggande rättigheter inom unionsrätten.

I pendlarnas ansökan framförde pendlarna vidare att överträdelsen var klar och inte ursäktlig eftersom staten öht inte undersökt om lagstiftningen var förenlig med EU-rätten vid lagstiftningsarbetet, detta bemöts inte heller av JK.

 

Läs hela JK:s beslut här

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

Tror inte att det är någon speciell typ av pendlare, annat än som du helt vanliga svenskar som inte heller har några problem med att visa ID. Det handlar om pendlare som på grund av det klumpiga och eventuellt olagliga införandet av kontrollerna fick en vardag som inte längre fungerade. Allt från 1-3 timmars extra försening per dag, personer som fått säga upp sig från sina jobb, blivit tvungna att flytta till Danmark osv. Det är detta man vill ha ersättning för och inget annat. Det var inte heller en advokat som kontaktade pendlare, utan pendlarna som genom en intresseorganisation kontaktade advokat.

Det handlar inte om att visa ett id-kort vid passage av en nationsgräns utan om att inte få lov att äntra ett tåg utan att kunna uppvisa en identitetshandling. Du får alltså inte närma dig gränsen utan att kunna visa att du kan visa vem du är. Det har inget med din rätt att korsa gränsen att göra.

För att detta ska kunna genomföras måste trafikbolagen göra ett avbrott i ett sammanhållet pendeltågsystem och tvinga resenärerna till ett extra uppehåll på mellan 10 och 30 minuter samtidigt som man måst halvera turtätheten och längden på tågen.

Sammantaget gör detta att en resa till eller från arbetet tar upp till en timme extra varje dag förutsatt att man får plats på tåget.

Kränkningen består i två saker; dels att man i strid med lagen inte tillåts åka på ett pendeltåg utan att bära med sig en id-handling och dels i påtvingad tidspillan. Som svensk medborgare äger du alltid rätt att ta dig in i riket bara det kan göras gällande att du är just svensk. Men detta räcker alltså inte för att få gå på tåget. Lagen skrevs som att regeringen bemyndigades att genom förordning genomföra kontrollerna. Den rusades genom riksdagen utan att man tog hänsyn till laglighet, EU-förordning eller annat som kunde hindrats. Enda rekvisitet för att en förordning skulle få införas var och är att det råder fara för rikets säkerhet och allmän ordning. Vari denna fara skulle bestå har aldrig definierats i beslutet om att införa förordningen.

Resultatet blev att flertalet svenska medborgare, däribland flera barn, som av misstag satt sig på fel tåg på Hyllie station och hamnat i Danmark inte fick ta tåget tillbaka. Detta eftersom de, liksom många barn, saknade id-handling.

Den andra kränkningen, tidspillan, handlar om att det blir i stort sett omöjligt att pendla om man inte vet när man kan komma hem. Jämför med olyckan på södertäljebron på E4, som resulterade i förseningar för bilar och bussar med mellan 4 och 20 minuter och räknades som en nationell katastrof av nästan oanade proportioner. I skåne insisterar regeringen på att en timmes försening och trängsel är något man inte behöver bry sig om.

Om id-kontrollerna hade en praktisk betydelse kan diskuteras. Den minskning som sågs av antalet asylsökande kan lika gärna bero på att danskarna började bevaka gränsen mot Tyskland och att tyskarna gjorde likadant mot sina grannländer söderut. Samtidigt gick det bra att ta flyget från Grekland och övriga Schengen-länder direkt till stockholm helt utan id-kort. Dessutom många gånger billigare än att åka tåg genom Tyskland, Danmark och över bron.