Skip to content

Tvingades betala dubbelt efter domstolsmiss - PT men inte resning i HD

Efter tingsrättens misstag tvingades mannen att betala sin före detta hustrus rättegångskostnader två gånger. varken hovrätten eller Högsta domstolen anser att det finns skäl att bevilja resning men HD påpekar att pengarna kan betalas tillbaka den reguljära vägen.

 

Sedan beslut om bodelning hade fattats ansökte kvinnan om betalningsföreläggande mot sin före detta make. Mannen bestred ansökan men Vänersborgs tingsrätt gick på kvinnans linje och slog fast att mannen skulle betala drygt 200 000 kronor till kvinnan.

Tingsrätten beslutade samtidigt att mannen skulle ersätta kvinnan för hennes rättegångskostnader med drygt 40 000 kronor.

Samma belopp
Tre dagar senare beslutade tingsrätten dock om en rättelse när det gällde frågan om rättegångskostnaderna.

Tingsrätten beslutade att det inte var manen som skulle ersätta kvinnan för hennes rättegångskostnader utan att hennes advokat skulle få ersättning med samma belopp enligt rättshjälpslagen. Mannen skulle därefter ersätta staten för kostnaderna utifrån vad Rättshjälpsmyndigheten beslutade.

Mannen kom senare att vända sig till Hovrätten för Västra Sverige där han ansökte om resning.

HD meddelade PT
Han uppgav att kvinnan efter utmätning hos honom hade fått hela ersättningen för rättegångskostnaderna men att Rättshjälpsmyndigheten - som alltså hade betalat kvinnans advokat för hennes arbete - ändå krävde honom på motsvarande belopp. Mannen ansåg därför att han har krävts på samma kostnad två gånger.

Hovrätten ansåg dock inte att det fanns skäl för resning och avslog mannens begäran utan närmare motivering.

Mannen överklagade till Högsta domstolen som nyligen beslutade att meddela prövningstillstånd och ta upp frågan om resning.

HD avslår nu överklagandet från mannen och konstaterar att tingsrättsdomen har verkställts "i orättat skick" och att detta har fått som konsekvens att mannen har tvingats att betala ett belopp till sin ex-fru som han inte har varit skyldig att betala.

Ska betalas tillbaka
När en så kallad exekutionstitel - alltså ett beslut som kan verkställa indrivning av en skuld - upphävs ska vidtagna åtgärder dock återgå, enligt HD.

Detta innebär att sökanden, i det här fallet kvinnan, måste betala tillbaka de pengar som har lyfts om verkställigheten har hunnit så långt.

Om sökanden inte frivilligt betalar tillbaka pengarna har svaranden rätt att få hjälp av Kronofogdemyndigheten med återgången och någon ny exekutionstitel för svaranden - alltså i det här fallet mannen - behövs inte för detta.

Inte skäl för HD att agera
Mannen har alltså rätt till återbetalning och har även initierat ett skadeståndsärende mot staten.

Enligt HD kan omständigheterna dock inte anses vara sådana att ansökan om resning av tingsrättens rättelsebeslut kan bifallas.

Det finns inte heller skäl att undanröja beslutet till följd av domvilla - alltså ett allvarligt rättegångfel - slår HD fast.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

Jag har fått lära mig att domvilla och resning kan bara begäras om dom vunnit laga kraft. Dvs det kan inte ske samtidigt med ett överklagande... som ju inte vunnit laga kraft.

I mitt fall svarade man just så från HD och befattade sig därmed inte med överklagandet alls (som inkom i samma försändelse som domvillan) inom överklagandetiden.

Jag uppmanades således i telefon med HD att sända in domvillan direkt till HD med överklagan, istället för till hovrätt som var rätt instans egentligen. Jag tog även upp detta förfarande då.

Ingen har svarat på överklagan än fast att jag upplystes om att ärendet hade förtur och skulle behandlas skyndsamt pga sitt särskilda mål, sas det.
Domvillan behandlades dock dagen efter den inkom.

Mycket förvirrande för den som inte var så bevandrad i överklagandeproceduren.

Det blev till att sända in domvillan igen.

I HD beviljades inget PT vilket behövs för domvilla behandlats i hovrätt - även om Hovrätten gjort fel på och inte utrett det som domvillan specifikt gällde. En nästan av min talan i tingsrätt.

Ja det låter kanske rörigt men så blir det ju också ibland.

Det är riktigt att resning och domvilla blir aktuellt först om domen eller beslutet vunnit laga kraft. I det fall artikeln handlar om hade rättelsebeslutet vunnit laga kraft. Mannen klagade över domvilla/ansökte om resning i hovrätten som avslog hans begäran. Det beslutet överklagades i sin tur till HD som beviljade pt och prövade om mannen skulle få resning.

Det hela är komplicerat. Stefan Lindskog är skiljaktig i motiveringen. Han anser att Rättshjälpsmyndigheten inte har rätt till betalning av mannen eftersom den betalning som skett till kvinnan genom utmätningen ska anses gälla mot Rättshjälpsmyndigheten. Han menar alltså att mannen inte är skyldig att betala en andra gång. Men slutsatsen av det blir ju likväl att resning inte ska beviljas. Nu hjälper knappast Lindskogs uppfattning mannen. Rättshjälpsmyndigheten lär nog hävda sin rätt till betalning enligt beslutet ändå.

Intressant men det behövs inte PT för domvilla i HD enligt rättegångsbalken.

När jag framförde det till HD förklarade man då att det behövs om domvillan redan behandlats i hovrätt, som ju var fallet för mig. Även om man inte utredde det domvillan rörde, att jag aldrig getts möjlighet att exempelvis lämna in bevis eller diskutera de motstridiga skälen som låg till grund för dom från tingsrätt.

Som bland annat säger: kärande uppger att klagandes lån togs i direkt anslutning till att hennes företag avslutats...( i verkligheten förflöt över två års tid och lån flyttades från Swedbank - det går alltså även att bevisa att uppgiften är fel)

För att sedan i nästa mening i domen skriva och komma fram till att: "kärande menar att klagande därför är att betrakta som näringsidkare..." Varför rätten instämmer i kärande motstridiga förklaring om jag är att betrakta som konsument eller ej, redogöra ej av rätt. Avtal skall tolkas till konsuments fördel enligt gällande EU-rätt, och kontrolleras ex oficio av domstol.

Företaget är alltså avslutat före lån vid Swedbank men eftersom frågan inte utreds av domstol då dom i stort sett utformas som träskodom mot mig, trots att jag är i rättssal vilket vare sig motpart eller deras ombud är och "en modernare rättegång"

Ombud medverkar per telefon enligt överenskommelse under gårdagen, från gud vet var och med vem.

Min förfallna skuld var 120 000 kr. Av total kredit på strax under 2 miljoner kr.

Låneavtal ersattes med nytt avtal feb -11, ränta bestämdes i tingsrätt från gamla avtal som ersätts med nytt utan avtalad ränta.

Krediten sades upp i sin helhet juni -12 (enligt nya avtalet) då jag inte kunde uppbringa ytterligare 150 000 kr inom tre månader, utöver de 210 000 kr som jag redan inbetalt till kärande trots att jag stod helt utan försörjning och så gjort sedan juli-09.

Jag tycker, om jag äger hela fyra fastigheter värda över 4 miljoner kr behöver man ju inte ta samtliga fyra fastigheter i utmätning för en kapitalskuld på halva värdet ( 2 miljoner) av dessa och sätta mig och mina barn på gatan.

Därtill pålägga mig 15 %+ 8 % = 23% ränta - vilket blev till över ytterligare en miljon kr i skuld - samtidigt som man förstörde för min äldsta dotter som just startat sitt företag på fastigheten.

Du kan ju själv räkna ut hur många minuter jag hade till mitt förfogande i rätten om jag, kärande och rätten själv sammanlagt hade 30 minuter totalt till förfogande, vilket är den tid som var och redovisas.

Nu hjälper det inte mig att en kredit inte får sägas upp i sin helhet, enligt dom från Europadomstolen, om skulden understiger 10% (120 000 kr av 2000 000 kr) dvs totalskulden och detta åligger domstol ex oficio att utreda.

Eller att som näringsidkare räknas den som har sin huvudsakliga försörjning från verksamhet. Det rör alltså person - inte fastighetsbeteckning. Det är inkomst som ska kontrolleras således.

Jag försökte, som du säkert förstått, med alla medel få till en helt vanlig rättvis prövning någonstans.

Knappa 5 min till förfogande, utan huvudförhandling i ett utmätningsärende med konstaterat rättegångsfel som mystiskt nog inte ansetts påverkat utgången i målet, står således för svensk rättsäkerhet för såväl en familj som ett företag och ekonomiska värden.

Nu har jag efter 17 år fått till en prövning i trafikskadenämnden.

Ärendet har legat i nämnden i över 2 års tid.

Den nya handläggaren för försäkringsbolaget har tidigare arbetat i trafikskadenämnden under 10 års tid.

Vid prövning har åberopats fel uppgifter och därför dragits fel slutsatser och accepterar inte jag detta och därav försäkringsbolaget sk flrlikningsbud kan jag stämma försäkringsbolaget i domstol, lät man hälsa mig idag.

Nån ytterligare prövning eller omprövning får inte ske enligt bolaget, trots att nämnd upplyst mig att det klart och tydligt framgår på deras beslut från april förra året, att man ännu inväntar svar från oss båda och att försäkringsbolag inte på egen hand kan förvägra någon en prövning i nämnden.

Dessa kamper man måste föra i motvind är så tröttsamma.

Om våra delar av ett medicinskt underlag lämnad in ges självklart en annan bild av skadan.

Bara min motpart tillåts lämna in handlingar från oss båda till nämnden.

Ingen akt sparas i nämnden.

Jag gav försäkringsbolaget via mitt ombud ett svar i juni, upprepade det i september . Då svarar mitt ombud med att säga upp sig, eftersom försäkringsbolaget vägrar betala ombudet om jag ej accepterar ersättningsbud om halva beloppet.

Mitt svar till bolaget är inte inlämnat till nmnd än och kommer heller aldrig att bli eftersom försäkringsbolaget idag, hör och häpna, valt att avsluta hela prövningen på eget bevåg...

Jag ser mig faktiskt inte som särskilt besvärlig. Jag ser det som att andra faktiskt medvetet försvårar för mig att göra rätt för mig.

Ska mina skulder ticka på för ett försäkringsbolag vill det. Ticka på till 23% ränta...för den gäller väl än...oavsett att utmätning sen också förföll. För det höll ju heller ingen med om från obehörig domstol eller ej.

Man lämnar inte in en domvilla utan grund är min erfarenhet. Ingen skulle orka det Man gör det för att försöka överleva. För att man så innerligt tror och hoppas att sanningen och rättvisan en dag segrar...

Avslutningsvis är det väl direkt olämpligt att HD själv har en skiljaktig mening om hur en lag ska tolkas.

Lagar ska ju vara förutsägbara enligt lag.

En skiljaktig mening i självaste HD bevisar väl då just det motsatta... lagen är inte förutsägbar. Därmed ogiltig.

En ändran av min talan rörde domvillan alltså, liksom handläggning av målet i sin helhet.

Som svar på domvillan upprepar istället Hovrätten det som skulle utredas.

Inte mycket utrett då.

Målet gällde en utnämning av mitt hem (fyra fastigheter) men avgjordes utan huvudförhandling.

Målet avgjordes vid den muntliga förberedelsen på exakt 30 minuter, likt ett FT- mål utan stöd av lag.