Skip to content

Morddömd expolis särbehandlas på fängelse - ingen kränkning utan statens skyldighet

Foto: TT

Det var ingen överträdelse av Europakonventionen när Kriminalvården övervakade och kontrollerade den morddömde före detta polismannen. JK konstaterar tvärtom att man haft en "en relativt långtgående skyldighet" att skydda honom. Han får därför inget skadetånd.

 

Den före detta polisen dömdes år 2011 till 15 års fängelse för att ha dödat sin hustru. Efter att han av säkerhetsskäl fått flytta runt mellan olika anstalter i fler års tid vände sig mannen till Justitiekanslern och hävdade att han i onödan hade utsatts för en alltför hög nivå av övervakning och kontroll.

Han krävde därför 420 000 kronor i skadestånd av staten för det lidande.

Hotbild mot honom
Mannens yrkesbakgrund som polis innebar enligt Kriminalvården att det fanns en hotbild mot honom vilket motiverade en hög grad av övervakning och kontroll och att han också har avtjänat tid vid flera olika anstalter med hög säkerhetsklass.

Justitiekansler Anna Skarhed vänder dock på frågan och slår fast att Europakonventionen ställer krav på att staten ska skydda frihetsberövade mot hot och våld, vilket med hänsyn till mannens brott och tidigare yrkesbakgrund inneburit "en relativt långtgående skyldighet för Kriminalvården att skydda honom".

JK avslår därför mannens skadeståndsanspråk.

JO-kritik ska beaktas
JK instämmer dock i den kritik som JO tidigare har riktat mot användningen av säkerhetsanstalter som skyddsavdelningar - och även den kritik som JO särskilt riktat mot två av de anstalter som mannen har varit placerad på.

JO har varit kritisk mot att mannen snabbt flyttats till en annan anstalt utan tungt vägande skäl.

JK understryker att de synpunkter som JO fört fram ska beaktas av Kriminalvården när det gäller mannen fortsatta straff.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

Vad skulle det vara för hotbild?
Enbart att han varit polis medför ju bara att han skulle bli väldigt populär bland andra fångar. Kriminella älskar ju poliser som blivit av med arbetet och fått ett agg mot staten.
När det gäller kvinnomord så har det inte jättehög status som brott, men inte så låg status att det skulle utgöra en risk.

Den intagnes åsikter avseende hotbild eller inte ska beaktas, tillika finns förståelse över att personalen anser att säkerhetsrisk finns.

Avseende kvinnomord sitter han på samma anstalter som de som begått så ock mord och med insikt i hur han behandlas för att han är en fd polis och hur han flyttas runt till olika anstalter som undanröjer kontakt med anhöriga, är i viss mån Brott mot FN Tortyrförbud och till fullo Brott mot Mänskliga Rättigheter, de facto.
Mvh.

Musse,
Jag tror inte att du är särskilt insatt i hur medfångar ser på en f d polis oavsett vilket brott han är dömd för. Jag har en rätt god insikt i denna fråga; När medfångarna upptäcker att en fånge är f d polis uppmanas denne att inom viss, kort tid, någon timme eller två, be om isolering och förflyttning (självvald isolering är en rättighet). Hittills tror jag inte någon vägrat eftersom han då vet att han kommer att råka illa ut. Det här är något som är känt både bland poliser och kriminalvårdspersonal.
Just brott mot kvinnor gav tidigare en säker pariastämpel för fången som begått detta. Det är dock inte lika stämplat nu som förr även om brott mot kvinnor inte är något högstatusbrott.

Tyvärr är det den etniska fördelningen på anstalter som förändrats de senaste 25 åren som lett till en förändrad syn på våldsbrott mot kvinnor. I vissa folkgrupper är våld mot kvinnor för sin heder helt accepterat, för att inte säga något hedervärt. Och när dessa grupper utgör majoriteten på anstalterna så får det konsekvenser på mentaliteten på de intagna.

Från att bli slagen och hotad när det gällde våĺd mot kvinnor på
80talet så blir en sådan person nu snarare hyllad. En avskyvärd utveckling!