Skip to content

Korsbefruktning mellan HD och HFD - Johan Hirschfeldt föreslår en "författningsdomstol light"

Tidigare justitiekanslern och hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt. Foto: Leif R Jansson/TT

Korsvis tjänstgöring för justititeråden i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen skulle kunna öppna för en "tredje" prejudikats-instans. Det föreslår tidigare justitiekanslern och hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt - som anser att detta kan vara ett alternativ till en svensk författningsdomstol.

 

Det förslag som finns om att justitieråden i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen skulle kunna tjänstgöra korsvis i de olika domstolarna öppnar även för andra möjligheter. Det konstaterar den tidigare justitiekanslern och presidenten för Svea hovrätt, Johan Hirschfeldt i en artikeln i Svensk Juristtidning, SvJT.

Mål i "särskild sammansättning"
Hans tanke är att domstolarna i samband med beslut om att medge prövningstillstånd också ska kunna besluta att målet ska behandlas i så kallad "särskild sammansättning" i respektive domstol.

Johan Hirschfeldt skriver:

"År 2010 ändrades bestämmelsen i 11 kap. 1 § tredje stycket regeringsformen (RF) så att meningen om vem som får tjänstgöra i de högsta domstolarna ändrades och fick lydelsen: 'I Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen får endast den som är eller har varit ordinarie domare i någon av domstolarna tjänstgöra som ledamot.' Därmed möjliggörs en ordning där ledamöter i Högsta domstolen tjänstgör i Högsta förvaltningsdomstolen och tvärtom." 

Den "särskilda sammansättning"  som Hirschfeldt skriver om skulle kunna bestå av totalt sju ledamöter - fyra från den domstol som påkallar prövningen och tre från den andra domstolen. 

De mål som skulle kunna vara aktuella skulle främst vara av "konstitutionell betydelse" - det vill säga mål som gäller svenska grundlagar, EU-rätten eller Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

"Mindre genomgripande men effektiv"
Hirschfeldt kallar lösningen ”en författningsdomstol light” och pekar på att detta kan vara en ny ordning som kan ses som "ett mindre genomgripande men ändå effektivt alternativ" till en svensk författningsdomstol.

Hirschfeldt är i grunden emot att inrätta en svensk författningsdomstol och pekar också på att detta har avstyrkts flera gånger bland annat av Riksdagens konstitutionsutskott, KU. Frågan har också utretts grundligt.

Johan Hirschfeldt skriver:

"Här blir fortsättningsvis min utgångspunkt att det inte kommer införas en författningsdomstol i Sverige samt att samtliga domstolar även fortsättningsvis med lagprövningsinstrumentet och eljest har i uppgift att fullt ut ansvara för att rättstillämpningen är förenlig med författningen." 

Han pekar dock på behovet av "fortsatt utveckling mot ökad enhetlighet när det gäller utövandet av den högsta domsmakten" där den föreslagna korsvisa tjänstgöringen kan vara "ett steg i rätt riktning".

 

Läs hela Johan Hirschfeldts artikel i SvJT

 

 


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt