Skip to content

Inget skadestånd till pendlare för ID-kontrollerna - trots att regeringens agerande "kan ifrågasättas"

Justitiekansler Anna Skarhed avslår den begäran om skadestånd som 565 Öresundsresenärer kräver av staten. Foto: Jessica Gow/TT och John Alexander Sahlin/TT

Man kan ifrågasätta om ID-kontrollerna vid Öre-sundsbron verkligen var förenliga med de så kallade Schengenreglerna. Det konstaterar JK som dock samtidigt slår fast att staten inte är skade-ståndsansvarig eftersom regeringen inte på ett "uppenbart och allvarligt" sätt kan anses ha gjort fel. De 565 pendlare som har begärt skadestånd får därför avslag.

 

Justitiekansler Anna Skarheds beslut till de 565 Öresundsresenärer som genom sin advokat Finn Madsen driver ett pilotfall mot staten kom igår.

"Det är viktigt för pendlarna att det fastslagits i beslutet att frågetecknen rörande lagstiftningen om ID-kontroller är så betydande att regeringen inte bör kunna återinföra ID-kontrollerna. Innehållet i JK:s argumentation ger anledning för pendlarna att överväga att söka domstols prövning av anspråken", skriver advokaten Finn Madsen i en kommentar till beslutet här på Dagens Juridik (läs kommentaren här).

Bakgrunden är den stora våg av flyktingar och migranter som hösten 2015 tog sig till Europa där Sverige fick ta emot rekordmånga asylsökande. Den svenska regeringen beslutade därför i november 2015 att - med stöd i det så kallade Schengenregelverket - tillfälligt återinföra gränskontroller vid Sveriges inre gräns.

Kräver 30 000 kronor var
Regeringen beslutade också att införa nya regler som ställde krav på transportörerna att kontrollera att de passagerare som tog sig till Sverige med buss, tåg eller fartyg från Danmark hade en giltig ID-handling med fotografi. En praktisk följd av detta blev att transportörerna upprättade system för att kontrollera tågresenärers ID-handlingar på järnvägsstationen vid Kastrups flygplats utanför Köpenhamn.

De 565 personer som dagligen pendlar mellan Danmark och Sverige vände sig till Justitiekanslern och och krävde skadestånd av staten med 30 000 kronor per person med hänvisning till att de bland annat hade drabbats av olägenheter i form av bland annat förlängda restider, stress, oro och trängsel till följd av kravet på ID-kontrollerna.

Pendlarna hävdar att ID-kontrollerna strider mot Schengenregelverket, EU:s regler om fri rörlighet för unionsmedborgare, Europakonventionen och den svenska regeringsformen.

Kan ifrågasättas
JK konstaterar nu att det kan ifrågasättas om ID-kontrollerna verkligen var förenliga med Schengenregelverket eftersom effekterna var "systematiska kontroller av resenärer som i hög grad liknar de kontroller som ska ske av resenärer som reser in i Schengenområdet från tredje land".

JK skriver också:

"ID-kontrollförordningarna har också fått sådana effekter att de kan avhålla personer från att utöva sin rätt till fri rörlighet och därmed utgör de ett hinder för denna frihet. Detta hinder kan i och för sig motiveras av hänsyn till allmän ordning och inre säkerhet. Vid den proportionalitetsbedömning som ska göras går det inte att dra några säkra slutsatser om andra, mindre ingripande åtgärder hade varit tillräckliga."

"Vid denna bedömning spelar det också in att medlemsstaterna i EU bör ha en viss möjlighet att, till stöd för åtgärder på områden där även EU kan bestämma, hävda sin territoriella integritet i en situation som hösten 2015 med extremt stora migrationsströmmar."

Överträdelse måste vara allvarlig
JK slår därefter fast att  det råder "vissa tveksamheter" om ID-kontrollerna verkligen har varit förenliga med EU:s regelverk. JK skriver dock:

"Ett av kraven för att en stat ska vara skyldig att betala skadestånd på grund av en överträdelse av unionsrätten är emellertid att överträdelsen är tillräckligt allvarlig (klar). Justitiekanslem anser att regeringens åtgärder, även om de skulle anses innefatta överträdelser och Schengenregelverket och reglerna om fri rörlighet för unionsmedborgare, inte har utgjort en tillräckligt allvarlig överträdelse av dessa regler."

Europakonventionen och regeringsformen
JK pekar på att det saknas praxis från EU-domstolen i frågan och att EU:s institutioner inte har vidtagit någon åtgärd mot Sverige när det gäller ID-kontrollferna. Med hänsyn till detta kan regeringen enligt JK inte anses "på ett uppenbart och allvarligt sätt" ha missbedömt var gränserna gick för vad man kunde besluta om.  JK anser därför inte att staten är skadeståndsskyldig enligt unionsrätten. När det gäller frågan om Europakonventionen och den svenska grundlagen skriver JK:

"ID-kontrollförordningarna innebär inte heller något åsidosättande av fjärde tilläggsprotokollet till Europakonventionen eller regeringsformen, eftersom kravet på identitetskontroller inte innebär att någons rörelsefrihet begränsas eller hindras i den mening som avses i dessa bestämmelser."

"Dessutom är begränsningarna i rörelsefriheten i detta fall beslutade i lag och motiverade av ett sådant syfte som kan godtas enligt tilläggsprotokollet till Europakonventionen."

Pendlarna har därför inte heller rätt till skadestånd på grund av brott mot Europakonventionen eller grundlagen.

 

 

Läs hela JK:s beslut här

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt