Skip to content

Företagsbilar beskattas som förmånsbilar - trots verksamhet på två orter

Foto: Heribert Proepper/TT

Enligt företagaren ska varken han själv eller hans bolag beskattas för att han skulle ha haft "dold" tjänstebil privat genom sitt bolag. Företagaren pekar på "den olösta frågan om tjänsteställe i fåmansföretagskoncern". Kammarrätten håller dock inte med utan går helt på Skatteverkets linje.

 

Skatteverket beslutade att höja bolagets underlag för arbetsgivaravgifter på grund av oredovisade förmåner av bil för privat bruk och förmån av fritt drivmedel.

Enligt Skatteverket hade två av bolagets bilar använts privat av anställda "i mer än ringa omfattning".

Inte endast i ringa omfattning
Bolaget överklagade till Förvaltningsrätten i Jönköping som dock avslog överklagandet.

Förvaltningsrätten konstaterade att bolagets företrädare enligt en annan dom som avkunnades samma dag hade utnyttjat företagets bilar privat i en sådan utsträckning att han skulle påföra bil- och drivmedelsförmån som Skatteverket beslutat.

Förvaltningsrätten ansåg att bolaget inte hade visat att nyttjandet hade skett för privat bruk "endast i ringa omfattning". Bensinen hade dessutom betalats av arbetsgivaren.

Förvaltningsrätten avslog därför bolagets överklagande.

Fåmansföretagskoncern
Bolaget överklagade till Kammmarrätten i Jönköping och hävdade följande:

"Skatteverket har brustit i sin utredningsskyldighet. Den omständigheten att rättsfrågan gäller den olösta frågan tjänsteställe i fåmansföretagskoncern har inte beaktats i sak. Skatteverket har inte angett aktuella tillämpningsproblem i besluten vilket är en indikation på att besluten inte är välgrundade."

"I aktuellt fall finns bolag både i Ulricehamn och i Västerås. Av omständigheterna framgår det att det inte går att dra någon klar gräns när arbete utförs åt endast ett av bolagen." 

Tjänstestället avgör
Kammarrätten går dock på Skatteverkets linje och konstaterar att det är klarlagt att bolagets företrädare har haft dispositionsrätt till bilarna och att det därför är bolagets sak "att göra sannolikt" att den inte har använts privat mer än i just "ringa omfattning".

Kammarrätten skriver:

"Av utredningen i målet framgår att AB (bolaget) under den aktuella tiden har haft sitt kontor i Ulricehamn, att F (företagaren) regelmässigt under årets arbetsveckor rest till Ulricehamn samt att han arbetat i Ulricehamn huvuddelen av arbetsdagarna under året. Kammarrätten finner därför att hans tjänsteställe är i Ulricehamn."

"Den omständigheten att han även utfört arbetsuppgifter åt ett dotterbolag som äger en fastighet i Västerås ändrar inte bedömningen av hans tjänsteställe för i målet aktuellt bolag." 

Går på Skatteverkets linje
Redan av företrädarens körjournal framgår det enligt kammarrätten att omfattningen inte har varit ringa.

Kammarrätten anser därför att Skatteverket gjort rätt som påfört bolaget arbetsgivaravgifter.

 

 

Carina Johansson

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt