Skip to content

Domstol: 15-årig flicka som varit på rymmen i sex veckor får inte omhändertas

Foto: Annika af Klercker/TT

Den 15-åriga flickan rymde från skolan och det familjehem där hon är placerad som ensam-kommande flyktingbarn. Enligt henne själv bor hon hellre "på gatan" i Stockholm än återvänder till Malmö. Kammarrätten avslog dock kommunens begäran om att flickan ska omhändertas. Hon hade då varit borta i sex veckor.

 

Det var en kommunal nämnd i Malmö som beslutade att den 15-årig flickan skulle tvångsomhändertas så snart det kunde ske med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Flickan har under lång tid haft hög ogiltig frånvaro från skolan och varken familjehemmet, hennes gode man, skolpersonalen eller socialtjänsten vet vad hon gör när hon inte är i skolan, enligt nämnden.

Hade rymt till Stockholm
Nämnden fattade beslutet när det visade sig att flickan hade rymt från det familjehem i Malmö där hon är placerad. Hon hade då varit borta en dryg vecka.

Vid ett tillfälle hade hon ringt och berättat att hon befann sig hos en kompis som är placerad på ett familjehem i Rinkeby i västra Stockholm.

Nämnden redogör för samtalet:

"Hon sade då att hon inte tänker komma tillbaka till Malmö utan vill flytta till Stockholm. Hon sade vidare att hon känner folk i Stockholm eller så bor hon på gatan; hon tycker att vad som helst är bättre än Malmö. F (flickan) uttalade vidare att polisen inte kommer att hitta henne." 

Risk att vagabondera
Enligt nämnden utsätter sig flickan sig för stora risker eftersom hon ”vagabonderar” och inte har kontakt med vare sig familjehem, socialtjänst eller god man. Det finns enligt nämnden en påtaglig risk att hon befinner sig i "riskfyllda miljöer".

När Förvaltningsrätten i Malmö prövade nämndens beslut hade flickan varit borta i tre veckor. Flickan företräddes i domstolen av en advokat som motsatte sig ett omhändertagande:

"Hon trivs inte i familjehemmet i Malmö och vill inte tillbaka dit. Hon har inga kamrater i Malmö men har det i Stockholm. Hon vill flytta till familjehemmet i Rinkeby. Hon vagabonderar inte och missbrukar inte. Hon bor på ett bra ställe med människor hon känner."

Inga konkreta omständigheter
Förvaltningsrätten ansåg att det i och för sig var "oroväckande" att hon var avviken från sitt familjehem och att socialnämnden inte visste var hon befann sig. Förvaltningsrätten skrev dock:

"Det finns dock inga konkreta omständigheter som tyder på att F (flickan) skulle befinna sig i olämpliga miljöer där hon utsätter sig för risker eller att hon skulle begå brott eller prostituera sig. Att F har rymt från familjehemmet och att hon är frånvarande från skolan utgör, enligt förvaltningsrättens mening inte grund för vård enligt LVU."

"Det finns inte något i utredningen som visar att det objektivt sett finns en klar och konkret risk för att F utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk för skada." 

Förvaltningsrätten underströk att ett tvångsomhändertagande är en "allvarlig åtgärd" som kräver konkreta och "tungt vägande" skäl. Förvaltningsrätten upphävde därför nämndens beslut.

"Stor risk att hon utnyttjas"
Nämnden överklagade till Kammarrätten i Göteborg som avgjorde fallet när flickan hade varit borta i sex veckor.

Nämnden pekade på att det nu fanns uppgifter om att flickan hade befunnit sig i Finland och att myndigheterna inte hade kontroll över de människor som hon tidigare hade sagt sig bo hos i Stockholm.

Nämnden skrev också:

"Hon saknar fungerande skolgång, pengar och kunskaper i svenska språket och om samhället. Risken för att hon utnyttjas är därför mycket stor." 

Kammarrätten anser dock att det saknas anledning att göra någon annan bedömning än den som förvaltningsrätten har gjort och avslår därför överklagandet.

 

 

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt