Skip to content

Allvarliga brister hos länsstyrelserna äventyrar kommunernas IT-säkerhet - ny studie

Foto: Drago Prvulovic/TT

Länsstyrelserna saknar viktiga förutsättningar för att kunna stödja kommunerna i deras arbete med informationssäkerhet. Detta framgår av en ny studie från Högskolan i Skövde som har tagits fram på uppdrag av Myndigheten för samhälls-skydd och beredskap.

 

Det är Institutionen för Informationsteknologi vid Högskolan i Skövde som har tagit fram studien "Länsstyrelsernas förutsättningar att stödja kommuner gällande informationssäkerhet".

I studien intervjuas 13 försvarsdirektörer och informationssäkerhetssamordnare på sju utvalda länsstyrelser.

Gäller alla intervjuade länsstyrelser
Av intervjuerna framgår att samtliga intervjuade länsstyrelser i nuläget saknar viktiga förutsättningar för att kunna stödja kommunerna i sina län. 

Enligt intervjuerna beror bristerna dels på att det saknas resurser, även inom det egna arbetet med det systematiska informationssäkerhetsarbetet, men också på att länsstyrelserna inte uppfattar att de har mandat eller ens ett tydlig regeringsuppdrag som innebär att de ska stödja kommunerna med deras informationssäkerhetsarbete.

Rätt förutsättningar
Länsstyrelserna ser heller inte alltid den koppling som finns mellan informationssäkerhet och uppdragen inom områden som krisberedskap, höjd beredskap och säkerhetsskydd.

- Om länsstyrelserna ges rätt förutsättningar kan de spela en viktig roll i att öka skyddet för den samhällsviktiga information som kommunerna hanterar, säger Richard Oehme, chef för verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet.

- Det handlar om allt från känsliga personuppgifter om medborgarna till information som är kritisk för Sveriges säkerhet. 

Bristande förmåga
Det finns även andra studier som pekar på bristande förmåga och kunskap inom informationssäkerhetsområdet. Varken länsstyrelser eller kommuner satsar tillräckligt med resurser för att kunna få del utav och hålla sig a jour med kunskap inom området.

- Det handlar om att involvera ledning och styrelse i frågorna, så att det blir rätt prioriteringar hela vägen uppifrån och ner, säger Richard Oehme.

- Studien visar på att det finns ett engagemang och en vilja hos de intervjuade att stödja kommunerna men att man saknar ett tydligt mandat och resurser.

 

Läs hela studien här. >>

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt