Skip to content

"Åklagarens beslut välmotiverat - Assange bär ansvaret för att det inte blev någon prövning"

Foto: Fredrik Persson/TT

DEBATT/REPLIK - av advokat Claes Borgström, fd målsägandebiträde i "Assangeärendet"

 

Julian Assange har framgångsrikt blockerat möjligheterna att få till stånd en rättslig prövning av de anklagelser som riktats mot honom om sexuella övergrepp.

Julian Assange har sedan november 2010 fram till den 19 maj 2017 varit häktad som på sannolika skäl misstänkt för att gentemot två kvinnor ha begått våldtäkt, olaga tvång och sexuellt ofredande. De brott Assange misstänks ha begått mot min tidigare klient preskriberades i augusti 2015.

Häktningen grundades därefter på misstanken gällande våldtäkt mot den andra kvinnan, som företräds av advokaten Elisabeth Massi Fritz.

Överåklagaren Marianne Ny har nu beslutat att lägga ned förundersökningen. Min tidigare klient berörs i vart fall indirekt av nedläggningsbeslutet och jag vill därför lämna några synpunkter på den rättsliga utredningen.

Nedläggningsbeslutet är välmotiverat - det återstår nu inte några ytterligare förutsättningar att driva utredningen framåt. Beslutet borde inte ha fattats tidigare.

Den kritik jag har mot åklagarens handläggning av utredningen är att Assange borde ha anhållits och begärts häktad i samma ögonblick som förundersökningen på min begäran, då som målsägandebiträde för båda kvinnorna, återupptogs hösten 2010. Då hade han sannolikt inte kunnat hålla sig undan den svenska rättsskipningen.

Utan kunskap om hur en brottsutredning går till är det inte så lätt att inse att förutsättningarna att driva utredningen om de brott Assange sannolikt har begått hela tiden har varit begränsade eftersom han hållit sig undan. I utredningar där ord står mot ord är det vanligt att båda sidor hörs upprepade gånger så att de får tillfälle att bemöta vad motparten sagt.

Även tillkommande bevisning, till exempel vittnesförhör, måste både den misstänkte och målsäganden få ta del av och kommentera. Det är inte genomförbart att svensk polis och åklagare reser fram och tillbaka till London för att konfrontera Assange med målsägandenas kommentarer till hans uppgifter. Det är en omständlig formell procedur som föregår varje besök av svensk myndighet på Ecuadors ambassad.

Värdet av förhör med Assange på ambassaden är dessutom starkt begränsat. Förhören genomförs av åklagare eller polis från Ecuador som ställer frågor som man från svensk sida formulerat i förväg. Möjligheten att i ögonblicket ställa följdfrågor utifrån de särskilda kunskaper de svenska utredarna har, pressa förhörspersonen på motsägelser i berättelsen etc. existerar inte.

Och sist men inte minst, eftersom Assange vägrar att komma till Sverige blir det ingen rättegång även om han skulle åtalas.

Förre åklagaren Rolf Hillegren hävdar i den debattartikel att förundersökningen aldrig borde ha återupptagits 2010 (Dagens Juridik 2017-05-29).

Mot bakgrund av de beskrivningar som målsägandena lämnade av vad de varit utsatta för skulle det ha varit oförsvarligt att inte återuppta utredningen och, sedan Assange lämnat Sverige, begära honom häktad.

Min klient har berättat att Assange förgripit sig på henne. Jag är väl medveten om att han inte är dömd och att han förnekar brott. Men Stockholms tingsrätt, Svea hovrätt och Högsta domstolen har gång på gång konstaterat att det är sannolikt att Assange gjort sig skyldig till de brott som  åklagaren påstår.

Läser man förhören med min klient kan man konstatera att hon lämnat nyanserade och återhållsamma beskrivningar av vad hon varit utsatt för. I min begäran till åklagarmyndigheten att förundersökningen skulle återupptas hävdade jag att övergreppet mot min klient skulle bedömas som våldtäkt eller försök till våldtäkt. Det är fortfarande min uppfattning men den delas inte av åklagaren.

Det som min klient beskriver är dessvärre ett exempel på våldtäkt eller andra sexuella övergrepp som är vanligt förkommande.

Det är inte fråga om grovt våld, hotelser med vapen eller allvarliga verbala hot utan om handlingar som många män inte tycker är något att bråka om. Får en man inte som han vill får han väl ta i litet grand. Lägga sig på kvinnan med hela sin kroppsvikt, hålla fast hennes händer på kudden eller betvinga henne på något annat likartat sätt.

Det är djupt upprörande att Assange hävdar att han varit sju år i förvar utan anklagelse, fängslad i nästan fem år Ecuadors ambassad. Han har inte varit fängslad. Han har genom att bege sig till ambassaden valt att bryta mot förpliktelsen som utfärdats av engelsk domstol att inte lämna England.

Under samma tid har min klient varit utsatt för allvarliga anklagelser både i allmänna och sociala medier att hon av olika skäl skulle ha ljugit om det som hon utsatts för.

Assange har på ett oförsvarligt sätt beskyllt, eller utan invändningar låtit andra personer beskylla, min klient för att ha hittat på att han förgripit sig på henne. Som motiv har han till exempel angivit att hon gillrat en så kallad ”honey-trap” så att hon skulle kunna sätta dit honom och på så sätt få pengar, att hon ville ha uppmärksamhet, att CIA låg bakom hennes polisanmälan och andra befängda påståenden som Assange själv vet är osanna. 

Det är också djupt upprörande att det mesta som skrivits om ärendet varit inriktat på hur synd det är om Assange. Kvinnorna nämnas sällan och i förekommande fall i nedvärderande ordalag. Jag känner inte till några målsäganden som har utsatts för en liknande förtalskampanj.

Assange ensam bär ansvaret för att det inte blev någon rättslig prövning i Sverige. Han hävdar att han ”vunnit” en stor seger genom beslutet att förundersökningen läggs ned.

Ur min klients synvinkel är det osmakligt att använda begreppet ”vinna” när det gäller en utredning där hon hävdar att hon har utsatts för sexuella övergrepp.

Han borde i stället säga: ”Jag klarade mig undan åtal och rättegång i Sverige.” Men han har inte klarat sig undan. Även om han inte är fälld till ansvar har domstolarna slagit fast att det är sannolikt att Assange under sin vistelse i Sverige gjorde sig skyldig till sexuella övergrepp mot två kvinnor.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

48 comments

Oj, vad Borgström jobbar hårt för sina klienter. Förutom Thomas Quick, förstås.

@Berra Borrare.
Avseende ärendet Thomas Quick får naturligtvis inte hans försvarsadvokat Claes Borgström gå emot sin klient TQ med bestämdhet, erkända mord!
Mvh/ Thérèse Angélique med ProBono Team.

Hur menar nu Therese? TQ var tungt narkotikapåverkad under samtliga FU. Är det att sörja för sin klients intresse att inte lyfta fram denna fakta i rätten så att erkännande på ett sunt sätt kan ifrågasätts?

Hej pip.
Oavsett att TQ ärendet visat sig är en rättsskandal innefattar objektivitet att man inte glömmer bort att de facto krävs två för en tango!
Annat de facto är att läkare avgör om en patient är så farlig att denne hålls inspärrad i Rättspsykiatrin och bestämmer om patienten anses vara i balans inför och i huvudförhandlingar, tillika har domare ansvar att avbryta förhandling vid misstanke så inte är fallet.

Avseende "att inte lyfta fram denna fakta i rätten så att TQ erkännanden på ett sunt sätt kan ifrågasätts" har ostridigt svar:
Försvarets uppgift är inte ifrågasätta eller på annat sätt agera så att klients nekande eller erkännande blir ifrågasatt av dömande församling.
TQ säger själv att han i många år medvetet manipulerade ett stort antal personer, vilket utökades med dömande församlingar under rättegångsdagarna.

Efter i så många år starkt påverkad av psykofarmaka minns han vad han sagt och är mycket medveten om att han "lurat et synnerligen stort antal andra personer att också tro på hans berättelser om alla mord, med flera vidriga falska anklagelser mot sina föräldrar tillika avser hans oegentligheter mot barn som till dags dato av honom sägs är sanna, bör om inte annat utgöra betänkligheter.
Efter många år av trovärdiga berättelser starkt påverkad av narkotikaklassade psykofarmaka erkände han lika trovärdigt i domstolarna och blev därav dömd för ett stort antal mord, men oavsett vittnesmål får inte någon försvarsadvokat gå emot klients förnekanden eller erkännanden och de facto avser så ock TQ dv advokat, Claes Borgström.
Mvh.

Jag tycker du blandar ihop vad som gäller för en advokat, rättare sagt vad som gäller dels för försvar och dels för omyndigförklatade personer. Här borde kanske Quick haft två försvarare, vilket kanske då faktisk påverkat utgången i målet. En försvarare som sköter brottsanklagelserna samt en annan utbildad på att tillvarata omyndigförklatade rättigheter och skydd. Det är han ju själv oförmögen att göra genom fakta att beslut om tvångsvård föreligger för anklagad.

Det spelar mindre roll vad anklagad påstår sig minnas. Han kan ha fått även detta återberättar för sig utan att minnas det.

Vad vi är ute efter är rättssäkra det rättsliga prövningar för alla alltid. Vi bör vara överens om hur detta kan garanteras mest möjligt och ändra på saker om det behövs.

Det är därför man vill förstå dig och Lambertz när ni anklagar Quick för domar som sedan undanröjs. Han är inte delaktig i ett domslut. Har ingen talan där. Det är återigen domstol som ska kunna motivera sakligt just skäl som ligger till grund för beslut. Erkännande av tvångsvårdad låter inte som starkt skäl för särskilt många. Du och Lambertz undantagna förstås.

Hej pip.
Insikt i juridik och övrigt utredningsarbete är utgör att de som "blandar ihop försvarsuppdrag innefattande omyndigförklarande av klient", är de som inte har kunskapen och avseende de ärende du åberopar har ostridigt svar: Ingen jurist kan ändra på irrläran psykiatrins representanters beslut.
Oavsett två eller tre eller fler försvarare hade de "inte kunnat påverkat utgången i TQ målet" ty cirkusens regissörer var även i denna rättsskandal, samma åklagare, poliser och dessutom samma trycksvärtetorpeder vars ägare tjänat miljoner på masspubliceringar "om alla gedigna utredningar och bevis", som även denna gång inte existerar och de rättsvidriga facto har dessutom tillägg: Sverige Domstolar dömande församlingar består av kommunpolitiker som agerar amatördomare med rätt att efter att vad de endast läst i medierna döma, till så ock livstid.

I staten Sverige jungeljournalistik är avhängig samtliga fastställda rättsskandaler avseende hundratusentals invånare som tillåts fortsätta ske trotts att de inte ens ha sett på avstånd sett av dem utvalda att karaktärsmörda och enda skillnad mellan i staten ständigt återkommande trycksvärtemord och organiserade brottssyndikats mindre ofta mord, är att brottsutsatta av förstnämnda karriärer slås i spillror och kvar är att existera levande resterande tid av liv och sistnämnda utgör omedelbar död i ordets rätta betydelse.

Tusentals autentiska exempel finns avseende invånare med omutbart civilkurage och kemiskt rena register som av orsak ProBono hjälp utsätts för kvalificerad statsterror av en ständigt återkommande kriminella falang inom rättssektorn inkluderande vid JO, JK, RÅ och medierna.
I ett av dessa rättsröteärenden har över sexhundra advokater kontaktats för rådgivning som för det mesta endast kostat 1000 till 1500 kronor, sedan har de tackat nej och ytterligare ett sjuttiotal advokater har erbjud att till dem betala flera hundra tusen kontant i förskott "så ska de ska titta på ärendet", och andra advokater som begärt och tillsetts allt från av genuint kriminell polis, åklagare och journalister själva förfalskade handlingar och publicerade inte existerande händelseberättelse, inkluderande av dem så ock speciellt utvald domare i sedermera Kafka rättegångar, tillika kan det gå så här redovisat i detta endast ett autentiskt återgivet exempel.

Flashback debattörer som uppviglats till sju års medverkan i medias anstiftardrev har på okänt sätt kommit över originalhandlingar som visar att justitemördad har inkomster, rena register, skriftliga vitsord, inte varit av intresse för någon enda instans och bidragsparasiterna för justitmordsuppdraget valda för dem berättat att de inte har en aning om vem personen är som de i sju år anonyma benämnda trovärdiga målsäganden manipulerat allmänheten med och de påtalade att de bara gjort som överåklagaren och journalister och TV programledare sagt att de skulle säga!
En för dem alla blev karaktärsmördad med med namn-maskerade handlingar i original med deras namn, bidragsbedrägerier, drogproblematik, psykintagningar och övrig kriminell personalia använt av för justitiemordsuppdraget köpt åklagarvänlig domare med full visshet i de facto, och dessutom har han flera gånger förfalskat Dom, som således finns i flera olika falska versioner.

Flashback debattörerna som uppsökte mig med team överlämnade dessa nya Domförfalskningar innehållande så ock i hovrätten sedan många år pensionerad blixtinkallad ordförande i ytterligare erkända grova oegentligheter i brev till olika personer inom rättssektorn och frustration över att en efter en Mä gjort bort sig och därav hade ordföranden tvingats undanröja åtalen och dessutom på grund av åhörarnas ilska tvingats ogiltigförklara den sista kvarvarande målsäganden för att han brutit ihop och vittnat att han aldrig aldrig heller är förhörd hörd och att åklagaren tvingat honom att spela Mä mot okänd person, men nu orkade han inte ljuga mer ++++++!

De facto står skrivet i brev till så ock Domstolsverket och ordföranden har dessutom ytterligare om-förfalskat Hovrättens Dom som således också finns i flera olika versioner, varav det i en av versionerna står: Mä XX åtal undanröjdes också men mediauppståndelsen gör att jag och presidiet beslutade att tilltalad ändå ska betala X hundra tusen kronor i skadestånd till honom!
Det rättsvidriga facto kan endast ske och har skett i Europas mest korrumperade medlemsstat, Sverige!

Det nämns att av Flashbacks debattörernas som uppsökte mig med team och överlämnat fjärde förfalskning av hovrättsdom kontrollerades naturligtvis genom att kontakta rättens ansvarig som via e-mail översände Dom och då visade det sig att den är förfalskad en femte gång.

Ytterligare advokater erbjöd sig att mot kontant betalning x antal hundra tusen kronor agera om SVT UG medverkade och vid kontakt meddelade ansvarig att "de var överösta med jobb men be advokat kontakta mig" och den nu ytterligare sjuttionionde advokaten erbjöd att mot betalning gå igenom Dom-falsarierna, kontakta UG och återkomma inom två veckor.
Följande två månader kontakt med advokatkontoret i Göteborg var han inte anträffbar sedan informerades "det är länge sedan han bestämt att inte åtagit sig uppdraget" och juristpraktikanten skulle återsända materialet, vilket inte skett utan de urkundsförfalskade falsariet har använts till att i så ock Dagens Juridik debatt publicera namn på justitemördade och manipulerat övriga debattörer med att "själslig ohälsa fastställts av rättspsykiatriker" men faktum lyder: Grovt vanärade av ynkligt fega Dagens Juridik alias, har aldrig haft att göra med irrläran psykiatri, inte heller i något sammanhang vare sig mött eller talat med någon representant för irrläran.

I Sverige om och om igen rikspolitiskt medianstiftade justitiemord existerar inte ens förundersökning och vare sig journalister eller dem i medierna medverkande förhörsledare med benämnda "trovärdiga målsägande" med "hederliga vittnen", har inte ens på avstånd sett någon av dem de falskt tillvitat med inte existerande uppgifter, som i original är om dem själva och justitiemordsklanen i rättsväsenden sponsrade av samma journalister är väl kända gravt manipulativa patologiska lögnare, som premierats till kriminaljournalister, programledare i TV och högre och högre tjänster inom rättssektorn!

Av dig pip, "Det är därför man vill förstå dig och Lambertz när ni anklagar Quick för domar som sedan undanröjs" - Existerar inte heller, ty vare sig jag, ProBono teamet eller Lambertz har anklagat TQ, däremot påtalat att undanröjd Dom betyder endast att han ska betraktas som friad och avseende "rättsäkra prövningar" innefattar de att ingen tilltalad för vare sig snatteri eller massmord kan gå fria om de i ett antal domstolar med bestämdhet hävdar att de begått brotten, märkligare än så är det inte, tillika uppmärksammas du om att det finns ett stort antal människor som på goda grunder har åsikten du orätt riktar mot mig med team.
Av dig pip, "Erkännande av tvångsvårdad låter inte som starkt skäl för särskilt många", förstår jag inte vad du menar med?
Möjligen har du uppfattat att alla "tvångsvårdade" är skvatt galna vilket de inte är, men om din uppfattning avser någon som erkänt ett massmord ska denne oavsett med diagnos eller inte, enligt i lagar stiftat hållas inlåst.
Flera undersökningar visar att Sverige befolkning förtroende för rättssektorn är inget förtroende och jurister/advokater svar är, det har alltid varit lågt”.
Mvh/ Thérèse Angélique med ProBono Team.

Tack för svar Therese

Vet att du nämnt detta innan, med ändrad text i domar och det låter fullständigt horribelt. Det är knappt man vill veta.

Vad jag menar med tvångsvårdade är att tvånget ju säger att individen inte är kapabel att förstå sitt eget bästa, att det har granskat innan beslut om tvångsvård, varför ett erkännande från en sån person rimligen borde ses som nonsens.

Jag begriper inte att en människa som erkänner 48 mord eller hur många det nu var ens blir trodd för ett.

Detta är ju det jag kritiserar domstolarna för. Att man köper ett sådant påstående, från sjuk istället för sitt ifrågasätta och förstå att det mer handlar om en människa som söker uppmärksamhet.

Jag får uppfattningen att du och Lambertz inte har denna kritik mot de domstolar som fällde Quick och jag försöker förstå varför ni inte har det.
Jag anser att det är viktigt att man vågar framföra denna kritik mot domstolarna. Att döma någon för mord är ett allvarligt företag men jag känner inte att domstolarna agerat särskilt seriöst i Quickmålen. Man skyller rätt och slätt allt på Quick själv. Jag förstår inte att man inte har högre krav på sig själv än så. En sjuk påstår något och då dömer man efter det. Är det att pröva en mordanklsgelse? Jag tycker inte det.

Domare ska inte komma undan dåligt arbete. Inte i något fall. Om inte domstolarna själva respekterar sin uppgift och makt, hur ska då någon annan kunna göra det?

Hej pip! Jag ber om ursäkt för att jag inte upptäckt din replik i mail men bättre sent svar än aldrig, eller.

Avseende förfalskade domar finns de som om förfalskats till oigentjänlig vilket inte är av intresse för medierna men Metro har publicerat och visst är det som du säger "fullständigt horribelt, d et är knappt man vill veta", tillika nämns endast att det finns betydligt allvarligare förfalskningar som skett inom domstolar.

Jag förstår vad du menar med tvångsvårdade men du har missförstått ty, "att individen inte är kapabel att förstå sitt eget bästa" utgör endast att vård ska ges och berättelser eller erkännanden får naturligtvis inte betraktas som, nonsens.

För mig med team är det på intet sätt svårt att begripa att en människa under vård erkänner mord och blir trodd, ty oavsett intagen för själslig problematik eller drogproblematik eller med gallstensproblem och som brottsmisstänkt patient berättar att den inte har begått brott eller har begått brott, har denne rätt att bli trodd.

Dessutom är förhandlingsresultat i domstolarna och oavsett mål till 95% avhängigt åklagarens teatertalanger i övertygande plädering och 4% är avhängigt försvaret och 1% avhängigt hur tilltalad svarar och i övrigt agerar, och med många år insyn i domstolar kan jag med flera förstå att de dömande som innan förhandling följt mediadreven per automatik svalde - åklagarens - från medierna påståenden.

Andra stater har ett inte politiskt styrda domstolar och därav helt annat domstolssystem och försvaret agerar på ett helt annat sätt, men i Sverige politiskt styrda domstolar enda uppgift är att lyssna på åklagare med förhörsledare och läkare oavsett om de representerar irrlärans psykiatri eller om målet avser en fullt frisk eller själsligt sjuk tilltalad som söker uppmärksamhet.

Göran Lambertz får svara för sig själv tillika respekteras din uppfattningen oavsett vad den består av, men jag teamet och ett antal andra jurister inkluderande GL synes eniga om att kritiken ska inte riktas mot de domstolar som dömt helt baserat på, en av Sveriges mest fanatiska besserwisseråklagare med likasinnat polisteam och i irrläran psykiatri varelser, vars egna själsliga problematik utgjorde att de gick i terapi!
På grund av dessa rättssäkerhetens själsligt förvirrade med som synes av egen irrlärerepreentant hjärntvättade psykiatrikervarelsers tro på av dem i fantasin skapat och vittnat i domstolarna i av dem självskapad expertroll, fällde de TQ och det är ingen ide att Du pip försöker förstå varför det skett ty ingen, inte ens TQ själv kan förstå.

Ja pip visst är det "viktigt att man vågar framföra kritik mot domstolarna" och jag med ProBono team synes är de enda som vågar det och avseende att "man skyller rätt och slätt allt på Quick själv" har han offentligt berättat att han medvetet medverkat till att han blev dömd för massmord motiverat att han var drogberoende och ville ha mer narkotikaklassade psykofarmaca men oavsett de facto har i staten domare med amatör och juridiskt dömande församlingar, alltid kommit smärtfritt undan dåligt arbete och därav har befolkningen ingen tilltro till i Sverige politiskt styrda Domstolar.
Mvh, Thérèse Angélique med ProBono Team.

Att Säters ledning och ansvariga skulle vara nästintill kompetensbefriade måste stå klart även för de mest sammanbitna tandagnisslarna i skuldfrågan. Särskilt som Säter gjorde sitt bästa för att efter resningsdomarna stå kvar i träsket i vad som måste tolkas som sjöstövlar... Hade rättsskipning utövats bakom lika höga staket vore än fler riktigt illa ute.. För det verkar inte som om någon näringsriktning tål särskilt mycket ljus..

Han får inte heller stillatigande åse hur manipulerad bevisning läggs fram. Detta oavsett hur mycket klienten erkänner.

Nej, det är svårt att glömma att utan "bekännelserna" existerade öht ingen som helst bevisning utom den av polis, kvast planterade som ombudet tydligen aldrig märkte eller hörde...till det kom alltså minnesprofessurens försäkran att polisens låga förväntningar kunde gå i uppfyllelse.Oaktat att de själva lät allt de lärt om brottsutredningar, metodik och krav fara och flyga..
Även utan juridisk utbildning, polisdito och utan skolning i brottsutredming skäms jag. Å andra sidan har jag ingen gallskrikande chef upprätthållande vilken disciplin som helst utom den som krävs.. De erfarna brottsutredarna lommade iväg och inte ens det spelade någon roll för ett system bärande ett haveri utan like, som blott krävde att någon verkade skyldig...

Varför inte "han har framgångsrikt blockerat risken att bli oskyldigt dömd"? Vem har på ett framgångsrikt sätt utrett huruvida anmälningarna varit uppsåtligt falska? Att det görs en anmälan med berättelser utan några som helst andra bevis innebär inte att utgångspunkten måste vara att brott har begåtts och att han måste åtalas till varje pris in i det sista. Det innebär bara att det har gjorts en anmälan och att det har lagts ned såsom många andra anmälningar helt korrekt läggs ned ( fast i god tid utan massmedia uppståndelse). En anmälan som är så grundlös bestående av endast berättelser måste läggas ned oavsett hur besviken Madeleine Lejonhufvud och Elisabeth Massi Fritz än må vara. Däremot får ärendet gärna återupptas om det istället visar sig att anmälningarna varit uppenbart falska, men det lär väl ingen vilja kolla upp nej.

Så om han inte hade lämnat Sverige men bara vägrat att yttra sig under förhören så skulle han inte heller ha kunnat åtalas?

Precis. Saker måste brytas ner så det verkligen framgår vad man säger från utredande myndighet.

Man hänvisar ständigt till detta förhör som avgörande för åtal, när man som åklagare vet att lagen säger att ingen behöver svara på frågor som rör brott där man själv är misstänkt.

Om man vägrar svara i Sverige eller på Ecuadors ambassad i London kvittar ju. Ingen slutsats kan dras av ett förhör där inga svar lämnas från den som förhörs. Ställning till åtal måste ju beslutas skyndsamt för det. Särskilt om häktning (tvångsåtgärder) riktas mot personen som önskas höras.

Det har inte funnits fog för en så utdragen FU. Man ska inte behöva känna sig anklagad eller misstänkt för ett brott som åklagaren själv inte tror att det finns tillräckliga bevis för. Finns bevis finns ju ingen anledning att vänta med åtal för ytterligare bevis önskas. Det finns en skyldighet för utredningsansvarig att behandla och betrakta misstänkt som oskyldig till dess dom fallit som bevisar motsatsen. Att inte få beslutat om åtal eller ej är därför en central fråga för den misstänkte. Också dennes intressen/rättigheter ska tillgodoses.

Man bör lagstifta om när beslut om åtal måste vara väckt för den som är misstänkt för brott. Det är ingen rättighet att misstänka människor utan fog. Finns fog bör åtal kunna framställas inom rimlig tidsrymd. Bättre med förlängd utredningsmöjlighet efter åtal väckts. Då är i alla fall den misstänkte införstådd i anklagelserna mot sig. Alla bör i största möjliga mån skyddas från att falskeligen anklagas som brottslig. Det ligger i allas vårt intresse för alla.

@Musse. Läs Fu och svaret är nej oavsett var JA befinner sig, ty det går inte att väcka åtal med befintligt underlag.
Mvh.

Relevanta frågor: Vad kan denna inlaga rimligen fylla för syfte? Vilka tekniker använder Borgström för att nå detta syfte?

Målsägande 1 "X uppger att hon då tänkte att hon egentligen inte ville gå vidare längre men att det var för sent att säga stopp till Assange då hon "gått med såhär långt".... Därför lät hon Assange dra av henne kläderna".
"Hon berättade att hon ville att han skulle sätta på en kondom innan han kom in i henne".

Hon lät sedan Assagne bo kvar med henne i en vecka.

Våldtäkt.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Att ingen reagerar. Wow

Stort TACK Claes Borgström för en motpol till alla omotiverade sympatier som Assange ständigt lyckas omge sig av. Om han är en våldtäktsman eller ej vet vi inte. Men vi vet att att han på ett mycket utstuderat sätt lyckats hålla sig undan en rimlig utredning om detta och även ett eventuellt åtal. Är det någon att tycka synd om ?? Tycker inte jag!

Snarare är det ju så att en rimligen utredning förvägrats Assange. Och än gör. Den makten besitter man än bl. a med stöd av media och inga krav på effektiv utredning. Assange är inte den enda som drabbats av lång utredning. Vissa sitter häktade i årsvis med restriktioner. Fast att alla anklagade och misstänkta ska behandlas och bemötas som oskyldiga.
Hur behandlas oskyldiga i Sverige? Lyfter media fram det någonsin? Hur behandlas Akilov idag eller han är dömd och straffas i förtid?

Hur håller man sig undan en utredning?

Enkelt. Man sitter på en ambassad och vägrar att gå med på att bli delgiven misstanke för brott.

Har någon försökt att delge honom misstanke men misslyckats?

Ja se det var en bra fråga. Med svenska delgivningsregler borde det inte vara möjligt att misslyckas när man vet var han uppehåller sig.

Framförallt inte om han har ombud som går att få tag i enkelt.

Assange dikterade att förhören med honom på ambassaden skulle bygga på "frivillighet". Assange vägrade att bli delgiven misstanke om brott. Sedan kunde åklagaren inte väcka åtal.

Assange dikterade ingenting. Alla förhör i Sverige förutom vittnesförhör inför domstol är frivilliga. Det borde en normalt påläst högstadieelev känna till.
Man kan hämtas till förhör, men delaktigheten i förhöret är frivillig.

Hur gör man när man vägrar bli delgiven?

Enkelt. Man heter Assange och bestämmer att (slut-) delgivning inte får ske vid förhör på ambassaden.

Så Marianne Ny tog direktiv av Assange?

Visst var det så. Men å andra sida såg ju åkl. Ny till att Assange kunde sitta o ruttna under en väldigt lång tid (äv. efter det att det sista förhöret av Assange var genomfört).

Fd målsägandebiträde advokat Claes Borgström åsikter och reaktion respekteras ty vid tidpunkt hävdade klienten att hon utsatts för sexuella övergrepp, vilket sedermera synes märkligt med insikt i vittnesutsagor avseende händelseförlopp.
Advokaten säger sig förvisso vara ”väl medveten om att JA inte är dömd och att förnekar brott, tillika synes vägra inse att till och med i Sverige politiskt styrda domstolar, vore det märkligt att med hans klientens händelseberättelse få till stånd en rättslig prövning!

Undertecknad med team finner det synnerligen anmärkningsvärt att advokat Borgström offentligt fortsätter hävda att fd klientens anklagelser riktade mot JA har bäring, för till och med kan "dem utan kunskap om hur en brottsutredning går till”, enkelt fastslå att i berättelse av händelseförlopp har inte funnits förutsättning att driva någon utredning, vilket dessutom direkt är fastställt av åklagare med flera inom rättssektorn och ytterligare av åklagare Rolf Hillegren, som samstämmigt eklaterat att förundersökningen aldrig borde ha återupptagits.

Obegripligt är att advokaten fortsätter hävda att ”Assange är på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, olaga tvång och sexuellt ofredande däremot är begripligt att Stockholms tingsrätt, Svea hovrätt och Högsta domstolen - efter åklagare Ny händelseberättelse - anser sannolikt att Assange gjort sig skyldig till brott.
Möjligen kan medierna vara behjälpliga att fastställa om åklagare Ny möjligen har gravt synfel eller Dyslexi och när medierna ändå är i gång kan de också kila in på Stockholms tingsrätt, Svea hovrätt och Högsta domstolen och låta dem läsa förhörsutsagorna och sedan be dömande församlingar eklatera om de har samma mening avseende sannolikhet, vilket kan tyckas är försent, men bättre sent än aldrig.

Att advokatens vid tidpunkt klient varit utsatt för anklagelser i allmänna och sociala medier anklagad för att tala osanning” beklagas, tillika är förhörsutsagorna offentliga och ingenstans framgår att JA agerat mot hennes vilja och dessutom har han inte på vare sig försvarligt eller oförsvarligt sätt beskyllt, inte heller, ”utan invändningar låtit andra personer beskylla henne”, däremot gett en möjlig förklaring som är samma förklaring hon lämnat också avseende hur de misstänkte att hennes väninna skulle tänkas reagera vid avslöjandet.

Spekulationerna om rikspolitiska influenser är inte märkligt ty kvinnorna var vänninor med stark anknytning till Socialdemokratiska partiet, båda till en början ovetande om varandras nära kontakt med Julian Assange med världskänt civilkurage och utan väninnornas socialdemokratiska fäste skulle han naturligtvis inte blivit inbjuden att sitta med i socialdemokraternas presskonferenser, vilket i Sverige gav positiva mediadrev och efterföljande motsatsdrev är regel utan undantag när rikspolitiker så bestämt och då behandlas invånare med civilkurage, betydligt värre än de som begått brott mot rikets säkerhet.

Av advokaten funnit ”djupt upprörande” respekteras men delas inte av undertecknad feminin kvinna, med vidimerat starkt o-mutbart civilkurage, som finner det mer än ”djupt upprörande” att av kvinnor tillvitelser alltid backas upp av feministorganisationer inkluderande journalister som startar mediadreven, medverkar i och anstiftar till förtalskampanjer via It forum och med juridisk insikt finner det synnerligen djupt upprörande att tusentals kvinnor avslöjats eller själva valt att erkänna falsk angivelse, tillika undgått straffpåföljder.

Civilkurage är i Sverige enormt själsligt och ekonomiskt kostsamt och många jurister, i synnerhet medlemmar i Sveriges Advokatsamfund känner en stor rädsla för att bli utfrysta om de går emot etablissemanget och dessutom är de livrädda för en i organisationen mäktig organisation helt utan insyn där reglerna är strikta och oliktänkande fryses ut av nätverket Hilda som kontrollerar många av samfundets organ och valberedningen och disciplinnämnden.

I denna rättsskandal finns inga vinnare och det synes att i Sverige sofistikerad politisk korruption och det synes att advokaters rädsla att bli utfrysta ligger bakom ett antal i Dagens Juridik försvarstal för egen person vara eller inte vara jurist, vilket inte är värdigt en benämnd demokratisk stat, Sverige.
Den skäliga misstanken utvecklas under rubrik: Advokater känner rädsla att bli utfrysta och rubrik: Professor om sofistikerad korruption "varför dyker politikers barn upp på höga befattningar?"
Mvh/Thérèse Angélique med ProBono Team.

Advokater med civilkurage kan faktiskt starta ett eget samfund. Den som tiger samtycker till övergrepp. Om inte advokater förstår det är kanske inte advokater så viktiga som vissa tycks göra gällande. Genom att inte angripa ett korrupt system stödjer man det.

”För många år sedan levde en kejsare, som tyckte så ofantligt mycket om vackra nya kläder, att han slösade alla sina pengar för att bli riktigt fin och grann…”.

En världskändis med gränslösa tillgångar i form av pengar och kontakter anmäls för brott men väljer att göra sig oåtkomlig för både det svenska och engelska rättsväsendet genom att gömma sig på en utländsk ambassad. Utanför ambassaden viftas med skyltar med texten ”Assange är oskyldig” och i Sverige framför jurister m fl massiv kritik mot att saken drivs vidare av åklagare. Samtidigt slaktas de två anmälarna/målsägandena i svenska och utländska medier eftersom man vet att de ljugit om allt.

Leve Kejsarens nya kläder! Och leve den juridiska pöbeln! Kör hårt, Assange är väl värt ert fortsatta odelade stöd!

Sanningen är ju att Assange anmäldes och förhördes det men en åklagare gjorde bedömningen att FU skulle läggas ner...

Sen kom en annan åklagare och gjorde en helt annan bedömning men hon har ännu inte presenterat varför och nu har hon också valt att avsluta sin förundersökning mot Assange, trots att det superviktiga förhöret hållits...

Där slutar denna saga. För nu.

Varför inte direkt peka på det du menar finns mot Assange men som nu åklagare två också missar...

Jag tar ingen ställning i skuldfrågan utan vill bara uppmärksamma det i modern tid förmodligen helt unika - och direkt motbjudande - att en person i kraft av kändisskap, pengar och kontakter i praktiken omöjliggör en vettig rättslig prövning.

Just detta är en feltolkning av Assangefallet anser jag.

Det handlar inte om att Assange försöker hålla sig undan utan om att Assange ser sig som en Whissleblower och det medför då vissa konsekvenser för honom också på det privata området.

Att hans privata liv påverkas av hans offentliga som just Whissleblower.
Han behöver därför säkra sitt offentliga liv när hans privata granskas.

Svenska myndigheter motsätter sig detta varför utredningen tvingas åt två olika håll som aldrig möts.

Det måste finnas utrymme för särskilt utsatta under en FU. Precis som det gör för barn eller sjuka. Man gör lite annorlunda för att få fram resultat. Det är inte hela världen om man gjorde det i just detta mål. Tvärtom är det stelbent av utredande myndigheter istället hålla fast vid - inga undantag för Assange. Man vann inte ett skit på den strategin. Man förlorade bara ytterligare i förtroende. Dumt blev det. Kort och gott.

Bra, Pip! (Borde finnas en gilla-knapp på detta forum!)

Hur omöjliggjorde han det?

Det måste tydligen finnas omöjliga sätt att bli känd och rik eftersom avundsjuka, missunnsamhet tydligen kan se vilka besvärande omständigheter som helst som skäl till vad som ska missförstås som berättigad kritik. Karaktärsmordet på Manning gjorde samma fruktlösa försök att misskreditera avslöjandena med att personen i fråga sökte uppmärksamhet? Till det och sådant finnes ju tio tusen enklare och bättre sätt. Vädjandet till det lägsta hos mänskligheten att tvinga dem bort från väsentligheterna i avslöjandena säger ju en hel del om villigheten hos mottagarna att bli förförda och aktörernas förmåga att korsbefrukta sina offer publikum..

Hillegren gör saken enkel och resolut. I natten är månen fortfarande ny och försöker lysa upp tillvaron medan skuggornas svärta gör sitt bästa för att måla övertygande konturer, men lyckas dåligt återskapa dagsljusets skärpa, färg och kontraster.

Det måste ju vara bistert att inte lyckas med mer än bli en mängden kring häxbålet.

Nähä? Målsägarbiträdet skriver att han tycker att hans klient borde ha fått som hon ville och att det var fel att det inte blev så? Samt att hon uttryckt sig nyanserat och återhållsamt. Det var väl fint? Att advokaten stöttar sin klient så troget?

Tänk om man kunde se in en alternativ värld, där samme advokat Borgström istället företrätt Assange. Samma personer och samma situation, bara ett annat namn på klienten och en annan roll i processen. Hade han skrivit samma artikel då?

Claes Borgström i alla ära.
Hans skrifter var sällsynt selektiva och enkelvridna. För den som sett alla detaljer och är inläst på fallet måste Borgströms efterhandsförsvar vara som en annan planet. Bra att komma ihåg är att Borgström är uttalad feminist. Säger det mesta.
Han vet sanningen fast han inte varit med vid händelserna.

Massi Fritz obehagliga texter i kvällstidningarna tar nog också priset. Det tycks vara lätt att få plattformar för gallan, då man har ett känt namn. Feminist ut i fingerspetsarna.

Assange är intelligent och anstränger sig inte för att vara sina belackare till lags, utan ser sina hot och intressen bl.a. gentemot USA som det viktigaste, så klart. Han var också anträffbar för förhör i Stockholm vid tiden för utredningen, men ingen tog tag i detta. Först var det en annan åklagare som lade ner saken, men så kom M. Ny - förmodad feminist - in på arenan och skulle visa var skåpet skulle stå.

Det var åklagarens prestige och maktintresse som sinkade saken medan Assange var tillgänglig, öppen där han var och bara väntade. Han har aldrig nekat till att vilja bli förhörd.

Vare sig jag eller Borgström eller Massi Fritz vet om händelserna faller in under definitionen i lagens mening. I och med att han inte fällts och inte heller fällts och sedan friats kan man inte skriva som Fritz och Borgström gör. Det liknar haveristen i Sture Bergwallfallet Göran Lambertz som säger att han bara utnyttjar yttrandefriheten och påstår att han aldrig sagt att Berwall är skyldig ändå utan bara att han kan vara det. Med glidningar och "kan" så kan man säga samma sak som det bokstavliga och sedan komma undan med att man inte sagt det.

Så gör de riktiga hycklarna. Ordlekar och allehanda vändningar. Han visade bara att han stod på statens sida oavsett vad som framkommit. Vissa mord hade ingen kropp och visst mord var visst att personen levde utomlands t.ex. plus mycket annat. En debil ser att Bergwall inte är skyldig om man har koll på alla detaljer. Lambertz ifrågasatte detta utan bättre vetande eller medvetet mot bättre vetande.

Assange glömde visst regnrocken då det regnade för han tyckte han fått beskedet att det inte regnade så mycket att rocken skulle behövas. Tydligen behövs det flera nya medgivandebeslut under en hel natt och på olika saker som ingår i akterna. Ja till det, ja till det, nej till det, ja till det, nej till det o.s.v. Borde inte lagstiftarna ordna ett formulär att fylla i där ett tiotal rutor för tidpunkter finns och en rad specificeringar som skall fyllas i före akten annars bedöms det som vårdslöshet och bestraffas även om inget övertramp skett.

Till denna bottenhistoria för rättsväsendet hör att kvinnan själv inte ansåg att det var fråga om någon våldtäkt eller liknande. Det var Marianne Ny som dunkade i dem det. Kan man vara ett brottsoffer om man inte ens vet om det eller har upplevt det är den retoriska frågan ?
Om en partner varit otrogen i äktenskapet, men hållit det hemligt, kan då partnern vara ett offer av något man inte lidit av?

Marieanne NY, Borgström och den envetne Massi Fritz tror att de gör samhället en tjänst, men det blir en björntjänst och jakten på den manliga björnen som bara är en del av sin biologiska och hormonella natur, är deras livselixir.

Eftersom detta smutskastningsfall nått "verkshöjd" utan att ha några ingredienser av fakta, konst eller förmåga annat än den senares att dölja de verkliga skälen.. Målet att att aldrig hamna i domstol, att stå och stampa Wikileaks där det gjorde mest skada ser ut som att "staten" kan få som den vill när den vill och situationen kräver det. Quickt fick vi en seriemördare, kvickt fick vi ett mål som inte kunde ta sig någon annan stans än till skandalerna och skadan. 8 offer för bestialiska mord har ingen fälld, inte heller de andra och det ser ut som det minsta bekymret för tjänsteandarna. De anhörigas roll och plåga har ju statens och försvarets (?) verkanseld onekligen sett till att förvärra i en omfattning som är obegriplig. Det skändliga målet helgade vilka oförskämdheter som helst..
Med Wikileaks fick skadan också största prioritet medan lustmorden på främmande Irakisk mark bleknade för en trivial sak som redan Finnè såg rakt igenom och skelettet i.. Vilken sanning Reuters 2 journalister än var på väg att dokumentera så var den tydligen ett hot emot allmaktens möjligheter och vilja att styra vår uppfattningsförmåga och brist på rätt. Eftersom denna plats hade omsorgsfull bevakning...
Omsorgsfull bevakning har karaktärsmordet på Assange fått och exekverats. Givetvis till stor del av brist på reella fakta att fälla för de smått betänkligt få och små anklagelserna. Den DNA-befriade trasiga kondomen inte inräknad. Den skulle ju fått en plats i historien och gjort förhandlingen innanför rättens höga dörrar till en smärre succé.. för försvaret..

Det kommer för alltid vara svårt att befria någon av de ansvariga från vissheten att detta mål aldrig skulle komma att nå någon Svensk domstol utan att Assange skulle extraderas till och åtalas i USA.. Fakta kommer ju alltid utgöra en bakgrund svår att dölja eller de desperata försöken att skylla uppehållet på Assange. Dörren till Ecuador har varit vidöppen för rättens arbetare hela tiden och i den saken har MSM bistått anklagelseakten så miserabel den är som om de bar kondom för att undgå att befrukta verkligheten med några för åtalets marionetter miserabla sanningar.. Det måste väl vara inbillning men förmågan att lägga sig känns igen från 40-talet.. Transiteringen av brist på fakta ser ut som en väntjänst.. Den som tror att i krig och kärlek är allt tillåtet har aldrig sett en kondom sakna all DNA..

Jag förstår fortfarande inte en fråga i Assange-fallet, och undrar om t ex Hillegren eller Borgström kunde klargöra eller har offentliggjort någon förklaring. Det gäller att EAWn som jag förstått det byggde på Nys yrkanden eller vittnesmål i engelska domstolar att målet nästan skulle vara klart för åtal innefattande att Assange åtminstone var "charged" med en engelsk analogi om än inte åtalad på svenskt sätt. Att Assange skulle vara "charged" i båda fallen skulle enligt vissaa följa av att det var uppenbart även för honom att han var "misstänkt" genom åklagarnas åtgärder, ungefär. Men detta alltså utan att han formellt delgivits misstanke? Skedde inte detta i det ena fallet i förhöret i augusti 2010. Hur kunde å ena sidan Ny 2011-12 hävda att Assange var "charged" och båda målen nästan klara för åtal, men senare å andra sidan dels låta Borgströms mål gå till preskription - fastän förhör avhållits härom redan augusti 2010 - dels lägga ned EMFs mål efter ambassadförhöret? Jag får inte ihop detta. Måste inte rent logiskt Ny antingen ha missbrukat EWA-institutet dramats uppspel i båda fallen, eller felaktigt ha underlåtit åtal vid dramats upplösning i resp fall? Detta dilemma verkar alltså föreligga i båda målen, med nyansen att Borgströms (kvarstående) fall ledde till normalt tidigt förhör före Nys EAW-åtgärd. Någon får gärna förklara hur Ny skulle ha kunnat agera inom ramen för gällande förundersökningsregler, annars verkar det väl som att hon gjort något ganska allvarligt? Att exempelvis nu hävda att man måste lägga ned förundersökningen i EMFs del pga bristande delgivning känns absurt efter omgången i engelska domstolar. Själva FUPen väl genom resp advokat? Denna omgång gör likaså att känns det märkligt att inte den återstående Borgström-delen gick till åtal före augusti 2015.

Det råder ingen tvekan om att Julian Assange ärendet från dag ett saknat rättslig grund, men upprätthållits med IB-affärs-metodik.

Avseende preskribering finns olika typer av preskription i brottmål, åtalspreskription och absolut preskription, varav åtalspreskription utgör att den som anses begått brottet inte kan dömas till påföljd, vilket kan avbrytas med preskriptionsavbrott genom häktning och när den absoluta preskriptionspunkten är nådd kan man överhuvudtaget inte döma till påföljd.

Avgörande är således om preskriptionsavbrott skett eller inte, för tiden som gått innan absolut preskription inträder, som är något längre än för åtalspreskription, och preskriptionstiden bygger på det brott som sägs begåtts och endast om åklagaren funnit nya bevis av allvarligare grad än tidigare som preskriberas senare, får åklagaren ta upp ärendet på nytt, vilket inte heller existerar i JA ärendet, tvärtom!

I Straffrätt med flera bestämmelserna kan det se annorlunda ut om det rör sig om brott utanför Brottsbalken men det existerar inte heller och ännu en gång synes M Ny med överordnade ignorerat Sverige Lagar, EU konventioner och FN Förbud mot Tortyr.
Mvh.

Thérèse Angélique......
Pro Bono Team

Imponerad över din spets och integritet i frågorna, även om jag inte kan bedöma träffsäkerheten fult ut. Ditt perspektiv tycks vara rättspatos eller lust att punktera en del av rättssystemets grundbultar eller grundtro och utan respekt för överhetskulturen. Eftersom du kommer in i en annan vinkel och har sådan en distinkthet på en del saker, så får man undran vad som ger dig energi och driver dig och vilken erfarenhet och kunskap du samlat och i vilken miljö. Rättssystemet är ju en cementkloss där många inbördes skyddsmekanismer finns och rädsla för de inblandades karriärer, prestige m.m.

Eftersom det finns mycket att ifrågasätta inom religionen, politiken, och olika läror, men faktiskt även inom forskningen, så bör inte juridiken vara något undantag. Är du på säker mark ska jag följa dina utlägg förhoppningsvis och kanske bli ännu mer häpen.