Skip to content

Uppehållstillstånd på falska grunder ändå giltiga - men frågan splittrar HD

Högsta domstolens ordförande Stefan Lindskog var skiljaktig - och ansåg att ett uppehållstillstånd som hade meddelats på falska grunder borde betraktas som ett icke existerande tillstånd. Foto: DJ

Ett uppehållstillstånd ska anses giltigt trots att det har tillkommit på falska grunder. Därför kan de män som enligt åklagaren har organiserat omfattande människosmuggling inte längre anses misstänkta. Åklagarens krav på att få ta 13 miljoner i kvarstad ska också avslås. Det slår Högsta domstolen fast i ett djup oenigt beslut.

 

Åklagare vid Internationella åklagarkammaren har under en längre tid bedrivit en förundersökning om grovt organiserande av människosmuggling.

De två huvudmisstänkta har enligt utredningen under knappt fem år organiserat en verksamhet som går ut på att, mot betalning, främja att utlänningar reser till Sverige utan att ha rätt till det.

"Utnyttjat utsattas situation"
Enligt åklagarna har de misstänkta systematiskt ”utnyttjat brister i Migrationsverkets system” och ”utlänningars utsatta situation”. Verksamheten har omsatt stora pengar och åklagarna begärde 13,3 miljoner kronor i så kallad kvarstad.

Norrköpings tingsrätt kom också fram till att en av de misstänkta männen var skäligen misstänkt för grovt organiserande av människosmuggling. Eftersom det kunde befaras att mannen på ett eller sätt kunde skaffa undan pengarna beslutade tingsrätten om kvarstad på 13,3 miljoner kronor.

Påverkas inte av falska uppgifter
Mannen överklagade beslutet till Göta hovrätt - som upphävdes tingsrättens beslut. Hovrätten skrev:

”Påståendet om att X (den misstänkte) har gjort sig skyldig till grovt organiserande av människosmuggling förutsätter att han har främjat att utlänningar rest till Sverige utan de tillstånd som krävs för inresa till Sverige. Av handlingarna i målet synes emellertid framgå att de utlänningar det varit frågan om haft erforderliga tillstånd. Denna bedömning påverkas inte av det förhållandet att tillstånden kan ha meddelats med oriktiga uppgifter till grund.”

Därmed ansåg hovrätten att mannen inte kunde misstänkas för grovt organiserande av människosmuggling. Både häktningen och beslutet om kvarstad upphävdes därför.

Förmedlade falska intyg
Riksåklagaren Anders Perklev överklagade hovrättens beslut till Högsta domstolen. RÅ skev i sitt överklagande till HD:

”Verksamheten har bl.a. bestått i att X och Y (de misstänkta) tagit emot ersättning för att ordna inresa för utlänningar till Sverige, bl.a. genom att ansöka om arbets- och uppehållstillstånd hos Migrationsverket på oriktiga grunder, ge instruktioner till aktuella utlänningar hur de ska förfara i kontakter med myndigheter och förmedla falska intyg m.m.”

HD kommer nu fram till att man inte kan bortse från de utfärdade tillstånden som "icke existerande" - även om de meddelats på falska grunder. Med den utgångspunkten står det, enligt HD, i strid med lagens ordalydelse att anses att det skulle handla om grovt organiserande av människosmuggling. HD hänvisar också till legalitetsprincipen.

Högsta domstolen djupt oenig
HD - med en majoritet bestående av justitieråden Sten Andersson, Petter Asp och Johnny Herre - avslår därför RÅ:s överklagande.

Två justitieråd - Stefan Lindskog och Dag Mattsson - är skiljaktiga och anser att tillstånd som grundar sig på falska uppgifter inte är riktiga och är att likställa med att tillstånden överhuvudtaget inte existerar.

De skiljaktiga justitieråden vill därför fastställa tingsrättens beslut om kvarstad.

 

  • Alt-texten
    Veronica Hult
  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

19 comments

Intressant. Så om jag fuskar mig till exv ett körkort eller en doktorshatt genom falska/felaktiga uppgifter så är både körkortet och doktorstiteln ändå riktiga?
Legalitetsprincipen ha ha ha

Nja, det fallerar p.g.a. osant intygande.
Ansökan om uppehållstillstånd saknar detta om jag mins rätt och i vissa fall är det inte möjligt att begära sådant intygande och då faller allt med automatiken "likhet inför lagen."

Hårresande, men tack för svaret Pål Börje.
Hur är det om man ser på det ur ett urkunds perspektiv då, iom att de ofta anger fel nationalitet, ålder etc? Saknar alltså utdelning av uppehållstillstånd och medborgarskap detta intygande?

Vad förarbeviset anbelangar vill jag minnas att fallet där inspektören tagit mutor och godkänt aspiranter på inga grunder alls fick fick behålla innehavet trots tung bevisning om osedlighet vid anskaffningen. Detsamma gäller om det i efterhand kommer fram att en "ensamkommande" ljugit om sin ålder och detta renderade ett PUT. Dvs beslutet kvarstår oavsett efterhandsuppgifter.

Man tar sig för pannan! Kontentan av detta måste således vara att det beträffande ansökan om arbets- resp. uppehållstillstånd är tillåtet att såväl ljuga som presentera förfalskade handlingar och lyckas man i sitt uppsåt, så kan tillstånden inte ogiltigförklaras även om de i efterhand skulle uppdagas vara beviljade på falska grunder.

Brister i Svensk lagstiftning gör att uppenbara tokigheter utnyttjas av asylsökande. Här måste regeringen agera. EU domstolen/kommisionen har till och med godkänt att medborgarskap - under vissa förutsättningar - kan återkallas. Då måste tokigheter som detta kunna åtgärdas. Ärlighet måste prioriteras, annars kommer vårt samhälle - som vi känner det - att raseras.

Lagen är oroväckande bristfällig, en rwuandier, som är internationellt efterlyst för folkmord och folkrättsbrott får uppehållstillstånd och erhåller efter ett antal år även svensk medborgarskap och lever i landet under 18 år. Efter att att ha avslöjats, döms han vid internationella domstolen till livstids fängelse, men behåller sitt svenska medborgarskap Hur var det, ändrades inte grundlagen då den borgerliga regeringen satt vid makten? Att ingen kan fråntas längre erhållen medborgarskap, om man har erhållit det på falska grunder, begår brott mot rikets säkerhet, osv.

Nu börjar vi närma oss själva kärnan i det svenska asylhaveriet. Äntligen.

Med 9 av 10 asylsökande som antingen inte kan identifiera sig eller ens medverkar till identifiering, och där man under själva transporten till Sverige använt sig av falska pass har vi under de senaste två decennierna sett någonting helt annat än flyktingmottagande.

Detta historiska bedrägeri och urholkning av det svenska asylsystemet måste få ett slut. Förmodligen har redan alla möjliga kapacitetsbegränsningar redan passerats vad det gäller de offentliga system som har fått ta denna börda, men skall det svenska välfärdssamhället åtminstone ha någon chans att hanka sig fram i ett längre perspektiv måste en radikal omsvängning av denna mer eller mindre aktivistiska inställning till migration i form av välfärdsinvandring stoppas nu.

Undrar om dessa jurister kan Utlänningslag (2005:716)
Svensk författningssamling 2005:716

*******************************

5 kap. Uppehållstillstånd

Särskilda skäl mot att bevilja uppehållstillstånd

17 a § Uppehållstillstånd får vägras i sådana fall som avses i 3 §, om
1. oriktiga uppgifter medvetet lämnats eller omständigheter medvetet förtigits som är av betydelse för att få uppehållstillståndet,
2. en utlänning adopterats eller ett äktenskap ingåtts eller ett samboförhållande inletts uteslutande i syfte att ge utlänningen rätt till uppehållstillstånd, eller
3. om utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet.

5 a kap. Ställning som varaktigt bosatt i Sverige

Återkallelse
5 § Ställning som varaktigt bosatt i Sverige ska återkallas om den som beviljats sådan ställning
1. medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit omständigheter, som varit av betydelse för att få ställningen,
2. utvisas,
3. utgör ett hot mot allmän ordning,
4. har vistats utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorier under tolv månader i följd,
5. har vistats utanför Sveriges territorium under sex år i följd, eller
6. får ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat.

Om ställning som varaktigt bosatt i Sverige har beviljats med stöd av 1 a §, ska tidsperioden i första stycket 4 vara tjugofyra månader. Lag (2013:606).

@Karin Ferm:

Det här handlar varken om att neka eller återkalla uppehållstillstånd.

Det handlar snarare om hurvida ett uppehållstillstånd som beviljats på felaktiga grunder är giltigt tills det återkallas.

Eller för att precisera lite till, om personer som transporterar andra med felaktigt beviljade, ännu ej återkallade uppehållstillstånd, kan fällas för människosmuggling när de själva hjälpt till med att ansöka om sagda uppehållstillstånd med medvetet falska uppgifter.

Sedan är frågan om vad säger EU-lagarna ?

För Sverige har skrivit på Lissabonfördraget och därmed medgivit att Sverige är underställd EU:s lagar, förordningar, föreskrifter, oavsett vad som står i Svensk Lag.

Säger EU att ett uppehållstillstånd ska dras in om det framkommer att det fåtts på falska grunder MÅSTE Sverige rätta sig efter EU:s beslut.

EU-lagar gäller framför svenska lagar

Sveriges EU-medlemskap innebär att Sverige ska följa de regler EU:s institutioner beslutar om. Om Sverige inte följer reglerna kan landet dras inför EU-domstolen. Om en svensk lag står i strid med en EU-lag är det EU-lagen som gäller. Sverige har i vissa fall fått undantag från EU:s regler, till exempel för snus.

Det här en politisk och aktivistisk dom.

Så den friske läkaren i grannskapet, som på uppenbart falska grunder fixat till sig själv ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade, har med stöd av HD:s dom numera ett riktigt parkeringstillstånd som kan användas inom hela EU? Och sedelförfalskaren kan vara lugn, hans falska sedlar är numera att anse som existerande betalningsmedel? Hur absurd kan vårt rättsväsende bli innan folket säger ifrån?

Domstolsaktivism. Halleluja.

Krisen i rättsväsendet, nu större än krisen i polisen.
Vem tar ansvar för det här när självaste HD vantolkar lagarna långt från rim och reson.
Justitieministern, åklagare, domare, jurister, känner ni er träffade eller är rättsväsendet numera ett fartyg på drift som ingen vill ta rodret på?

Hej!

Jag tycker HD:s dom är rätt dömd:

Misstankarna mot DY gäller grovt organiserande av människosmuggling enligt 20 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716). I lagrummet anges att den som i vinstsyfte planlägger eller organiserar verksamhet, som är inriktad på att främja att utlänningar reser till Sverige utan pass eller de tillstånd som krävs för inresa i Sverige, döms till fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, lägst sex månader och högst sex år. …

Utrymmet för att på detta sätt bortse från ett tillstånd som icke existerande måste i regel vara mindre vid tillämpning av en straffbestämmelse än vid en förvaltningsrättslig bedömning av om tillståndet utgör en nullitet. Redan med hänsyn till de skäl som har anförts mot att anse att de nu aktuella tillstånden utgör nulliteter (p. 13 och 14) kan därför konstateras att det inte bör komma i fråga att vid tillämpning av 20 kap. 9 § utlänningslagen bortse från tillstånden som icke gällande….

Vid bedömningen av denna fråga måste iakttas de begränsningar som följer av den straffrättsliga legalitetsprincipen (se bl.a. 1 kap. 1 § brottsbalken, 2 kap. 10 § regeringsformen och artikel 7 i Europakonventionen). Legalitetsprincipen innebär bl.a. ett förbud mot att tillämpa en straffbestämmelse utanför dess ordalydelse, det s.k. analogiförbudet (se t.ex. prop. 1993/94:130 s. 13 ff. och 66 samt NJA 1999 s. 215, NJA 2000 s. 490 och NJA 2007 s. 400 I och II).

Enligt lagtexten i 20 kap. 9 § utlänningslagen fordras, för att brott ska föreligga, att verksamheten är inriktad på att främja att utlänningar ska resa till Sverige utan pass eller de tillstånd som krävs för inresa till Sverige. Straffbarheten knyts alltså till frånvaron av pass eller tillstånd som krävs för inresa. Enligt 2 kap. 4 § utlänningslagen får den som har uppehållstillstånd och dessutom uppfyller passkravet resa in i Sverige. Det måste därför anses strida mot straffbestämmelsens ordalydelse att tillämpa den på ett sådant sätt att en utlänning anses sakna tillstånd i sådana fall där han eller hon faktiskt har ett formellt giltigt tillstånd som ger rätt till inresa i Sverige.

---

Det horribla är inte HD:s dom. Däremot borde man fundera över regleringen att arbetstillstånd (AT) enligt 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen (2006:97) får ges till en utlänning som erbjudits en anställning (och att detta beslut förenas med ett beviljande om uppehållstillstånd (5 kap. 10 § UtL.). Det var den fantastiska regeringen Reinfeldt som införde denna reglering:

I propositionen (2007/08:147) föreslogs nya regler för arbetskraftsinvandring till Sverige.
Genom dessa skulle det införas "...ett effektivare och mer flexibelt system för
arbetskraftsinvandring som har till syfte att underlätta rekryteringen av
arbetskraft från tredjeland.". Den dåvarande ordningen för prövning av om det finns behov av att rekrytera arbetskraft från tredjeland, den s.k. myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen, upphörde därmed.

Det är synnerligen enkelt att, precis som egenanställningsbolagen gör, fabricera anställningsavtal och därmed lura till sig UAT. Så klaga inte på HD, utan på våra folkvalda.

Varför alla upprörda kommentarer? Det är snarare upprörande att två justr var skiljaktiga. Det är ju uppenbart att tillstånden inte kan betraktas som icke existerande innan de har återkallats, särskilt inte i en brottmålsprocess som denna. Det betyder inte att det var rätt att ge tillstånden eller att de inte borde återkallas (enligt den ordning som gäller för det).

Det torde dock finnas annan brottslighet att åtala organisatörerna för och så kanske också har skett.

I dag har vi vaknat upp med bevis på vad politiker och jurister ställt till med. Då allt är klarlagt kommer vi att få bevis på att det är omöjligt att i fastslå vem som har asylskäl. Detta cyniska spel har skapat den kris som håller på att bryta sönder vårt samhälle. Visserligen är alla bud att vi skall fortsätta våra liv som tidigare men vår grundtrygghet är förlorad för alltid !

Snabbt och riskfritt sätt att bli mångmiljonär således.