Skip to content

Skatteverket förlorar i HFD - utländsk expert har rätt till skattelättander

Även en utländsk expert som är begränsat skattskyldig i Sverige kan omfattas av de svenska reglerna om skattelättnader för utländska experter. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast och går därmed emot Skatteverket.

 

Forskarskattenämnden biföll ett bolags ansökan om skattelättnader enligt inkomstskattelagen. Skatteverket överklagade beslutet och begärde att det skulle upphävas.

Som skäl angav Skatteverket att det grundläggande kravet om obegränsad skattskyldighet inte var uppfyllt.

Mindre än sex månader
Skatteverket ansåg att en förutsättning för att beskattas bestämmelsen inkomstskattelagen är att arbetstagaren är obegränsat skattskyldig i Sverige och att huvudregeln är att en person ska vistas i Sverige under minst sex månader för att vara det.

Enligt ansökan skulle dock arbetstagarens vistelse i Sverige vara under perioden den 1 december 2014 till den 24 april 2015 - alltså mindre än sex månader.

Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterade att bolaget hade angett att anställningskontraktet täckte en kortare tid än sex månader men att det mest troliga var att kontraktet skulle förlängas. Om så inte skulle ske skulle ansökan återkallas.

SKV förlorade i förvaltningsrätten
Mot bakgrund av de uppgifter som framkom i ansökan hade nämnden enligt förvaltningsrätten haft möjlighet att besluta om skattelättnader som är beroende av att den skattskyldige kan betraktas som obegränsat skattskyldig - särskilt eftersom nämnden villkorat beslutet på det sätt som man hade gjort.

Skatteverkets överklagande avslogs därför.

Skatteverket överklagade beslut till Kammarrätten i Stockholm som konstaterade att en förutsättning för att bestämmelserna om skattelättnader ska kunna utnyttjas och faktiskt påverka förutsättningarna för en anställning är att parterna någorlunda säkert kan veta att de är tillämpliga redan när förhandlingar för att tillsätta tjänsten börjar.

SKV vann i kammarrätten
Prövningen av om skattelättnader ska medges bör därför normalt avse förhållandena vid ansökningstillfället, enligt kammarrätten. Det är därför senast vid tidpunkten för nämndens prövning som förutsättningarna för skattelättnader ska vara uppfyllda.

Kammarrätten konstaterade att den anställde, enligt de uppgifter som lämnats i ansökan och fram till tidpunkten för nämndens beslut, inte var att anse som obegränsat skattskyldig under anställningsperioden i Sverige. Han hade därför inte rätt till skattelättnader.

Kammarrätten gick därför på Skatteverkets linje och biföll överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen river nu upp kammarrättens dom och fastställer förvaltningsrättens domslut.

SINK
Den som inte vistas i Sverige i sådan utsträckning att han eller hon är obegränsat skattskyldig här beskattas som utgångspunkt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta - så kallad SINK-skatt.

En begränsat skattskyldig kan dock enligt en bestämmelse i SINK istället begära att för ett visst beskattningsår beskattas enligt inkomstskattelagen som också innehåller särskilda bestämmelser om skattelättnader.

En arbetstagare kan bara beviljas skattelättnader om vistelsen i Sverige är avsedd att vara i högst fem år. Det ställs dock inte upp något krav på att vistelsen måste överstiga en viss minimitid eller att han eller hon ska bli obegränsat skattskyldig.

Bortser från förarbeten
Vissa förarbetsuttalanden talar i och för sig för att tanken varit att vistelsen ska pågå ”så länge att samtliga skatteregler som gäller för obegränsat skattskyldiga personer blir tillämpliga”, enligt HFD.

Vid tidpunkten för uttalandena fanns det dock ingen möjlighet för begränsat skattskyldiga att välja beskattning enligt inkomstskattelagen –någonting som gör denna utgångspunkt "naturlig", enligt HFD.

HFD anser därför att det finns anledning att bortse från uttalandet.

Inget explicit krav i lagen
Det finns samtidigt inget krav i lagtexten på att arbetstagaren ska bli obegränsat skattskyldig och även obegränsat skattskyldiga som begär beskattning enligt inkomstskattelagen bör därför kunna omfattas av bestämmelserna om skattelättnader.

Forskarskattenämnden ska därför vid sin prövning inte ta ställning till om en arbetstagares vistelse i Sverige är så lång att han eller hon blir obegränsat skattskyldig här, slår HFD fast.

Eftersom övriga förutsättningar för skattelättnader är uppfyllda i det aktuella fallet ska kammarrättens avgörande upphävas och förvaltningsrättens domslut fastställas.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt