Skip to content

"Samtycke krävs för åldersbedömning - men det är inte enkelt för ensamkommande att säga nej"

KRÖNIKA - av advokat Anna Ekvall, advokatfirman Juristhuset

 

Som jag nyligen skrev i en artikel har Rättsmedicinalverket tryckt på startknappen för den nya ordningen där Migrationsverket åter står som beställare av de medicinska åldersbedömningarna av ensamkommande asylsökande ungdomar (Dagens Juridik 2017-03-27).

Arbetet med åldersutredningarna har alltså nu officiellt påbörjats men det kommer sannolikt, som jag skrev, att dröja länge innan alla ensamkommande ungdomar, vars ålder ifrågasätts av Migrationsverket, hinner utredas och vi kan se resultat.

Det sistnämnda får stöd av Migrationsverkets pressmeddelande av den 31 mars där det framgår att Rättsmedicinalverket först om en månad förväntas skicka det första utlåtandet om en asylsökandes ålder till Migrationsverket.

Och det är bara en av alla ungdomar som kan bli föremål för åldersutredning. Migrationsverket kan skicka upp till 500 beställningar per månad och region till Rättsmedicinalverket. 

Migrationsverket ska alltså först ta kontakt med den asylsökande ungdomen och god man för att inhämta samtycke till att en medicinsk åldersutredning företas. Detta görs skriftligen genom undertecknande av en blankett som förmedlas av Migrationsverket.

Men vad händer då om ungdomen inte ger sitt samtycke eller tar tillbaka ett tidigare lämnat samtycke till en åldersutredning som påkallats av Migrationsverket?

Den medicinska åldersbedömningen är frivillig och man har rätt att ta tillbaka ett tidigare givet samtycke, skriver Migrationsverket på sin hemsida. Man säger även i samband med en pressträff nyligen att den ensamkommande ungdomen kan inkomma med annan form av bevisning till stöd för sin ålder.

Som jag skrev en tidigare artikel (Dagens Juridik 2017-02-27) är det dock sällsynt att ungdomen har någon annan bevisning än sin muntliga utsaga till stöd för sin ålder i asylärendet.

Avstår en ungdom från att samtycka till en medicinsk åldersbedömning ska skälet för detta motiveras för Migrationsverket.

Det är inte sällan i samband med den muntliga asylutredningen på Migrationsverket sent i asylprocessen som man meddelar ungdomen att man anser att hens ålder inte är styrkt. Samtidigt rekommenderar man hen att samtycka till en medicinsk åldersbedömning.

Det finns en överhängande risk för att den ensamkommande ungdomens ålder skrivs upp om hen inte samtycker till åldersbedömningen. Det är min erfarenhet som advokat för ensamkommande ungdomar.

Hittills i år har 1 207 av de 1 340 ungdomar som tillfrågats om att genomgå en åldersbedömning samtyckt.

Det är sannerligen inte enkelt för en ensamkommande ungdom att säga nej till en medicinsk åldersbedömning.

 

 

Advokaten Anna Ekvall är specialiserad inom områdena barn och familj. Hon företräder vuxna och barn som är misstänkta för eller utsatta för brott, som ansöker om rätt att bo eller arbeta i Sverige, som på ett eller annat sätt berörs av tvångslagstiftningarna LVU, LVM, LRV eller LPT samt i vårdnads-, boende- och umgängestvister.

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

21 comments

"Det är inte sällan i samband med den muntliga asylutredningen på Migrationsverket sent i asylprocessen som man meddelar ungdomen att man anser att hens ålder inte är styrkt."

Redan i samband med ansökningsförfarandet ges i regel en sökande, som påstår sig vara underårig, ett ID-uppdrag om hen inte inkommit med tillräckligt underlag till stöd för sin uppgivna ålder och id i övrigt. Sedan ligger det även på det offentliga biträdet att hjälpa sökande med detta. Att påstå som ovan att det först är "sent i asylprocessen" som info kommer att sökande inte styrkt sin identitet är ett märkligt påstående. Ett offentligt biträde i migrationsärenden torde även, så snart hen förordnats, i regel vara väl medveten om hur sökandes uppgifter står sig gentemot beviskravet - som för övrigt räcker med sannolikt - och efter detta se till att få fram mer uppgifter/handlingar till stöd för sökandes påstådda ålder. Som en del av verkets utredningsskyldighet finns då till syvende och sist ett erbjudande om att genomgå en medicinsk åldersbedömning som myndigheten betalar om sökande under hela processen fram tills dess inte kunnat inkomma med tillräckligt stöd för sin uppgivna ålder.

Frågan är väl främst och tämligen avgörande varför den ensamkommande- what ever, skulle motsätta sig en åldersbedömning öht. Precis som om denne via ngn slags naturlag skulle ha rätt att sätta dagordningen i det land denne vill angöra på invånarnas bekostnad?

Det är just den frågan som inte är relevant. I Sverige har vi ett grundlagsfäst skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp från staten. Staten kan allstå inte "använda det mot" den sökande att hen inte vill genomgå en medicinsk undersökning. Däremot är det en annan sak att en då får göra bedömningen på befintligt underlag vilket kan gå ut över sökanden som har bevisbördan.

Frågan är inte relevant på ett juridiskt plan, men belyser väl att det bör råda rimligt tvivel om sanningshalten i vederbörandes totala uppgiftskapital. Lögner, om än på påstått goda grunder är fortfarande lögner. Fö. en mycket dålig början på relationen med den vänliga nationen som bemödar sig med att lösa andra nationers tillkortakommanden. Att försvåra en utredning bör även i migrationsfall ses som kompromenterande för individen.

Jag framhärdar i att det inte kan läggas individen till last i migrationsprocessen att hen vill utnyttja vår grundlags rättigheter. Sen kan det mycket väl gå ut över individen indirekt om hen inte kan få fram annan bevisning vilket gör att det ändå finns ett starkt tryck att medverka i medicinsk åldersbedömning.

En parallell kan göras till socialbidragsområdet där det i alla fall tidigare var så att kommunerna ibland försökte neka missbrukare bistånd för att de inte deltog i behandlingsinsatser och domstolarna upphävde sådana beslut.

Inte kan, men bör. Om man expanderar den juridiska vinkeln finns det redan verktyg som "går ut över" både individen och processen i sig. Så regelverk finns men som i de flesta sammanhang där utrikes individer är inblandade, (tex vildcamping, och FN-
flyktingkonvention article 2 och 34) väljer man att inte tillämpa de verktyg som redan finns. (mycket plakatpolitik i det). Man borde oavsett verkställa någon typ av påföljd för osant intygande även i praktiken - inte bara i teorin.

Av 8 kap. 19 § utlänningslagen framgår att:

”Migrationsverket får besluta att verkets beslut om avvisning enligt 17 § första stycket får verkställas även om det inte har vunnit laga kraft (avvisning med omedelbar verkställighet), om det är uppenbart att det inte finns grund för asyl och att uppehållstillstånd inte heller ska beviljas på någon annan grund.

I 12 kap. 7 § finns närmare bestämmelser om verkställigheten av beslut om avvisning med omedelbar verkställighet. Lag (2014:198).”

Av 20 kap. 6 §, punkt 2 framgår:

“Till böter, eller när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst sex månader döms;

den som i en anmälan eller ett ansökningsärende enligt denna lag eller enligt en förordning som har utfärdats med stöd av denna lag medvetet lämnar oriktig uppgift eller medvetet underlåter att tala om något förhållande av betydelse.”

Däremot får man inte utvisa asylsökande utan utredning eller den som har asylskäl enbart för att den ljugit, enligt bland annat flyktingkonventionen. Tyvärr.

Vari består den konkreta skillnaden mellan att något direkt respektive indirekt läggs någon till last i dina exempel? Avses enbart skillnaden i val av standardfras att klippa in i avgörandet?

Det mesta är förstås möjligt att ändra när det kommer till regler. Även grundlagen kan ändras. Är en sådan ändring som du pratar om på gång eller vill du bara berätta att du önskar en sådan? Det ger inte så mycket till diskussionen att önska andra regler.

Jag tycker det är rimligt att se det som ett hot om sanktion som gör att det måste ses som ett påtvingat kroppsligt ingrepp om följden blir att det ska läggas den sökande till last i åldersbedömningen om hen väljer att inte delta.

Jag känner till möjligheten att lagstifta om undantag. Den är inte intressant om det inte är något sånt på gång. För övrigt kan även grundlagen och alla andra regler ändras.

Trovärdighetsfaktorn tillämpas regelbundet i de flesta processer och om man ljuger eller via vägran att utesluta/bekräfta, försvårar eller omöjliggör kunskap om det ena som påstås bör tvivel finnas om det andra. Fö, "Hot" är nog ett starkt ord i juridiska sammanhang, iaf i Sverige... Att något ligger någon till last ligger liksom i sakens natur.

Vem sa att det måste vara enkelt att komma till ett annat land helt utan handlingar och med ett utseende som indikerar högre ålder än den angivna?
Vi kan inte hela tiden fokusera på vad som är enkelt för asylsökande.
Ingen tvingas att ställa upp på åldersbedömning men ser man ut som 25 och vill styrka motsatsen kanske man ändå får medverka. Bara att välja.

Det minsta man ska kräva av en jurist är att informerar sig om de facto, att inget minderårigt barn, oavsett födda i Sverige eller ensamkommande barn från andra stater, får vare sig frivilligt eller avkrävas samtycke/fatta beslut, oavsett vadbeslutet består av!
Mvh.

Så... man ska kräva av jurister att de informerar sig om att inget barn får fatta något beslut? Som vanligt är det lite svårt att hänga med i dina skrivningar. Det måste bero på mig.

Du är verkligen häftig som kan skriva så där häftigt. För att svänga sig med "ty" och förmedla enkla budskap på ett vidlyftigt, utdraget sätt - med brukande av ett imponerande spektrum av facktermer och ordförråd i övrigt dessutom - är ju det vi alla eftersträvar och imponeras av... :|

Jag har själv bott utomlands i elva år. Alla som kommer till ett nytt land MÅSTE åldersbedömas i brist på legitimation. Punkt. Sluta diskutera.

Enklast är väl att inte betrakta någon som barn förrän detta bevisats.
Om man inte kan bevisa att någon är under 18 så bedöms dennes asylansökan som för en vuxen.

Utöver det så är det fullt rimligt polis och andra myndigheter ska kunna efterforska och verifiera en persons identitet (och därmed ålder) om denne vistas i sverige och inte kan eller vill legitimera sig eller uppge identitet. Det ställs väldigt höga krav på registrering och uppvisande av dessa uppgifter för svenska medborgare i en mängd olika sammanhang, varför skulle det vara annorlunda för någon som kommer till sverige från ett annat land.

Det borde vara självklart att t.ex. ta dna-prov och fingeravtryck mm. när någon inte kan/vill legitimera sig vid asylansökan eller gränskontroll, samt att köra dessa mot europeiska register, brottsregister och liknande.

En humanistisk inställning till flyktingmottagande kräver inte att man samtidigt är korkad, naiv och oförmögen att hantera målkonflikter, det är nästan bara i Sverige dessa av någon anledning blivit synonyma.