Skip to content

Retroaktiva bidrag till nyanlända barn med döda föräldrar stoppas - nytt lagförslag

Foto: Tomas Oneborg

Regeringen vill sätta stopp för att barn som har föräldrar som har dött utomlands ska kunna få retroaktivt efterlevandestöd för två år. Det nya lagförslaget ska "minska incitamenten till att lämna felaktiga uppgifter". Bakgrunden är en utredning om hur nyanlända barn söker och beviljas stöd. 


- Vi har en ny situation i och med det ökade antalet ensamma barn som kommer till Sverige. Dessutom har praxis om vilken utredning som krävs för efterlevandestöd förändrats, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Efterlevandestödet till barn är en del av pensionssystemet och syftar till att garantera barn en lägsta rimlig standard om en eller båda föräldrarna dör.

Två års retroaktivt stöd
Förra året betalades
efterlevandestöd för 218 miljoner kronor ut. Det genomsnittliga beloppet var 15 300 kronor per år. Pengarna är skattefria.

Med dagens regler kan efterlevandestödet betalas ut retroaktivt för två år från ansökan.

Om barnet och den döda föräldern var bosatta i Sverige i samband med dödsfallet behövs dock ingen ansökan eftersom informationen automatiskt förs över från Skatteverket till Pensionsmyndigheten.

Döda eller försvunna föräldrar
Om den döda föräldern var bosatt utomlands måste man dock ansöka om efterlevandestöd. Samma sak gäller om föräldern har 
försvunnit och det kan antas att han eller hon har avlidit.

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har på uppdrag av regeringen utrett hur efterlevandestödet söks och beviljas för nyanlända barn och jämfört detta med hur det fungerar med det så kallade underhållsstödet - alltså pengar som betalas ut av staten om barnets föräldrar inte lever tillsammans och inte kan komma överens om underhåll. 

"Incitament till felaktiga uppgifter"
När det gäller underhållsstödet så kan detta beviljas retroaktivt för endast en månad vilket alltså kan jämföras med efterlevandestödets två år.

Regeringen skriver:

"Myndigheterna konstaterade att de skillnader som finns mellan nuvarande regler för efterlevandestöd och underhållsstöd behöver rättas till, då skillnaderna kan ge incitament till att lämna felaktiga uppgifter. Den mycket stora skillnaden för retroaktiv ersättning som finns mellan stöden lyftes fram som ett särskilt problem."

Gäller endast utländska dödsfall
I det lagförslag som nu har skickats på remiss är dessa olikheter borttagna när det gäller de fall där ansökan behövs - alltså fall där föräldern har avlidit utomlands.

Regeringen skriver:

"Under de senaste åren har det skett en oförutsedd kraftig ökning av antalet beviljade efterlevandestöd till barn och framförallt en ökning av retroaktivt utbetalt efterlevandestöd för den grupp där ansökan krävs. Ökningen beror främst på att fler barn än tidigare, vars avlidne förälder eller föräldrar inte varit bosatta i Sverige vid dödsfallet, ansökt och beviljats efterlevandestöd."

Möjligheten att bevilja efterlevandestöd retroaktivt begränsas därmed från dagens två år till en månad precis som när det gäller reglerna för underhållsstöd.

- Det är viktigt att olika system fungerar bra tillsammans och att det inte finns för stora skillnader mellan förmåner som riktas till barn som inte lever med båda sina föräldrar, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

   • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt