Skip to content

Retroaktiva bidrag till nyanlända barn med döda föräldrar stoppas - nytt lagförslag

Foto: Tomas Oneborg

Regeringen vill sätta stopp för att barn som har föräldrar som har dött utomlands ska kunna få retroaktivt efterlevandestöd för två år. Det nya lagförslaget ska "minska incitamenten till att lämna felaktiga uppgifter". Bakgrunden är en utredning om hur nyanlända barn söker och beviljas stöd. 


- Vi har en ny situation i och med det ökade antalet ensamma barn som kommer till Sverige. Dessutom har praxis om vilken utredning som krävs för efterlevandestöd förändrats, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Efterlevandestödet till barn är en del av pensionssystemet och syftar till att garantera barn en lägsta rimlig standard om en eller båda föräldrarna dör.

Två års retroaktivt stöd
Förra året betalades
efterlevandestöd för 218 miljoner kronor ut. Det genomsnittliga beloppet var 15 300 kronor per år. Pengarna är skattefria.

Med dagens regler kan efterlevandestödet betalas ut retroaktivt för två år från ansökan.

Om barnet och den döda föräldern var bosatta i Sverige i samband med dödsfallet behövs dock ingen ansökan eftersom informationen automatiskt förs över från Skatteverket till Pensionsmyndigheten.

Döda eller försvunna föräldrar
Om den döda föräldern var bosatt utomlands måste man dock ansöka om efterlevandestöd. Samma sak gäller om föräldern har 
försvunnit och det kan antas att han eller hon har avlidit.

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har på uppdrag av regeringen utrett hur efterlevandestödet söks och beviljas för nyanlända barn och jämfört detta med hur det fungerar med det så kallade underhållsstödet - alltså pengar som betalas ut av staten om barnets föräldrar inte lever tillsammans och inte kan komma överens om underhåll. 

"Incitament till felaktiga uppgifter"
När det gäller underhållsstödet så kan detta beviljas retroaktivt för endast en månad vilket alltså kan jämföras med efterlevandestödets två år.

Regeringen skriver:

"Myndigheterna konstaterade att de skillnader som finns mellan nuvarande regler för efterlevandestöd och underhållsstöd behöver rättas till, då skillnaderna kan ge incitament till att lämna felaktiga uppgifter. Den mycket stora skillnaden för retroaktiv ersättning som finns mellan stöden lyftes fram som ett särskilt problem."

Gäller endast utländska dödsfall
I det lagförslag som nu har skickats på remiss är dessa olikheter borttagna när det gäller de fall där ansökan behövs - alltså fall där föräldern har avlidit utomlands.

Regeringen skriver:

"Under de senaste åren har det skett en oförutsedd kraftig ökning av antalet beviljade efterlevandestöd till barn och framförallt en ökning av retroaktivt utbetalt efterlevandestöd för den grupp där ansökan krävs. Ökningen beror främst på att fler barn än tidigare, vars avlidne förälder eller föräldrar inte varit bosatta i Sverige vid dödsfallet, ansökt och beviljats efterlevandestöd."

Möjligheten att bevilja efterlevandestöd retroaktivt begränsas därmed från dagens två år till en månad precis som när det gäller reglerna för underhållsstöd.

- Det är viktigt att olika system fungerar bra tillsammans och att det inte finns för stora skillnader mellan förmåner som riktas till barn som inte lever med båda sina föräldrar, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

   • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Hur vet man att föräldrarna är avlida?
Räcker det med en utsaga, från de efterlevande barnen, som är detaljrik,framstår som självupplevd och inte motsägelsefull i väsentliga delar?

Skulle tro att det är egna utsagan som gäller.
"du tar för givet att de är döda "pga olika omständigheter.
Öppnar upp för att föräldrarna sedan hittas vid liv efterhand och
Anhöriginvandring tar vid.

Återbetalning sker nog inte... Liten summa för den enskilde individen som inte hade uppsåt att lura till sig pengarna...

Vad är motivet till att det överhuvud tagit finns retroaktiva bidrag?

Som jämförelse kan nämnas att en pensionär får retroaktivt söka bostadstillägg för högst tre månader före ansökningsmånaden och samma gäller den som söker sjukersättning.

Men snälla Hans, att överhuvudtaget jämföra små barn som flyr för sina liv med en svensk välmående pensionär närmar sig det oanständiga.

(Varning! Ovanstående kan innehålla spår av ironi).

Det torde för de flesta vara tydligt att jag jämför den märkliga skillnaden vad gäller retroaktiva utbetalningar, ingenting annat. Jag tar inte ställning till huruvida någon har flytt för sitt liv eller ej, däremot är det uppenbart orimligt att retroaktivt betala ut pengar från en svensk förmån till någon som sannolikt har haft bostad, mat, kläder m.m. i likhet med andra minderåriga under sin vistelse i Sverige.

Enligt Pensionsmyndigheten ska barnpension ersätta en del av den försörjning som en avliden förälder bidrog med, inte utgöra ett extra barnbidrag till dem som har ett tillfälligt eller permanent vårdnadsansvar.

Om det efter två år visar sig att den minderåriges föräldrar är döda, uppstår det knappast ett akut behov av pengar för den förflutna tiden. Huruvida föräldrarna verkligen är döda eller ej utgör en annan fråga, men förhoppningsvis kommer man via lagändring införa högre krav på bevisning i sådana fall. Huruvida det rör sig om "små barn" hör till en annan diskussion, men jag brukar inte beteckna ynglingar i åldern 15 - 18 år som "små barn", de är ju t.o.m. straffmyndiga.

Begreppet ironi kan uppfattas på olika sätt varför jag brukar undvika sådant i seriösa diskussioner, såvida det inte tydligt framgår vad den grundläggande tankegången är.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.