Skip to content

"Regeringens vapenamnesti - populism och ett komplement till antikrundan"

DEBATT - av William Eriksson och Alexandra Sjödin, studenter i rättssociologi vid Lunds Universitet

 

Som ett led i sitt brottsbekämpande arbete har regeringen sedan en tid tillbaka meddelat att man planerar att genomföra en vapenamnesti under slutet av nuvarande mandatperiod.

En vapenamnesti innebär att den som har ett skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det, kan lämna in dessa till polisen helt anonymt och utan att riskera åtal eller straff för det olovliga innehavet. Regeringens syfte med en ny sådan amnesti är att minimera förekomsten av illegala vapen i samhället.

Brottsförebyggande rådet skriver i en rapport från år 2012 att tillgången på vapen har ökat under 00-talet. Rapporten beskriver hur smugglingsmetoder och rutter varierar men att de flesta vapnen i Sverige har blivit insmugglade via någon av landets gränser.

I samma rapport fastslås - när det gäller Göteborg och Malmö - att man kan anta att de flesta vapnen komma från Balkan-området medan det i Stockholm verkar finnas fler vägar för införsel av vapen, vilket i sin tur gör att antalet potentiella ursprungsländer är fler.

Polisens egen statistik från den senaste vapenamnestin (år 2013) visar dock att cirka hälften av alla vapen som lämnades in hade Sverige eller Belgien som ursprungsland samt att stora mängder av dessa av SKL (nuvarande NFC) bedömdes som mycket gamla med ursprungsår tidigare än 40-talet.

Samma utvärdering tillstår också att merparten av vapnen är så gamla att det inte går att avgöra om de har tagits in med eller utan tillstånd. De bedöms inte heller vara skjutvapen som använts i den senaste tidens skjutningar.

Att en vapenamnesti leder till en minskning av antalet illegala vapen i samhället råder det ingen tvekan om. Den senaste vapenamnestin ledde till att drygt 15 000 vapen och några ton ammunition lämnade in.

Problemet med åtgärden är att den snarare är ett komplement till antikrundans insamling av gamla pistoler än en effektiv åtgärd mot dagens uppmärksammade skjutningar. Statistiken visar med all önskvärd tydlighet att det är bortglömda reliker som till största del lämnas in till polisen under en vapenamnesti.

Syftet bakom en ny vapenamnesti uttrycker snarare ett idealt än realt mål, snarare propaganda än något man arbetar för att uppnå.

I praktiken innebär detta att man enligt oss kan benämna vapenamnestin som en populistisk åtgärd som är lätt att genomföra till en relativt rimlig peng. Det faktum att ingen av de tidigare amnestierna har lett till en minskning av antalet skjutningar och vapenrelaterad brottslighet får stå tillbaka för den stora mängd vapen och ammunition som samlats in under amnestin.

Detta är ett rättspolitiskt drag som går helt i linje med nuvarande regeringens hantering av denna fråga.

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt