Skip to content

Regeringens förslag på "effektivare" plan- och byggplan avstyrks av JO - blir snarare mer ineffektiv

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Regeringens försök att skapa en mer "effektiv" plan- och bygglag genom att bland annat begränsa rätten att överklaga underkänns helt av JO. Han konstaterar att formaliafrågorna istället kommer att bli fler och att handläggningstiderna snarare kan bli längre än tidigare.

 

Justitieombudsmannen Lars Lindström avstyrker regeringens förslag om att begränsa rätten att överklaga bygglovsbeslut.

Han avstyrker även Boverkets förslag om att så kallade rågrannar inte ska få information om eller kunna överklaga bygglov och förhandsbesked samt förslaget om att bygglov och förhandsbesked inte ska behöva kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

Bakgrunden till förslagen är regeringens planer på en mer effektiv plan-och bygglag där begränsingar av överklaganderätten utgör en väsentlig del.

Få bygglov överklagas
Enligt förslaget ska bygglov eller förhandsbesked om åtgärder "som antingen innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser, eller ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser" kunna överklagas "endast av den som skriftligen har framfört synpunkter på ansökan som inte har blivit tillgodosedda".

JO påminner i sitt remissyttrande om ett liknande förslag från 2014 som visade att endast 2,5-3,5 procent av besluten om bygglov faktiskt överklagades. Det ansågs då att det inte fanns något behov av att ändra reglerna.

JO konstaterar att det nya förslaget motiveras av "effektivitetsskäl" men att det inte finns några nya uppgifter om antalet ärenden eller hur de nya reglerna skulle påverka effektiviteten.

Ökad arbetsbörda
JO skriver vidare att "de positiva effekterna av förslaget är oklara" och han inte är "övertygad om att de effektivitetsvinster som eftersträvas verkligen kommer att nås".

Istället tror JO att byggnadsnämnderna kommer att få en ökad administrativ arbetsbörda och att det kommer att bli fler processer om formaliafrågor samt att handläggningstiderna kommer att bli längre. Han avstyrker därför förslaget.

"Rågrannars" rätt
När det gäller Boverkets förslag att inskränka rätten för så kallade "rågrannar" att få information och överklaga konstaterar JO att rågrannar enligt rättspraxis har rätt att att överklaga ett beslut om lov eller förhandsbesked. Rågrannar ska också ges tillfälle att yttra sig.

JO pekar på att "denna praxis har utvecklats och motiverats av enkelhets- och effektivitetsskäl".

"För egen del kan jag inte se att Boverkets förslag kommer att leda till att arbetsbördan för byggnadsnämnderna och överinstanserna minskar. Tvärtom blir handläggningen mer omständlig och hanteringen försvåras. Av den anledningen avstyrker jag förslaget", skriver JO.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt