Skip to content

Olaglig häktning var "mänskliga faktorn" - inget straff för chefsrådman

Foto: Claudio Bresciani/TT och Gorm Kallestad/TT

Det är "synnerligen viktigt" att domstolar ser till att människor inte sitter olagligt frihetsberövade. Det slår Statens ansvarsnämnd fast men "friar" den chefsrådman som skyller på "den mänskliga faktorn" sedan en misstänkt man suttit häktad fyra timmar utan laga stöd. 

 

Det var chefen för Nacka tingsrätt som anmälde en av tingsrättens chefsrådsmän till Statens ansvarsnämnd efter en incident hösten 2016 där en person hade suttit frihetsberövad utan laga grund i knappt fyra timmar.

Personen var på sannolika skäl misstänkt för mordförsök och hade häktats tre månader tidigare.

Behövdes en förlängning
Åtal skulle vara väckt senast den 3 november och en handläggare på domstolen hade två dagar dessförinnan fått besked från åklagare om att det behövdes en veckas förlängning för att få klart brottsutredningen.

Försvaret medgav förlängning och information om den planerade förlängningen lämnades till handläggarchefen och till chefsrådmannen.

Handläggaren själv var ledig resten av veckan och först på eftermiddagen den 3 november upptäcktes det att åklagaren aldrig hade kommit in med någon begäran om åtalsförlängning. Chefsrådmannen fattade då genast beslut om att försätta den misstänkte på fri fot.

Vid det laget hade dock frihetsberövandet pågått nästan fyra timmar för länge.

Chefsrådmannen ansvarig
På tingsrätten är det chefsrådmannen på respektive avdelning som är ansvarig för brottmålen innan de lagts ut på en ordförande. I det aktuella fallet har chefsrådmannen också blivit ansvarig eftersom häktningsbeslutet hade fattats av jourdomstol.

Chefsrådmannen motsätter sig disciplinpåföljd. Hans uppfattning redovisas i ansvarsnämndens beslut:

"Väl medveten om att det är han som har det yttersta ansvaret for det inträffade anser han dock att den ordning som avdelningen tillämpar fungerar mycket bra och att det här inträffade kan hänföras till den mänskliga faktorn. Han kommer att tillsammans med avdelningen, i första hand berörda domare och kansli, att se över om det krävs ytterligare och kompletterande rutiner för att den här typen av händelse inte ska upprepas."

Uppenbart att rutiner brustit
Enligt ansvarsnämnden är det ”uppenbart” att tingsrättens rutiner har brustit. Detta kan ha berott på att ansvarig handläggare var ledig den aktuella dagen eller på andra saker.

Ansvarsnämnden hänvisar till tidigare JO-uttalanden och skriver:

"Som JO har påtalat i ett liknande fall är det av grundläggande vikt för den enskildes rättssäkerhet att användningen av tvångsåtgärder mot denne sker på ett korrekt sätt och det är därför synnerligen viktigt att det vid en domstol finns väl fungerande rutiner för bevakning av frister av det slag som det här är frågan om."

"Samlad bedömning"
Chefsrådmannen får också i egenskap av ansvarig domare genom oaktsamhet anses ha åsidosatt sina skyldigheter i anställningen så att en tjänsteförseelse föreligger.

En "samlad bedömning" av omständigheterna i ärendet leder dock till slutsatsen att förseelsen ska anses som ringa. Någon disciplinpåföljd ska därför inte drabba chefsrådmannen.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt