Skip to content

Olaglig häktning var "mänskliga faktorn" - inget straff för chefsrådman

Foto: Claudio Bresciani/TT och Gorm Kallestad/TT

Det är "synnerligen viktigt" att domstolar ser till att människor inte sitter olagligt frihetsberövade. Det slår Statens ansvarsnämnd fast men "friar" den chefsrådman som skyller på "den mänskliga faktorn" sedan en misstänkt man suttit häktad fyra timmar utan laga stöd. 

 

Det var chefen för Nacka tingsrätt som anmälde en av tingsrättens chefsrådsmän till Statens ansvarsnämnd efter en incident hösten 2016 där en person hade suttit frihetsberövad utan laga grund i knappt fyra timmar.

Personen var på sannolika skäl misstänkt för mordförsök och hade häktats tre månader tidigare.

Behövdes en förlängning
Åtal skulle vara väckt senast den 3 november och en handläggare på domstolen hade två dagar dessförinnan fått besked från åklagare om att det behövdes en veckas förlängning för att få klart brottsutredningen.

Försvaret medgav förlängning och information om den planerade förlängningen lämnades till handläggarchefen och till chefsrådmannen.

Handläggaren själv var ledig resten av veckan och först på eftermiddagen den 3 november upptäcktes det att åklagaren aldrig hade kommit in med någon begäran om åtalsförlängning. Chefsrådmannen fattade då genast beslut om att försätta den misstänkte på fri fot.

Vid det laget hade dock frihetsberövandet pågått nästan fyra timmar för länge.

Chefsrådmannen ansvarig
På tingsrätten är det chefsrådmannen på respektive avdelning som är ansvarig för brottmålen innan de lagts ut på en ordförande. I det aktuella fallet har chefsrådmannen också blivit ansvarig eftersom häktningsbeslutet hade fattats av jourdomstol.

Chefsrådmannen motsätter sig disciplinpåföljd. Hans uppfattning redovisas i ansvarsnämndens beslut:

"Väl medveten om att det är han som har det yttersta ansvaret for det inträffade anser han dock att den ordning som avdelningen tillämpar fungerar mycket bra och att det här inträffade kan hänföras till den mänskliga faktorn. Han kommer att tillsammans med avdelningen, i första hand berörda domare och kansli, att se över om det krävs ytterligare och kompletterande rutiner för att den här typen av händelse inte ska upprepas."

Uppenbart att rutiner brustit
Enligt ansvarsnämnden är det ”uppenbart” att tingsrättens rutiner har brustit. Detta kan ha berott på att ansvarig handläggare var ledig den aktuella dagen eller på andra saker.

Ansvarsnämnden hänvisar till tidigare JO-uttalanden och skriver:

"Som JO har påtalat i ett liknande fall är det av grundläggande vikt för den enskildes rättssäkerhet att användningen av tvångsåtgärder mot denne sker på ett korrekt sätt och det är därför synnerligen viktigt att det vid en domstol finns väl fungerande rutiner för bevakning av frister av det slag som det här är frågan om."

"Samlad bedömning"
Chefsrådmannen får också i egenskap av ansvarig domare genom oaktsamhet anses ha åsidosatt sina skyldigheter i anställningen så att en tjänsteförseelse föreligger.

En "samlad bedömning" av omständigheterna i ärendet leder dock till slutsatsen att förseelsen ska anses som ringa. Någon disciplinpåföljd ska därför inte drabba chefsrådmannen.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

9 comments

Tjänstefel är allvarligt eftersom det urholkar allmänhetens förtroende, oavsett om det beror på slapphet eller direkt uppsåt. Fyra timmars fängelse borde chefsrådmannen ha fått.

Karsten, när domarna skyddar varandra så heter det mänskligt, det är deras knep och sköld de gömmer sig bakom. De är immuna mot att straffas. De måste ju få göra lite som de vill och känner för, eller?

Mer som en markering med fängelsedom i bagaget. Tjänstefel ska ge kraftiga straff. Ringa tjänstefel ringa straff. Men att bara döma folk till lång tid i fängelse känns kontraproduktivt. Högt skadestånd till den drabbade är bättre; så låt säga fyra timmar plus 50 000 kr. Böter ska inte utdömas för staten ska inte ha något.

Om det finns någonting som urholkar förtroendet för rättsstaten och domarämbetet så är det sådant här. Hur ska denne rådman, med gott samvete och bibehållet förtroende, kunna döma någon för ett brott där ett enda av rekvisiten täcks av den tilltalades mänskliga faktor?

Det blir ett löjets skimmer över allting att å ena sidan använda uttryck som "synnerligen viktigt" och "grundläggande" för rättssäkerheten men å andra sidan komma fram till att det är en ringa förseelse.

Slutligen är det vanhedrande för domaryrket att det inte kan ställas högre krav på en ordinarie domare än så här.

Instämmer. Enligt min uppfattning är det ett tjänstefel som INTE är ringa och inte en ringa tjänsteförseelse..En straffrättslig påföljd skulle vara rimlig.. Att inte ens en disciplinpåföljd var aktuell innebär att man förminskar det allvar med vilket domargärningen inte bara ska utföras utan också uppfattas.

Vad ska en läkare som råkar döda en patient under en operation eller missa en cancer straffas med?

Hur ska man straffa en barnmorska som inte lyckad förlösa ett barn? En polis som inte hinner springa ifatt en rånare?

Får man begå fel utan att straffas, ska man straffas hårdare för att man har ett ansvarsfullt arbete?

Det borde kanske alltid innebära någon typ av bestraffning för att den som drabbas av frihetsberövandet ska känna att staten inte accepterar brister av frihetsberövande. Sen måste även lagmän kunna göra fel och bli förlåtna.

Fyra timmar kan låta lite men det handlar om principer. Att den som anklagar och dömer dig för dina fel och brister inte själv kommer undan med sina. Då finns ingen likhet inför lagen.

Auktoriteter bör alltid ta tillfället i akt och genast erkänna och rätta till fel/brister. Det gör dem mänskliga, rättvisa och beundransvärda. Föredömen kort och gott.

Statens ansvarsnämnd begår grovt tjänstefel när dem påstår att staten är människa. Som FN tydligt säger, "det får ej finnas några ursäkter för brott mot mänskliga rättigheter".

Det är bara att konstatera att tjänstemän som är anställda av staten är i praktiken straff fri förklarade där respektive ansvarsnämnder uteslutande tar dessa i försvar. Länsveterinärer som gjort sig skyldiga till pedofili och avtjänat sitt straff får anställning på en statlig myndighet och kan företräda staten i diverse domstolar och påskina hur illa en djurägare skött sina djur etc.Som samtidigt brustit själv grovt i sitt eget handlande mot en minderårig. Eller som polisen i Ystad gör sig skyldiga till en olovlig husrannsakan där chefsåklagare Mats Eriksson la ned ärendet med vändande post och hänvisa till att ingen tjänsteanteckning fanns i ärendet om husrannsakan vilket då aldrig skett. Vid en begäran om överprövning till Rätts centrum Malmö så svara åklagaren : Min bedömning är att polismännen berädde sig tillträde till sökandes bostad gjorde sig skyldiga till tjänstefel, ringa brott. Ringa brott ska inte föranleda ansvar. Omständigheter som beaktas är att vid det andra tillfället handlade polismännen utifrån de tidigare fattade besluten om handräckning och det andra besöket samt till rutiner uppenbarligen saknades för en situation som den aktuella. Din begäran om överprövning ger inte anledning till någon ytterligare åtgärd. Detta innebär att ärendet avslutas. Polistjänstemännen som gjorde detta visste precis eftersom vederbörande hade gjort klart för mig att han bestämde gällande husrannsakan. Sverige beaktar inte de mänskliga rättigheterna art.8 trots att det finns två domar i Europa domstolen gällande finsk polis som gjort sig skyldiga till olovliga husrannsakan. Sverige försöker på alla vis kringgå vad som gäller och tycker som de vill där våra kriminella tjänstemän fortsätter som inget hänt där de blir friade av deras chefer.