Skip to content

Majoriteten av alla mord ska leda till livstids fängelse - krav från riksdagen

Foto: Tor Erik Schrøder/TT

Livstidsstraff bör bli "normalstraffet" för mord och  användas i majoriteten av fallen. Det kräver riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen - där även ett antal övriga krav inom straffrättens omdöme framförs.

 

År 2014 ändrades straffskalan för mord med syfte att livstidsstraffet skulle användas i högre utsträckning. Ett politiskt syfte var att livstidsstraffet skulle vara normalstraff för mord.

Lagstiftningen fick dock hård kritik från både Lagrådet och andra tunga remissinstanser.

Livstid normalstraffet
Efter att Högsta domstolen fått tillfälle att pröva påföljden slog HD fast att lagändringen och det sätt den var tänkt att genomföras på inte var förenligt med grundläggande rättsprinciper.

Regeringen tillsatte en utredare för att se över straffskärpningen. Justitieutskottet vill dock att regeringen snarast formulerar ett nytt lagförslag. Riksdagen ställer sig bakom detta i ett så kallat tillkännagivande till regeringen.

Riksdagen skriver att "regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om att livstidsstraffet för mord bör användas i betydligt större utsträckning än tidigare och vara normalstraffet i den bemärkelsen att det förutses dömas ut i majoritet av fallen".

Sju övriga punkter från riksdagen
Riksdagen gör samtidigt ett antal övriga uttalanden till regeringen på det straffrättsliga området - nämligen:

  • Riksdagen vill att regeringen ser över lagstiftningen om kränkande fotografering. Riksdagen framhåller att det via media har kommit indikationer på att lagen inte omfattar alla situationer som den borde.
  • Riksdagen anser att det krävs en bredare sexualbrottslagstiftning än i dag. Lagstiftningen bör tydligt markera var och ens rätt att själv bestämma om man vill ha sex eller inte. Riksdagen anser också att det bör införas ett oaktsamhetsbrott för våldtäkt, vilket i praktiken innebär att ett brott blir lättare att bevisa.
  • Regeringen bör överväga att införa en ny brottsrubricering, grovt sexuellt ofredande. Straffskalan bör vara fängelse i minst nio månader och högst tre år.
  • Straffen bör i högre grad än i dag grunda sig på den brottsliga handlingens straffvärde och mindre på gärningspersonens ålder eller andra omständigheter som är knutna till gärningspersonen.
  • Poliser, personal inom räddningstjänsten, hälso- och sjukvården bör få ett bättre straffrättsligt skydd.
  • Möjligheterna att införa ett tillträdesförbud till butiker för personer som upprepade gånger stjäl eller beter sig illa bör utredas.
  • Regeringen bör utreda om personer som misskött sig i en simhall kan få tillträdesförbud dit. Det kan till exempel röra sig om en person som tidigare begått brott av sexuell karaktär i simhallen.

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt