Skip to content

Lagrådet vill inte förlänga Säpos undantag för terrorbekämpning - lagligheten "oviss"

Foto: Hasse Holmberg/TT

Regeringen vill förlänga undantaget för Säpo att hämta in övervakningsuppgifter från teleoperatörer vid brott med ett lägre straffminimum än två års fängelse. Det är fjärde gången man vill förlänga undantaget men flera remissinstanser har tidigare sagt nej - och nu är även Lagrådet kritiskt.

 

"Att Säkerhetspolisen behöver ha tillgång till vissa uppgifter räcker inte som skäl för att behålla en lagreglering vars tillåtlighet är oviss", skriver Lagrådet i sin granskning av regeringens förslag att förlänga Säpos undantag en fjärde gång.

Undantag i inhämtningslagen
Undantaget finns i en särskild bestämmelse i den så kallade inhämtningslagen och ger Säkerhetspolisen möjlighet att hämta in övervakningsuppgifter från teleoperatörer - även när det gäller brott med ett lägre straffminimum än två års fängelse.

Undantaget gäller enbart samhällsfarliga brott där det till exempel finns misstankar om terrorkopplingar och politisk extremism.

Tillfällig och tidsbegränsad 
Bestämmelsen har varit tillfällig och tidsbegränsad i flera år och nu vill regeringen för fjärde gången förlänga giltigheten ytterligare två år fram till utgången av år 2019.

Men Lagrådet vill alltså inte godkänna en förlängning den här gången och hänvisar till att det helt "saknas en utredning och analys som ger ett någorlunda klart besked" om att den aktuella paragrafen i inhämtningslagen "är förenlig med gemenskapsrätten".

Regeringen bemöter inte synpunkterna
Bakgrunden är att flera remissinstanser pekat på att undantaget inte är förenligt med EU-domstolens tolkning av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation - någonting som regeringen inte bemöter överhuvudtaget i lagrådsremissen.

Dom i EU-domstolen
EU-domstolen kom i december förra året med ett avgörande i två förenade mål om digitala rättigheter för privatpersoner. Av domen framgår att den ordning som gäller i Sverige om lagring och inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation inte står i överensstämmelse med EU-rätten. 

Men regeringen framhåller i lagrådsremissen bara att Säkerhetspolisen behöver få del av uppgifter för att bedriva kontraspionage och arbete mot terrorism.

Vill vänta in utredning
Däremot framgår det i Lagrådsremissen att regeringen "inte vill föregripa" resultatet av en utredning i frågan som regeringen nyligen har tillsatt och som bland annat tittar på en permanenet reglering av hemliga tvångsmedel för särskilt allvarlig eller samhällsfarlig brottslighet.

Uppgifter om vem, var och när
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation handlar om att hämta in trafikuppgifter som svarar på frågor om vem som kommunicerade med vem, när det skedde, var de som kommunicerade befann sig och vilken typ av kommunikation som användes, till exempel SMS eller att man ringt till varandra.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt