Skip to content

Krav på "demokratisk värdegrund" svårtolkat - tunga instanser kritiska till ny lag om presstöd

Foto: Hasse Holmberg/TT

Regeringens förslag till ny lag för presstöd får kritik från flera tunga remissinstanser. JO och JK pekar på problemet med att tolka kravet på "demokratisk värdegrund". Konkurrensverket dömer ut förslaget eftersom det skulle gynna stora mediekoncerner på bekostnad av fristående medier.

 

Presstödet regleras idag i en förordning, men har i praktiken förankrats i riksdagen som om det vore en lag.

Utredningens huvudsakliga argumentation för en lagreglering är att riksdagen ska "ägna sig mindre åt detaljreglering" än vad som är fallet i dag.

Justitieombudsmannen är kritisk till hur förslaget är konstruerat genom att man i lag endast tar in ett fåtal bestämmelser av allmän karaktär medan samtliga förutsättningar för att få stöd föreslås reglerade i förordning.

Anses "mindre lämpligt" 
JO konstaterar att det finns möjlighet för riksdagen att lagstifta om presstödet men att det då måste anses vara "ett verkligt viktigt område".

Om mediestödet anses vara ett sådant område får det anses "mindre lämpligt" med den valda konstruktionen, anser JO.

JO vill istället att de centrala bestämmelserna om hur stöd ska beslutas och vilka förutsättningar som ska gälla för att det ska vara reglerade i lag och inte i förordning.

"Detta är en stor brist"
När det gäller den så kallade "demokratibestämmelsen" som föreslås pekar JO på att det inte förs några resonemang om hur den ska avgränsas eller hur den ska tillämpas. "Detta är en stor brist", skriver JO.

JO pekar också på att begreppet "allmänna nyhetsmedier" är ett centralt begrepp för det föreslagna stödsystemet och att den närmare innebörden av detta behöver förtydligas.

"Svåra och problematiska gränsdragningar"
Även Justitiekanslern har granskat förslaget och pekar på att "mediestödet inte är en konstitutionell fri- och rättighet utan en del av mediepolitiken".

JK pekar också på att ett krav på "demokratisk värdegrund" i den så kallade demokratibestämmelsen "kommer att medföra många svåra och problematiska gränsdragningar".

Kan inte överklagas
JK är också tveksam till att den nya mediestödsnämndens beslut inte ska kunna överklagas. Nämnden är en kommitté som består av representanter från mediebranschen och som själva ska få bedöma vilka som ska få ta del av det nya mediestödet och inte.

Kritiker inom mediabranschen har pekat på att de stora mediehusen kommer att ges möjlighet att neka konkurrenter presstöd om man till exempel anser att konkurrenterna inte ställer upp på ”principen om alla människors lika värde”.

Kritiker har också varnat för att de nya reglerna "verkar vara framtagna för att cementera nuvarande etablerade medieaktörers makt och nepotism" och att det blir väldigt svårt för nya projekt att överhuvudtaget etablera sig. 

Skenande kostnader för staten
Konkurrensverket avstyrker medieutredningens förslag helt och hållet.

Förslaget "riskerar att driva upp kostnadsnivåerna" för staten och "gynna" stora koncerner framför fristående medieföretag, anser KKV. Anledningen är främst att man valt en lösning där presstödet ska ges utifrån mottagarens kostnader.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt