Skip to content

"Ingen rättshjälp till 15-årig flicka - fallet visar att barnkonventionen måste göras till svensk lag"

Foto: Ester Sorri/BO

DEBATT - av Fredrik Malmberg, barnombudsman

 

FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté) har understrukit att för att rättigheterna enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och andra instrument om mänskliga rättigheter ska vara meningsfulla, måste det finnas effektiva rättsmedel till upprättelse vid kränkningar av rättigheterna. Barns särskilda ställning gör det emellertid svårt för dem att få tillgång till rättsmedel vid överträdelser av deras rättigheter, varför staten måste ägna särskild uppmärksamhet åt att säkerställa att det finns förfaranden för barn som är både barnanpassade och effektiva.

Detta innebär, enligt FN:s barnrättskommitté, att det bland annat ska finnas tillgång till barnanpassad information och råd, advokathjälp inklusive stöd för att föra talan i egen sak och tillgång till oberoende förfaranden för att anmäla kränkningar samt tillgång till domstolar med nödvändig rättslig och övrig hjälp.[1]

Ett aktuellt fall belyser tydligt brister i detta avseende. Dagens Juridik skrev den 5 april om att Högsta förvaltningsdomstolen nyligen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål där en 15-årig flicka ansökt om rättshjälp för att kunna betala det juridiska ombud som hjälpt henne att överklaga ett beslut om umgängesbegränsning enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).[2]

Enligt rättshjälpslagen (1996:1619) får rättshjälp beviljas om den sökande behöver juridiskt biträde utöver rådgivning och detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt. För att rättshjälp ska kunna beviljas krävs vidare att det med "hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt" är rimligt att staten bidrar till kostnaderna.

I den 15-åriga flickans fall konstaterar förvaltningsrätten att förvaltningsdomstolarnas så kallade materiella processledning och utredningsansvar gör att behovet av juridiskt biträde typiskt sett är mindre i förvaltningsrättsliga mål än i mål vid allmän domstol. Förvaltningsrätten framhåller vidare att frågan om umgängesbegränsning enligt LVU inte är av den arten att omständigheter för att bevilja rättshjälp normalt föreligger.

Enligt förvaltningsrätten är frågan i flickans fall inte så invecklad att den inte ryms inom domstolens egen utredningsskyldighet, varför det inte föreligger skäl att bevilja rättshjälp och varför flickans ansökan ska avslås.[3]

Flickan överklagade beslutet till kammarrätten, som instämmer i förvaltningsrättens bedömning[4], och till Högsta förvaltningsdomstolen som nu alltså har beslutat att inte pröva frågan.

Frågeställningen som aktualiseras i den 15-åriga flickans fall och den slutsats som domstolen kommer fram till riktar ljuset mot en betydligt större problematik i relation till Sveriges åtaganden enligt barnkonventionen och möjligheterna för barn och unga att utkräva sina rättigheter.

I den kartläggning av barns och ungas klagomöjligheter som Barnombudsmannen genomfört kunde vi konstatera att barns möjligheter att framföra klagomål och få sin sak prövad när deras rättigheter kränks i praktiken är starkt begränsade. Detta eftersom svenska myndigheter många gånger är otillgängliga för barn och inte heller anpassade till barns förutsättningar och behov, exempelvis på grund av bristande bemötande och svårtillgänglig information.[5]

Att det förhåller sig på detta sätt blir också tydligt i fallet med den 15-åriga flickan, som i sitt överklagande till kammarrätten anför till stöd för sin talan att hon inte på egen hand har förmåga att läsa eller förstå innehållet i socialnämndens utredning och beslut eller själv tillvarata sina intressen.

Även om, som beslutet i den 15-åriga flickans fall ger uttryck för, det i förvaltningsrättsliga mål är domstolens ansvar att i enlighet med officialprincipen se till att saken blir tillbörligt utredd och det därigenom ska kunna säkerställas att prövningen vilar på ett fullgott underlag, får konstateras att Sverige brister i sina åtaganden enligt barnkonventionen i fråga om barns och ungas möjligheter att utkräva sina rättigheter. Rätten att klaga på rättighetskränkningar handlar nämligen inte bara om rätten att få sin sak prövad utan tar också sikte på rätten att förstå och kunna vara delaktig i processen utifrån sina egna förutsättningar.

Något som avsevärt försvåras när barnet hänvisas till att på egen hand tillvarata sin rätt i ett förfarande som till övervägande del är skriftligt och bygger på information som inte anpassats till barnets förutsättningar och där barnet saknar möjlighet att få stöd av ett ombud som kan svara på barnets frågor och förklara det som sker.

Det ovanstående och de begränsade möjligheter att bevilja rättshjälp som gäller i förvaltningsrättsliga mål väcker frågan om vilka andra lösningar som måste komma på plats för att Sverige fullt ut ska leva upp till sina åtaganden enligt barnkonventionen i fråga om barns och ungas möjligheter att utkräva sina rättigheter. Många av svaren står att finna i Barnrättighetsutredningens betänkande om hur barnkonventionen ska inkorporeras i svensk rätt.[6]

Inte minst handlar det om just huvudfrågan för utredningen – att barnkonventionen ska göras till svensk lag – vilket skulle innebära att rättigheterna enligt barnkonventionen i egenskap av lag direkt skulle kunna läggas till grund för myndigheters beslut i olika ärenden och därigenom skulle få ett tydligare genomslag i rättstillämpningen i bland annat förvaltningsdomstolarna.

Även om barnkonventionen görs till svensk lag är emellertid en viktig förutsättning för konventionens genomslag i rättstillämpningen också att ett transformeringsarbete fortsätter. I förhållande till den problematik som beskrivits ovan är det några av utredningens förslag som är av särskilt intresse. Bland annat förslaget om att i förvaltningslagen (1986:223) (FL) och förvaltningsprocesslagen (1971:291) (FPL) låta införa bestämmelser motsvarande barnkonventionens artikel 3 och 12. Ett förslag som, om det genomförs, får till följd att förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar i betydligt större utsträckning än idag skulle vara tvungna att involvera barnet i processen, exempelvis genom att höra barnet och se till att barnet fått information om processen och sina rättigheter på ett sätt som är anpassat till barnets förutsättningar.

I linje härmed ligger också utredningens förslag att ge myndigheter som är centrala för att säkerställa barnets rättigheter i uppdrag att göra sin verksamhet känd, tillgänglig och anpassad för barn.

Barnrättighetsutredningen föreslår också att det bör utredas om Barnombudsmannen ska ges möjlighet att föra talan för enskilda i fall av särskild betydelse för rättstillämpningen. Det är ett viktigt förslag, men om barnets möjlighet att utkräva sina rättigheter fullt ut ska förverkligas bör ett sådant mandat för Barnombudsmannen inte begränsas till fall av principiellt viktig natur.

Lämpligare vore istället att ge Barnombudsmannen befogenhet att ta emot, utreda och besluta i samtliga ärenden som barn och unga själva anmält till myndigheten. Barnombudsmannen bör också ha möjlighet att företräda enskilda barn i domstol i ärenden som rör kränkningar av barnets rättigheter. Därigenom skulle barn och unga som vänt sig till Barnombudsmannen exempelvis kunna få individuellt stöd vid myndighetskontakter, information om vilka rättigheter barnet har och vilka regler som gäller liksom stöd i att förstå hur ett ärende handläggs. Det skulle innebära att barnet ges större möjlighet att utkräva sina rättigheter och vara delaktig i processen på ett helt annat sätt än idag.

Exemplet med den 15-åriga flickan som belyses i Dagens Juridik är bara ett i raden av många. Barnombudsmannen har de senaste åren lyssnat på barn i samhällsvård, i ankomstboenden, i HVB-hem, särskilda ungdomshem, psykiatrisk tvångsvård, arrest och häkte. Vi har hört barn som har vräkts från sina hem. Barn som utsätts för övergrepp och våld. Barn som utsätts för kränkningar, mobbning och diskriminering. Barn med funktionsnedsättning som vårdas på institution eller får sin utbildning på specialskolor.

Genomgående har barn berättat om hur de saknat kunskap om sina mänskliga rättigheter och att det är svårt för barn att hävda sina grundläggande rättigheter.

Inom kort väntas regeringen överlämna en proposition till riksdagen med förslag om att inkorporera barnkonventionen i svensk rätt. Det är en viktig och efterlängtad milstolpe i arbetet för att förverkliga barnets rättigheter och det är en åtgärd som kommer att ha särskilt stor betydelse för barn i utsatta situationer.

 


[1] FN:s barnrättskommitté, Allmän kommentar nr 5; Allmänna åtgärder för genomförandet av konventionen om barnets rättigheter (artikel 4, 42 och 44.6), 2003, punkt 24.

[2] Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 16 mars 2017 i mål nr 1193-17.

[3] Förvaltningsrätten i Stockholms beslut den 3 februari 2017 i mål nr 1863-17.

[4] Kammarrätten i Stockholms beslut den 14 februari 2017 i mål nr 850-17.

[5] Barnombudsmannen, Barns och ungas klagomöjligheter – Barnombudsmannens kartläggning av barns och ungas möjlighet att framföra klagomål och få sin sak prövad när deras rättigheter kränks, 2016.

[6] SOU 2016:19.

 

 

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

14 comments

Jag kan inte se hur en inkorporering av Barnkonvention självklart skulle ha inneburit rättshjälp till flickan i fråga.

Det kan nog inte BO heller, om han tar på sig glasögonen.

Det är inte första gången som BO agiterar kring just det lagtekniska. En intressant fråga är varför BO är så intresserad av en viss lagteknisk lösning för att åstadkomma vad han önskar?

Vad BO i sak argumenterar för är ju nämligen att barn skall slippa de tråkigheter BO har sett att barn drabbas av. Varför BO också menar att medlet för att åstadkomma detta är att göra en internationell reglering till svensk lag, klargör han inte. Han skriver att en sådan åtgärd skulle innebära att reglerna i den internationella regleringen “skulle få” tydligare genomslag i bland annat förvaltningsdomstolarna. Hur vet BO vilka effekterna blir?

Vore intressant om BO kunde ange alternativa medel för att uppnå de mål han önskar och likaså om han kunde konkretisera omfattningen av de förändringar han vill åstadkomma. (Låt vara att han säkert har tänkt rätt i att det bara går att göra de enklaste och mest svepande av poänger i DJ:s spalter.)

Alternativa medel är att BO får driva samtliga fall likt DO driver frågor på sitt område. Ett annat alternativt medel är att man gör ändringar i rättshjälpslagen, så att rättshjälp erhålls. Det är väl frånvaron av att någon driver frågan, som är problemet i artikeln inte om barnkonventionen ska inkorporeras.

Alternativa medel vore att BO förklarar hur de lagändringar han vill genomföra skall se ut. Hans förslag om barnkonventionen som svensk lag håller inte tillräcklig kvalitet. Problemet med BO:s linje är att barnkonventionen är ett regelverk för förhållandet mellan andra subjekt än de subjekt som regleras av svensk lag. Det är ett regelverk som inte är anpassat för ändamålet. BO gör en alltför förenklad poäng, även om han antagligen gör den för att det är just enkelt. Några politiker har tidigare gjort samma enkla poäng i DJ:s spalter. Att politiker vill göra sådana poänger är tyvärr vanligt, men lite speciellt att en ombudsman försöker detsamma.

En underårig ska inte driva egna mål vid domstolar, det ska hennes vårdnadshavare göra.

Vi behöver inte mer rättshjälp med överklaganden i förvaltningsmål, vi behöver MINDRE!

Förvaltningsdomstolarna går på knäna idag - främst beroende på asylöverklaganden - överklaganden som i 98% av fallen är helt utsiktslösa. Tog man bort de helt ologiska och onödiga gratis advokat och gratis process, skulle förvaltningsdomstolarna snabbt komma i kapp. Dessutom skulle vetskapen om lagakraftvunnen dom, öka rättssäkerheten påtagligt jämfört med osäkerheten idag kombinerat med att fördröjd dom ofta inte kan verkställas för att den tagit så lång tid. Det sistnämnda gäller även i vårdnadstvister med obstruktion mot domslut medan överklaganden blir liggande....

Mindre rättshjälp INTE mer, således.

Nu ser jag inte riktigt hur en BK som svensk lag skulle påverkat utfallet i just denna fråga, och generellt tycker jag att BO:s argument för en inkorporering är tunna. Jag förstår också att du mest är sugen på att klaga på invandringen men ville bara fästa din uppmärksamhet på en av dina invändningar... Du tycker inte att det finns ett grundläggande bekymmer att i ett mål om umgängesbegränsning enligt LVU ålägga den unges vårdnadshavare att föra den unges talan?

Nej min generella kritik är mot mer rättshjälp i icke brottsmål.

Den underårige kan ha en åsikt och höras om den, men ska inte föra egen talan, just för att hen är för ung för det. Liksom för ung för att göra värnplikt, köra bil, ingå bindande avtal etc.

Så nej det är egentligen en icke fråga.

Enligt 36 § andra stycket LVU har den unge rätt att själv föra sin talan i mål enligt LVU.

Vilket är grundfelet. Lagen ger barnet en rätt hen inte är mogen att bära. Det är ju därför barn har vårdnadshavare och inte har rätt att köra bil, handla alkohol, gå på barnförbjudna filmer, sluta avtal etc. Men driva mål om sin framtid går bra.... Inget annat än ett partsintresse från advokaterna om mer jobb.

Barnet ska däremot självklart höras i mål som berör dem av domstolen INTE bara av såssealassistenter, med många gånger tveksamma mål och dålig objektivitet.

Hur hade du tänkt dig att barnet ska höras om nu förfarandet är skriftligt? Ska barnet höras inför domstolen?

Nar ett barn fyllt 15 ar ar han eller hon egen part i malet och skall och far fora sin egen talan, vardnadshavare tappar en del av sin ratt till talan nar denna alder intraffar. Detta ar fragor gallande LVU och dar har unga fatt en ratt de annars saknar. Det ar inte ett vardnadsarende det galler, aven om jag kan tycka att barn bor fa en chans att sjalva fa driva sin onskan aven dar. Vad galler just delen med umgangesbegransningar sa ar det skandal att foraldrar och ungdomar maste driva dessa utan juridisk hjalp, nar motparten socialtjansten har sin egen jurist som bistar dem. Tanken med forvaltningratten ar att "vanligt folk" ska fa sin ratt skyddad.....inte krankt. Att dessa instanser ar overbelastade beror faktiskt inte pa lekmannens ansokningar om bistand for att driva sina mal....utan pa att samhallets instanser anvander dem for att ytterligare kvasa och trycka ned medborgare.

Och om det är vårdnadshavaren som är problemet? Och sociala myndigheter inte gör sitt arbete? Vem ska då driva en femtonårings fall?

"Genomgående har barn berättat om hur de saknat kunskap om sina mänskliga rättigheter". Jo, de saknar kunskap om mkt annat också. Det är därför vi sätter dem i skola.

Argumentationen hänger tyvärr inte ihop.
1. Barnkonventionen implementerad i svensk lag behöver inte innebära någon skillnad i frågan.
2. Varför just barnkonventionen skulle vara lösningen är inte klarlagt.
3. Det är oklart om det verkligen är en bra idé att barn helt plötsligt ska betraktas som vuxna i det här avseendet. Att ta hänsyn till barns rättigheter och vilja är en sak, men de är barn av en anledning. Det är illa nog med alla vuxna som borde betraktas som omogna barn och hur de utnyttjar sina "rättigheter".