Skip to content

Förlorade pilotfall i HD idag - potentiell kränkningsersättning får inte överlåtas

Mårten Schultz är professor i civilrätt och ordförande för Institutet för Juridik & Internet - som idag förlorade ett pilotfall i Högsta domstolen. Foto: Malin Hoelstad/TT och Lars Pehrson/TT

Går det att överlåta en ännu inte fastställd fordran på kränkningsersättning för förtal på internet? Principfrågan har drivits av Institutet för Juridik & Internet - som idag förlorade i Högsta domstolen som svarade nej på frågan.

 

Institutet för Juridik & Internet, IJI, har drivit frågan som ett pilotfall sedan år 2014. Institutet förlorade i tingsrätten och hovrätten och fick prövningstillstånd i Högsta domstolen.

Bakgrunden är följande:

Pekades ut som nazist
I maj 2014 anmälde Institutet för Juridik och Internet att man hade förvärvat en enskild persons anspråk mot en ideell förening i ett mål om kränkningsersättning.

Mannen hade i ett inlägg på föreningens blogg pekats ut som nazist.

IJI begärde att få träda in i rättegången och ta över mannens talan mot föreningen och begärde därmed att föreningen skulle betala 5 000 kronor i kränkningsersättning till IJI.

Föreningen motsatte sig överlåtelsen.

Fick inte överlåtas
Helsingborgs tingsrätt ställde sig frågan om ännu inte fastställda anspråk på kränkningsersättning verkligen kunde överlåtas till någon annan och kom fram till att så inte borde få ske. IJI hade därmed enligt tingsrätten inte rätt att överta mannens eventuella fordran med bindande verkan för föreningen.

Domen överklagades till Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Hovrätten slog fast att samma skäl som motiverar att ideella ersättningar inte kan tas i anspråk för utmätning innan de betalats ut också gäller när det handlar om en frivillig överlåtelse av en inte fastställd fordran på sådan ersättning.

HD meddelar prövningstillstånd
Samma bedömning har lagstiftaren enligt hovrätten gjort även när det gäller exempelvis brottsskadeersättning - en ersättningstyp som i "mycket hög grad" liknar kränkningsersättningen.

En fordran på kränkningsersättning borde därför inte vara möjlig att överlåta innan den fastställts, ansåg hovrätten som därmed slog fast att IJI inte hade rätt att förvärva mannens eventuella fordran med bindande verkan för föreningen.

IJI överklagade domen till Högsta domstolen.

"Inget överlåtelseförbud"
I sitt överklagande argumenterar IJI bland annat utifrån det faktum att det inte finns något uttryckligt överlåtelseförbud för den här typen av potentiella fordringar i lagen.

Institutet skrev i sitt överklagande:

"Avtalsfriheten är en viktig princip i en marknadsekonomi och generellt sett kan fordringar överlåtas. 6 kap. 3 § skadeståndslagen ger vid handen att rätten till ideellt skadestånd kan vara föremål för arv. Det finns inga skäl att göra någon annan bedömning i fråga om universalsuccession som i fråga om vanlig cession."

"Som framgår av Jakob Heidbrinks (docent vid Göteborgsuniversitet) utlåtande är inte de övriga andra ersättningstyper som underrätterna nämner, jämförliga med kränkningsersättning på ett sådant sätt att det bör råda något 'analogt' överlåtelseförbud i fråga om rätten till kränkningsersättning. Tvärtom kan ett e contrario-slut göras utifrån det faktum att det saknas överlåtelseförbud avseende ideella fordringar."

Civilrättslig huvudprincip
Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd och idag kom domen.

Högsta domstolen kommer till samma slutsats som tingsrätten och hovrätten och skriver inledningsvis:

"Det är en civilrättslig huvudprincip att penningfordringar, oavsett om de är fastställda eller inte, fritt kan överlåtas. Undantag görs endast när särskilda omständigheter föreligger (se NJA 1993 s. 222). Sådana omständigheter kan vara att fordringen är socialt skyddsvärd."

HD konstaterar sedan att skadeståndslagen i och för sig inte reglerar frågan om skadestånd kan överlåtas. Kränkningsersättning har dock enligt HD "en starkt personlig karaktär" och får därför enligt lag inte utmätas eller kvittas bort förrän skadeståndet har betalats ut.

Högsta domstolen slår därför fast att krav på kränkningsersättning inte heller kan överlåtas innan ersättningen har fastställts.

Inte föremål för spekulation
HD pekar på de begränsningar som redan finns för bland annat brottsskadeersättning och grunderna för detta:

"Begränsningarna har motiverats med hänvisning till ersättningarnas personliga karaktär och risken för överlåtelser till underpris. I förarbetena till brottsskadelagen anges särskilt att förbudet mot överlåtelse bl.a. syftar till att förhindra att ersättningen blir föremål för spekulation, t.ex. på så sätt att organiserade aktörer erbjuder skuldsatta brottsoffer snabb betalning mot att få ta över deras rätt till brottsskadeersättning."

Högsta domstolen fastställer därmed hovrättens domslut.

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt