Skip to content

Företagare förlorar mot investerare - personligt betalningsansvar på 3,9 miljoner

Styrelseledamöterna hade skäl att anta att det förelåg en kritisk kapitalbrist i bolaget. Det slår hovrätten fast och ålägger därför de båda styrelseledamöterna ett personligt betalningsansvar på 3,9 miljoner gentemot en investerare sedan bolaget gått i konkurs.

 

De tre bröderna ägde och drev ett bolag tillsammans. Två av dem var både aktieägare och styrelseledamöter i bolaget medan den tredje brodern enbart var aktieägare.

I april 2006 ingick bröderna ett avtal med en investerare om att investeraren skulle investera cirka 1,9 miljoner kronor i bolaget genom en nyemission. Investeraren skulle då få tio procent av aktierna i bolaget.

Intecknade fastighet
I januari 2007 tecknade bolaget en kontokredit i Handelsbanken för att kunna genomföra ett test som skulle certifiera en av deras produkter. Till säkerhet för bolagets förpliktelser enligt kontokrediten ställde investerarens bror och broderns fru en inteckning i sin fastighet.

I september 2011 försattes bolaget i konkurs. Investeraren, hans bror och broderns fru ansåg att de två bröderna som var styrelseledamöter hade ådragit sig ett personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. De stämde därför bröderna vid Solna tingsrätt.

Tingsrätten konstaterade att bolaget hade haft kritisk kapitalbrist fram till dess att investeringen på 1,9 miljoner gjordes. En sådan kapitalförstärkning genom nyemission får dock bara tas med i balansräkningen efter att registrering i bolagsregistret har skett. Bolaget registrerade dock aldrig nyemissionen.

Kände inte till reglerna
Bröderna invände att de inte hade varit medvetna om vad underlåtenheten att anmäla nyemissionen innebar och att de trodde att vissa statliga lån som bolaget hade inte behövde tas upp som skulder i en kontrollbalansräkning, att utgifter för utvecklingsarbete hade kunnat aktiveras och att lån till bolaget hade kunnat omvandlas till aktieägartillskott.

Tingsrätten ansåg dock inte att invändningarna var godtagbara och gjorde bedömningen att styrelseledamöterna borde ha insett risken för en kritisk kapitalbrist. Att de i ett sådant läge inte hade beslutat att upprätta en kontrollbalansräkning medförde enligt domstolen att de hade ådragit sig ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder.

Domen överklagades till Svea hovrätt som nu konstaterar att huvudfrågan i målet är om det under åren 2004–2007 förelåg en kritisk kapitalbrist i bolaget som styrelseledamöterna hade skäl att anta men underlät att agera utifrån.

Solidariskt ansvar
Hovrätten anser i likhet med tingsrätten att styrelseledamöterna inte agerat adekvat i situationen och att det finns förutsättningar att ålägga dem ett personligt betalningsansvar under den perioden.

Styrelseledamöternas invändningar ändrat enligt hovrätten inte denna slutsats.

Hovrätten instämmer därför helt i tingsrättens bedömningar och förpliktar styrelseledamöterna att solidariskt ersätta kärandena.

 

 

  • Alt-texten
    Markus Rylander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt