Skip to content

"Effektivitet i stället för arbetsmarknadsskäl" - kritik mot hur myndigheter ska flyttas till landsbygden

Karin Lunning är tf generaldirektör för Konkurrensverket. Foto: KKV

Det är effektivitet snarare än arbetsmarknads-åtgärder som ska styra. Så lyder Konkurrens-verkets recept när myndigheten yttrar sig över den så kallade Landsbygdsutredningen.

 

Landsbygdsutredningen föreslår att cirka 10 000 tjänster vid statliga myndigheter ska omlokaliseras till platser som är i behov av arbetstillfällen - någonting som Konkurrensverket vänder sig emot i sitt remissyttrande.

Istället för arbetstillfällen anser Konkurrensverket att effektivitetshänsyn bör råda och att varje myndighet bör organiseras på ett sådant sätt att myndighetes uppdrag går att genomföra på ett kostnads- och tidseffektivt sätt.

Skulle spara pengar
Konkurrensverket tror att många myndigheter skulle kunna spara in på lokalkostander och lägre personalomsättning genom att flytta verksamheten utanför storstäderna.

Detta gäller i högre grad större myndigheter med verksamhet på olika platser i Sverige men en bedömning måste göras i varje enskilt fall och en omlokalisering ska inte användas som en sysselsättningsåtgärd.

Offentliga upphandlingar
Konkurrensverket har även tagit ställning till krav på miljö- och djurskydd i nivå med svensk reglering vid offentliga upphandlingar.

I den frågan anser Konkurrensverket att upphandlande myndigheter får ställa krav på miljö- och djurskydd i nivå med svensk reglering.

Detta får däremot inte användas som skäl för att gynna svenska leverantörer på bekostnad av utländska då en sådan användning skulle strida mot EU:s likabehandlingsprincip.

Offentligt finansierade bredband
Utredningen har även föreslagit att staten ska bygga ut bredband i områden där det saknas marknadsmässiga incitament, ett förslag som Konkurrensverket stödjer.

Konkurrensverket anser också att stöden till bredbandsutbyggnad ska konkurrensutsättas, till exempel genom upphandlingar.

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt