Skip to content

Bolag vinner mot Skatteverket i HFD - svårt fastställa skatt utan fungerande marknad

Högsta förvaltningsdomstolens ordförande Mats Melin var själv med och avgjorde målet där Södertälje sportklubbs bolag var part mot Skatteverket. Foto: Maja Suslin/TT och Pontus Lundahl/TT

I avsaknad av en fungerande marknad kan marknadsvärdet vid uthyrning av en idrottsarena inte fastställas. I stället måste en kostnads-beräkning ligga till grund för så kallad uttags-beskattning i en koncern. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen som därmed går emot Skatteverket.

 

SSK Arena AB är dotterbolag till Södertälje Sportklubb. Verksamheten i bolaget utgörs av uthyrning av lokaler - främst idrottsanläggningen AXA Sports Center, drift av restaurangverksamhet och souvenirförsäljning.

Bolagets största uthyrningskund intäktsmässigt är Södertälje kommun. Näst störst är Södertälje Sportklubb.

Skatteverket höjde genom eftertaxering bolagets inkomst av näringsverksamhet för taxeringsårt 2009 med 2,7 miljoner kronor och för taxeringsåret 2010 med 3,5 miljoner kronor.

"Inte affärsmässigt motiverat"
Enligt Skatteverket hade bolaget tagit ut en hyra som understeg marknadsvärdet - utan att det varit affärsmässigt motiverat. Bolaget skulle därför uttagsbeskattas för mellanskillnaden upp till marknadsvärdet.

Bolaget överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Förvaltningsrätten tillämpade en kostnadsbaserad beräkningsmodell och kom fram till att den ersättning som bolaget hade fått hade understigit marknadspriset med cirka en miljon kronor taxeringsår 2009 och cirka 1,5 miljoner kronor taxeringsår 2010. Förvaltningsrätten ansåg inte att bolaget hade gjort "sannolikt" att uthyrningen till underpris hade varit affärsmässigt motiverad.

När det gällde taxeringsåret 2009 ansåg förvaltningsrätten att värdet av den ersättning som bolaget betingat sig inte varit så felaktig att bolaget på grund av detta kunde anses ha lämnat en sådan oriktig uppgift som är en förutsättning för eftertaxering. Någon uttagsbeskattning för taxeringsåret 2009 skulle därmed inte ske.

Upphävde Skatteverkets beslut
Förvaltningsrätten biföll således överklagandet delvis genom att upphäva Skatteverkets beslut för taxeringen år 2009 och genom att sätta ner taxeringshöjningen för år 2010 till 1,5 miljoner kronor.

Domen överklagades till Kammarrätten i Stockholm som konstaterade att bolaget har hyrt ut arenan till Södertälje kommun till ett pris som klart överstiger den hyra som Södertälje Sportklubb har betalat - trots att klubben har använt arenan i större omfattning än vad kommunen har gjort.

Kammarrätten ansåg att det saknas en "fungerande marknad" för uthyrning av den här typen av fastigheter och att en självkostnadsmetod därmed borde användas för att uppskatta marknadsvärdet utifrån att intäkterna för uthyrning av arenan åtminstone ska täcka driftskostnaderna.

Mot bakgrund av detta kom kammarrätten till samma slutsats som förvaltningsrätten när det gällde frågan om de belopp på hyran som skulle anses ha understigit marknadspriset.

Bolagets överklagande avslogs
Kammarrätten ansåg samtidigt inte att uthyrningen framstod som affärsmässigt motiverad. Uttagsbeskattning skulle därför ske enligt som om en marknadsmässig hyra hade betalats.

När det gällde taxeringsåret 2009 gjorde kammarrätten dock samma bedömning som underinstansen.

Bolagets överklagande avslogs därmed.

Högsta förvaltningsdomstolen river nu upp kammarrättens dom och beslutar att arenabolaget inte ska uttagsbeskattas för 2010 års taxering.

Ingen koncernbidragsrätt
I och med att den ideella idrottsföreningen har ett hyresavtal med ett helägt och fullt ut skattskyldigt dotterbolag utan koncernbidragsrätt finns det anledning att undersöka om hyran har varit så låg att inkomster i praktiken har flyttats från föreningen till aktiebolaget genom uttag.

För att det ska handla om ett uttag i skatterättslig bemärkelse måste hyran också ha understigit marknadsvärdet utan att det har varit affärsmässigt motiverat, enligt HFD.

HFD instämmer samtidigt i att det saknas en fungerande hyresmarknad för idrottsanläggningar av det aktuella slaget och att det inte heller finns jämförbara transaktioner som kan ge ledning kring vad som är ett marknadsmässigt hyresvärde.

Beräkningen måste då göras på annat sätt och det är här enligt HFD rimligt att utgå ifrån att bolaget ska få täckning för sina lokalkostnader och dessutom göra ett skäligt vinstpåslag –en metod som tillämpas i internationella sammanhang för oriktig prissättning mellan parter i ekonomisk gemenskap.

Krävs försiktighet
Skatteverket har använt en sådan metod och räknat med ett vinstpåslag om fem procent. Enligt HFD finns det dock skäl att ifrågasätta den fördelning av intäkter och kostnader som har gjorts mellan de båda delarna av bolagets verksamhet.

HFD anser samtidigt att det krävs en viss försiktighet vid bedömning av marknadsvärdet i samband med tillämpning av reglerna om uttagsbeskattning – någonting som har stöd i förarbetsuttalanden.

Vid en sammantagen bedömning anser HFD inte att Skatteverket har lyckats visa att det finns skäl för uttagsbeskattning. Underinstansernas avgöranden om uttagsbeskattning vid 2010 års taxering upphävs därför.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt