Skip to content

15-årig flicka får klara sig själv i LVU-mål - ansökan om rättshjälp avslås

Foto: Thomas Brun/TT

Enligt den 15-åriga flickan behöver hon hjälp med att förstå socialnämndens utredning och att skriva inlagor till den domstol som säger nej till muntlig förhandling. Samma domstol anser dock att hon inte behöver något juridiskt ombud och säger nej till att bevilja rättshjälp. Kammarrätten instämmer och HFD har nu beslutat att inte pröva frågan.

 

Socialnämnden i Södertälje beslutade med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, att begränsa den 15-åriga flickans umgänge med hennes mamma.

Flickan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och ansökte samtidigt om rättshjälp så att hon skulle kunna betala sitt juridiska ombud.

Personliga kvalifikationer
Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterade att det av lagen framgår att rättshjälp får beviljas om den sökande behöver juridiskt biträde utöver rådgivning och detta inte kan tillgodoses på annat sätt.

Rättshjälp får dock beviljas endast om det med "hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt" är rimligt att staten bidrar till kostnaderna.

Förvaltningsrätten pekade på att det i förarbetena till rättshjälpslagen anges att en person inte kan anses ha behov av biträde om han eller hon själv kan ta till vara sina intressen. När den bedömningen görs ska ärendets "svårighetsgrad" ställas mot den sökandes "personliga kvalifikationer".

Domstolens utredningsansvar
Förvaltningsrätten konstaterade dessutom att förvaltningsdomstolarnas så kallade materiella processledning och utredningsansvar gör att behovet av juridiskt biträde inte är detsamma som när det gäller mål vid allmän domstol.

Förvaltningsrätten ansåg att frågan om umgängesbegränsning enligt LVU inte är av den arten att omständigheter för att bevilja rättshjälp normalt föreligger. Förvaltningsrätten ansåg inte att frågan i detta fall var så invecklad att den inte rymdes inom förvaltningsrättens egen utredningsskyldighet.

Förvaltningsrätten ansåg därför att det inte fanns skäl att bevilja rättshjälp och ansökan avslogs därför.

"Kan inte slutföra min talan"
Avgörandet överklagades via flickan juridiska ombud till Kammarrätten i Stockholm. Hennes uppfattning redovisas i kammarrättens avgörande:

"Av utredningen torde det stå klart att hon utan hjälp inte har förmåga att läsa eller förstå innehållet i socialnämndens utredning och beslut eller själv tillvarata sina intressen."

"På grund av sina personliga förutsättningar har hon inte heller förmågan att skriftligen slutföra sin talan då förvaltningsrätten också har avslagit hennes begäran om muntlig förhandling." 

HFD prövar inte fallet
Kammarätten instämde dock i förvaltningsrättens bedömning och avslog överklagandet.

Flickan överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som dock beslutar att inte meddela prövningstillstånd.

Kammarrättens avgörande står därför fast.

  • Stefan Wahlberg
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

32 comments

Ironiskt att Förvaltningsrätten anser sig förstå sin uppgift och skyldigheter när de inte ens begriper att barn inte ska behöva stå ensamma mot myndighetsbeslut.

Barnkonventionen behöver med all tydlighet ges större rättskraft.

Ingen får hjälp med offentligt biträde när det gäller umgängesbegränsning och LVU, jag har själv som lekman drivit just ett sådant överklagande pga att bioföräldrarna nekades offentligt biträde.

Umgängesbegränsning ska (enligt lagförarbeten) utdömas mycket sparsamt, då det är mycket skadligt för barnet, alltså endast vid "särskilda skäl".

Numera är "särskilda skäl" något som socialtjänsten tar till jämt (enklast och billigast), och helt utan bevis, motivering eller någon utförd "riskbedömning", det räcker med batikhäxans "känsla". Och Förvaltningsrätten stämplar bara på med "bifalles". Troligen läser inte ens.

Jag krävde en motivering av Förvaltningsrätten, och den löd "för att socialtjänsten vill ha det så"!

Vidare hittade jag då en EU-dom (som jag refererade i min inlaga med målnr, kommer inte ihåg år (ganska gammal dock, troligen 1980-tal), det var i alla fall EU mot Malta, där en mamma helt fick tillbaka sina barn just bara för att hon nekats offentligt biträde i umgängesbegränsningsförhandlingen. För "parterna ska ha tillgång till samma vapen".

Så, flickans hela LVU borde ju nu falla. Hon borde åka hem till sin mamma nu!!

pip

Exakt, precis, huvudet på spiken.

det är ju sjukt!

Förvaltningsdomstolarna utredningsansvar är ett skämt dom läser sällan något annat än det Socialnämnden skriver. Det går efter löpande band principen, och är rättsosäkert. Kanske är dags att se över den här typen av tvångsåtgärder. FN barnkonvention struntar Sverige i.

Att de skulle läsa ens det som kommer in från socialnämnden (socialtjänsten i verkligheten, socialnämnden är bara "målvakt" för att hindra ansvar för tjänstefel) låter som en överdrift.

Har samma erfarenhet-det som skrivs i en socialutredning skriver väger lätt i en domstol.

Anton den värste

Nej, tyvärr så väger ju den s.k. socutredningen extremt tungt i FR!!!! och troligen läser FR bara försättsbladet så går det igenom!

Jag håller helt med dig :)

Kajsa

Jag håller helt med dig :)

I målen om tvångsomhändertaganden av olika slag är förvaltningsdomstolarnas syn på t.ex. socialnämndernas utredningar inte särskilt kritiska. Det flesta påståenden från nämndens sida godtas reservationslöst även om det är uppenbart att ett och annat istället borde ifrågasättas. De utredningar, som används i t.ex LVU, är så uppbyggda att samma sakförhållanden upprepas om och om igen i texten men under olika rubriker och med mindre förändringar i ordval och meningsuppbyggnad. Efter 30 till 40 sidors läsning får man en slags svindelkänsla av att det faktiskt inte är så mycket sagt i sak egentligen, trots ordmassorna. Men om en sak upprepas tillräckligt många gånger blir det kanske sant - även i domstolens ögon. Och en sak är klar, knappast någon utan språklig eller juridisk skolning, som t.ex. en femtonåring, förstår innehållet i dessa utredningar. Fast, hon har kanske inte så mycket att hämta ens med ett juridiskt biträde. Men att tvingas sitta själv i domstolen. Stackars tös.
I de allmänna domstolarna krävs ju starka skäl för att man inte ska få en jurist vid sin sida i mål med tvångsinslag. Överhuvudtaget verkar känslan och förståelsen för rättssäkerhet och enskilds rätt i mål det allmänna vs enskild vara mer utvecklad i de allmänna domstolarna även såvitt gäller lagstiftningen.

Jag har aldrig sett en utredning på 30-40 sidor. Det brukar vara 5-10 sidor ungefär. Men allt material i akten brukar vara flera hundra sidor.
Det är när man går igenom socialtjänsten akt och ser att samma floskler upprepas ideligen "Mamma sätter sina egna behov före barnets", "Mamma kan inte lägga sig på barnets nivå och pratar över huvudet på barnet" osv utan några konkreta exempel på vad som fan menas. Om det finns något konkret exempel, t.ex. "mamma lämnade barnet på dagis med fläckiga byxor" så kan det ha hänt för 10 år sedan, men är fortfarande det som anförs (men då ofta med ordet "dagis" borttaget).

Myndigheter skiter i barnen som drabbas. De arbetar för andra saker.

Däremot garanteras alltid rättshjälp, med gratis advokater - även för överklaganden som sökanden vet att hen kommer att förlora - OM sökanden är asylant.

Varför godtar vi denna diskriminering av svenskar i betydligt större behov av rättshjälp än dessa asylantparasiter?

Varför ingen rättshjälp när SKV ödelägger skattebetalares liv?

Varför ingen rättshjälp när myndigheter ödelägger svenskars liv i förvaltningsmål?

För att "det allmänna rättsmedvetandet" inte har reagerat på det.

Allmänhetens intresse för rättsfrågor är obefintlig. De flesta lever i en naiv tro att lagstiftarna väsentligen vill väl, att juristkåren gör så gott de kan och att där i botten finns en ambition att skipa rättvisa. De tror att de som drabbas av eventuella missförhållanden är brottslingar, inte vanliga människor. De flesta har heller aldrig anledning att sätta sig in i frågan.

De flesta tror också att det finns ett rimlighets-tänk och en önskan att ge den som ställs inför rätten möjlighet till en rättvis prövning. Till exempel tror nog de flesta att det är självklart att ett barn som vill få träffa sin mamma får hjälp att tillvarata sina intressen mot socialens "experter". Annars blir hon ju överkörd i rätten. Hur ska en 15-åring kunna försvara sig mot socialen? Rätten förstår det, de också. De är bara inte intresserade. Det framgår inte i paragraferna att de måste ge henne ett ombud, därför gör de inte det.

Asylsökande får hjälp därför att det finns ett politiskt beslut på det. Det har inget med rättvisa, behov eller rimlighet att göra.

Många tror också att staten bekostar ombud för alla mål i domstol. De vet inte att det bara är en mycket liten del av befolkningen som tjänar så lite att de kan få rättshjälp i allmänna domstolar. När det gäller förvaltningsrättsliga mål så tror nog de flesta att alla får ombud när myndigheterna ger sig på dem.
Inte sällan tror de också att de har "rätt till en timmes gratis rådgivning" på advokatbyrå oavsett vad det gäller. (Som det var på de allmänna advokatbyråernas tid).

LVU-lotteriet rullar vidare.... jag undrar när någon begriper att dylika saker måste lyftas till Europadomstolen. Förmodligen fälls Sverige om ett sådant här ärende skulle behandlas i den domstolen och sveriges rykte som det förlovade landet skulle gå hädan.........

Sverige har redan fällts i EU-Domstolen i Strasbourgh i LVU-mål en ca 40 ggr. Sverige betalar "bara" böterna, och svensk media rapporterar inte!

Tror du blandat ihop domstolarna lite: EU-domstolen ligger i Luxemburg och Europadomstolen i Strasbourgh. På tal om själva domen, har du målnumret på den domen?

Michael....

Ok, sorry för att blanda ihop domstolarna där, du har rätt.

Nej, jag googlade snabbt, hittade inget. Mina originaldokument ligger i något hörn långt in på vinden nu.....orkar verkligen inte gå dit och leta.

Men målnr på vår klagan hos kammarätten (sthlm) är 8888-12, det borde stå med där....

Hej igen, hoppas inte du tog illa upp men som juriststudent så är man lite nördig :P. Jag tycker att det är bra att du ändå nämner det där med LVU-fallen då jag själv är väldigt kritisk mot tvångsvård överlag även om jag vet att i vissa fall kan den vara befogad.

Så hittar du eller stöter på fler fall får du gärna nämna det för mig.

MVH Michael

Michael,

Jag tog absolut inte illa vid mig.
Jag är lite äldre, har inte allt digitalt. Flyttkartonger på vinden efter 7 års kämpande mot "socialtjänsten" angående mitt barnbarn. Däremot har jag rätt gott minne när det gäller innehåll av ärenden.

Som juridikstudent så är det ju en bra uppgift att leta fram denna EU-dom då, nu när jag har hintat :D.

Tvångsvård kan absolut vara befogad, LVM, LPT. Mer sällan då det gäller barn och LVU, och det BÖR vara mycket sällsynt med umgängesbegränsning. Så är dock inte fallet. Och att "särskilda skäl" inte specificeras, varken av socialtjänst eller FR, eller någon motivering överhuvudtaget, eller en motivering som någon begriper, ja då är inte Sverige någon rättsstat längre!!

Principiellt är jag emot "socialbidrag" till jurister som driver mål i alla våra domstolar. Missbruket synes ju vara som allra störst i migrationsdomstolarna, icke-medborgare som inte bidragit med en krona utan bara varit en belastning, får all möjlig hjälp, i flera instanser. Mot bakgrund av det känns det vidrigt att en ung flicka med begränsade förmågor nekas hjälp.

Att domstolen har utredningsansvar är inte samma sak som att de fullgör sin plikt. Quick-målet är ju bara kronan på verket. Alla som varit i förvaltningsdomstolarna vet att endast det som presenteras beaktas, oftast tar man myndighetens bedömning rakt av, såvida motparten inte orkat göra egen utredning. Domstolen gör inga utredningar utom i undantagsfall.

Migrationsärenden är så dåligt betalda att Anne Ramberg försöker få advokater att ta dem pro bono.

De flesta är väl kritiska mot förvaltningsdomstolen. Min upplevelse är att om det går till muntlig förhandling så är det för att domstolen är kritiska mot utredningen och vill ställa frågor till socialnämnden. Dessa leder inte sällan till ett avslag. Att juristerna från domstolen inte skulle läsa utredningen, eller svälja det som sanning, är bara trams.

Nej, FR frågar parterna om de villa ha en muntlig förhandling...och de flesta stackars individer svarar JA, och begär det, för de tror att domstolen då ska LÄSA deras bevis, och vara opartiska i sin "dom".

Vad blåsta de blev......

Det är inte så att förvaltningsdomstolen låter ett ärende gå till muntlig förhandling för att "domstolen är kritiska mot utredningen och vill ställa frågor till socialnämnden.
Det är inte en förvaltningsdomstols uppgift att vara kritisk mot en utredning.

Som synes tolkas vad som finns föreskrivet i en av våra grundlagar icke på avsett vis. Grundlagen är Europakonventionen för mänskliga rättigheter (EKMR).
Inte med bästa vilja kan man påstå att svensk författning harmoniserar mot det som sägs i EKMR.
Historiskt var det betydligt rättssäkrare innan regeringen Persson i besparingsiver ändrade på föreskrifter. Utan att slå i lagboken, så kan jag "svagt" minnas att ändringarna gjordes innan Sverige införde EKMR (1994). Kan ha fel, men inte med så mycket i tid.
En sak skall man ha fullständigt klart för sig och det är att finansminister under inga omständigheter får bli statsminister, som fallet med Göran Persson.
Statsministern skall ha visionerna och finansministern fixa stålarna. En statsminister som varit finansminister ser mer till pengar än till visioner och då blir det mes "goja" av det hela.
Kan det vara därför som man i tysthet erkänner sina "grodor" genom att ha en "goja" i socialdemokraternas logotyp. Notera att det även är en apa i loggan.

Idag är det rätt populärt att samla in medel via internet till ett bestämt projekt. Något med "fonding" eller vad det nu heter.
Så någon "villig" kan starta dito med målet att driva det med "rättshjälp" ända till "Grand Chamber" och på så sätt både få ut ett ordentligt skadestånd samt en lagändring.
När man ändå är på "G" kan man också ge sig på häktning, med fulla restriktioner, som är "ren tortyr".

I boken "Sverige och rättsstaten på 2000-talet" (Jure 2008) gjorde jag en systematisk analys av samtliga av JO behandlade LVU-ärenden under åren 2002-2005 (169 ärenden) och kom till slutsatser som rätt väl överensstämmer med de mest kritiska kommentarerna här.

Brita Sundberg-Weitman,

Tack för att du forskat i detta, och tack för dina resultat. Resten av "samhället" blundar fortfarande......dessvärre.

Socialsekreterare och dess nämnder är enbart lågbegåvade människor!

Urban,

Trots att man är en riktig akademiker vilket inte en "socionom" är, så vinner batikhäxorna med sitt skvaller, sina "känslor", sina "bedömningar", obefintliga referenser till forskning, och i "bästa fall", någon "riskbedömning/undersökning" utförd utan offrets vetskap, och som inte ens är godkänd av Socialstyrelsen (för vad nu Socialstyrelsen är värd).

Så går det till i Bananrepubliken!