Skip to content

15-årig flicka får klara sig själv i LVU-mål - ansökan om rättshjälp avslås

Foto: Thomas Brun/TT

Enligt den 15-åriga flickan behöver hon hjälp med att förstå socialnämndens utredning och att skriva inlagor till den domstol som säger nej till muntlig förhandling. Samma domstol anser dock att hon inte behöver något juridiskt ombud och säger nej till att bevilja rättshjälp. Kammarrätten instämmer och HFD har nu beslutat att inte pröva frågan.

 

Socialnämnden i Södertälje beslutade med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, att begränsa den 15-åriga flickans umgänge med hennes mamma.

Flickan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och ansökte samtidigt om rättshjälp så att hon skulle kunna betala sitt juridiska ombud.

Personliga kvalifikationer
Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterade att det av lagen framgår att rättshjälp får beviljas om den sökande behöver juridiskt biträde utöver rådgivning och detta inte kan tillgodoses på annat sätt.

Rättshjälp får dock beviljas endast om det med "hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt" är rimligt att staten bidrar till kostnaderna.

Förvaltningsrätten pekade på att det i förarbetena till rättshjälpslagen anges att en person inte kan anses ha behov av biträde om han eller hon själv kan ta till vara sina intressen. När den bedömningen görs ska ärendets "svårighetsgrad" ställas mot den sökandes "personliga kvalifikationer".

Domstolens utredningsansvar
Förvaltningsrätten konstaterade dessutom att förvaltningsdomstolarnas så kallade materiella processledning och utredningsansvar gör att behovet av juridiskt biträde inte är detsamma som när det gäller mål vid allmän domstol.

Förvaltningsrätten ansåg att frågan om umgängesbegränsning enligt LVU inte är av den arten att omständigheter för att bevilja rättshjälp normalt föreligger. Förvaltningsrätten ansåg inte att frågan i detta fall var så invecklad att den inte rymdes inom förvaltningsrättens egen utredningsskyldighet.

Förvaltningsrätten ansåg därför att det inte fanns skäl att bevilja rättshjälp och ansökan avslogs därför.

"Kan inte slutföra min talan"
Avgörandet överklagades via flickan juridiska ombud till Kammarrätten i Stockholm. Hennes uppfattning redovisas i kammarrättens avgörande:

"Av utredningen torde det stå klart att hon utan hjälp inte har förmåga att läsa eller förstå innehållet i socialnämndens utredning och beslut eller själv tillvarata sina intressen."

"På grund av sina personliga förutsättningar har hon inte heller förmågan att skriftligen slutföra sin talan då förvaltningsrätten också har avslagit hennes begäran om muntlig förhandling." 

HFD prövar inte fallet
Kammarätten instämde dock i förvaltningsrättens bedömning och avslog överklagandet.

Flickan överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som dock beslutar att inte meddela prövningstillstånd.

Kammarrättens avgörande står därför fast.

  • Stefan Wahlberg
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt