Skip to content

Tolv miljoner i skadestånd för dålig processföring - advokat får upp fallet i HD

Högsta domstolens ordförande Stefan Lindskog var själv med och fattade beslut om prövningstillstånd. Foto: DJ

Om advokaten hade fört sin klients talan på ett annat sätt hade klienten sannolikt vunnit rättegången. Det slog hovrätten fast att dömde advokatbyrån att betala tolv miljoner kronor i skadestånd till ex-klienten. Högsta domstolen beslutar nu att pröva fallet.

 

Advokatbyrån hade företrätt en bostadsrättsförening i en entreprenadtvist som handlade om skadestånd för obefogad hävning av entreprenadkontraktet.

Tvisten slutade med att föreningens skadeståndstalan ogillades med hänvisning till att föreningen inte hade lyckats visa att den hade orsakats någon skada genom motpartens hävning.

Advokatbyrån stämdes
Föreningen stämde advokatbyrån vid Stockholms tingsrätt och hävdade att advokaten hade varit vårdslös i sitt uppdrag som ombud - bland annat eftersom han inte hade upplyst föreningen om möjligheten att framställa ett alternativt yrkande om att få betalt för de utläggskostnader för entreprenaden som föreningen hade haft.

Utläggen hade inte heller åberopats kvittningsvis mot motpartens genfordran.

Enligt föreningen ledde advokatens misstag lett till att föreningen gick miste om ersättning för utlägget, blev tvungen att ersätta motpartens rättegångskostnader och betala ett oskäligt högt arvode till advokatbyrån.

Förlorade i tingsrätten
Tingsrätten kom fram till att det inte var visat att advokaten, när det gällde talans utformning, hade gjort sig skyldig till någon vårdslöshet.

Tingsrätten gick därför på advokatens linje och ogillade föreningens talan.

Föreningen överklagade till Svea hovrätt som påpekade att utläggen enligt entreprenadkontraktet skulle avräknas från den slutliga kontraktssumman. Hovrätten ansåg därför att utläggen de facto var ersättningsgilla.

"Oseriöst" agerande användes
Hovrätten konstaterade att advokaten hade utformat föreningens talan på ett sådant sätt att föreningens rätt till betalning eller kvittning inte prövades som ett självständigt yrkande - någonting som ledde till att föreningens talan ogillades.

Hovrätten noterar därefter att advokaten däremot i hovrätten hade åberopat de aktuella utläggen kvittningsvis. Hovrätten hade i och för sig i tillåtit detta men kommit fram till att kravet till följd av talans utformning i tingsrätten omfattades av den domens rättskraft och därför inte kunde prövas.

Hovrätten skrev i sina domskäl: 

"A (advokatens) påstående om att det skulle ha varit 'oseriöst' att grunda ett självständigt yrkande på Entreprenadavtal II förtjänar inte avseende med beaktande av bl.a. att han själv vid pläderingen i tingsrätten gjorde gällande just detta och senare använde samma påstående i överklagandet och i den påföljande hovrättsprocessen."

"A:s underlåtenhet att utforma BRF:s (föreningens) talan så att frågan om ersättning för utläggen inte prövades självständigt får anses ha varit vårdslöst. Om så skett hade enligt hovrättens bedömning BRF:s talan i denna del bifallits." 

12 miljoner i skadestånd
Därmed hade föreningen inte heller behövt stå för motpartens rättegångskostnader.

Hovrätten ändrade tingsrättens dom och beslutade att advokatbyrån skulle betala drygt 12 miljoner kronor i skadestånd till föreningen för rättsförlust och betalda rättegångskostnader.

Advokatbyrån överklagade domen till Högsta domstolen och skrev bland annat i sitt överklagande:

"Den här tvisten handlar om ett rättegångsombuds skadeståndsansvar for utformandet av sin klients talan i ett dispositivt tvistemål, samt klientens skyldighet att reklamera mot eventuella fel vid rättegångsombudets utförande av uppdraget."

Två rättsfrågor för HD
Advokatbyrån pekade därefter på ett par rättsfrågor som enligt byråns uppfattning förtjänar HD:s prövning:

  • Finns det en allmän reklamationsplikt utanför det lagreglerade området? "Frågan är en av de mest debatterade inom obligationsrätten på senare år och olika uppfattningar har presenterats i den juridiska doktrinen. Trots detta är den ännu inte avgjord."
  • Vilket ansvar har ett rättegångsombud för utformandet av en klients talan i ett tvistemål - "i synnerhet underlåtenhet att åberopa een viss grund och vilka beviskrav som kan ställas på klienten för att denne ska anses ha lidit skada".

Vilandeförklarar vissa frågor
Högsta domstolen beslutar nu att meddela prövningstillstånd när det gäller frågan om det förelegat en reklamationsskyldighet för bostadsrättsföreningen och - i sådant fall - om reklamation skett i rätt tid.

HD vilandeförklarar frågan om prövningstillstånd när det gäller målet i övrigt.

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt