Skip to content

Tolv miljoner i skadestånd för dålig processföring - advokat får upp fallet i HD

Högsta domstolens ordförande Stefan Lindskog var själv med och fattade beslut om prövningstillstånd. Foto: DJ

Om advokaten hade fört sin klients talan på ett annat sätt hade klienten sannolikt vunnit rättegången. Det slog hovrätten fast att dömde advokatbyrån att betala tolv miljoner kronor i skadestånd till ex-klienten. Högsta domstolen beslutar nu att pröva fallet.

 

Advokatbyrån hade företrätt en bostadsrättsförening i en entreprenadtvist som handlade om skadestånd för obefogad hävning av entreprenadkontraktet.

Tvisten slutade med att föreningens skadeståndstalan ogillades med hänvisning till att föreningen inte hade lyckats visa att den hade orsakats någon skada genom motpartens hävning.

Advokatbyrån stämdes
Föreningen stämde advokatbyrån vid Stockholms tingsrätt och hävdade att advokaten hade varit vårdslös i sitt uppdrag som ombud - bland annat eftersom han inte hade upplyst föreningen om möjligheten att framställa ett alternativt yrkande om att få betalt för de utläggskostnader för entreprenaden som föreningen hade haft.

Utläggen hade inte heller åberopats kvittningsvis mot motpartens genfordran.

Enligt föreningen ledde advokatens misstag lett till att föreningen gick miste om ersättning för utlägget, blev tvungen att ersätta motpartens rättegångskostnader och betala ett oskäligt högt arvode till advokatbyrån.

Förlorade i tingsrätten
Tingsrätten kom fram till att det inte var visat att advokaten, när det gällde talans utformning, hade gjort sig skyldig till någon vårdslöshet.

Tingsrätten gick därför på advokatens linje och ogillade föreningens talan.

Föreningen överklagade till Svea hovrätt som påpekade att utläggen enligt entreprenadkontraktet skulle avräknas från den slutliga kontraktssumman. Hovrätten ansåg därför att utläggen de facto var ersättningsgilla.

"Oseriöst" agerande användes
Hovrätten konstaterade att advokaten hade utformat föreningens talan på ett sådant sätt att föreningens rätt till betalning eller kvittning inte prövades som ett självständigt yrkande - någonting som ledde till att föreningens talan ogillades.

Hovrätten noterar därefter att advokaten däremot i hovrätten hade åberopat de aktuella utläggen kvittningsvis. Hovrätten hade i och för sig i tillåtit detta men kommit fram till att kravet till följd av talans utformning i tingsrätten omfattades av den domens rättskraft och därför inte kunde prövas.

Hovrätten skrev i sina domskäl: 

"A (advokatens) påstående om att det skulle ha varit 'oseriöst' att grunda ett självständigt yrkande på Entreprenadavtal II förtjänar inte avseende med beaktande av bl.a. att han själv vid pläderingen i tingsrätten gjorde gällande just detta och senare använde samma påstående i överklagandet och i den påföljande hovrättsprocessen."

"A:s underlåtenhet att utforma BRF:s (föreningens) talan så att frågan om ersättning för utläggen inte prövades självständigt får anses ha varit vårdslöst. Om så skett hade enligt hovrättens bedömning BRF:s talan i denna del bifallits." 

12 miljoner i skadestånd
Därmed hade föreningen inte heller behövt stå för motpartens rättegångskostnader.

Hovrätten ändrade tingsrättens dom och beslutade att advokatbyrån skulle betala drygt 12 miljoner kronor i skadestånd till föreningen för rättsförlust och betalda rättegångskostnader.

Advokatbyrån överklagade domen till Högsta domstolen och skrev bland annat i sitt överklagande:

"Den här tvisten handlar om ett rättegångsombuds skadeståndsansvar for utformandet av sin klients talan i ett dispositivt tvistemål, samt klientens skyldighet att reklamera mot eventuella fel vid rättegångsombudets utförande av uppdraget."

Två rättsfrågor för HD
Advokatbyrån pekade därefter på ett par rättsfrågor som enligt byråns uppfattning förtjänar HD:s prövning:

  • Finns det en allmän reklamationsplikt utanför det lagreglerade området? "Frågan är en av de mest debatterade inom obligationsrätten på senare år och olika uppfattningar har presenterats i den juridiska doktrinen. Trots detta är den ännu inte avgjord."
  • Vilket ansvar har ett rättegångsombud för utformandet av en klients talan i ett tvistemål - "i synnerhet underlåtenhet att åberopa een viss grund och vilka beviskrav som kan ställas på klienten för att denne ska anses ha lidit skada".

Vilandeförklarar vissa frågor
Högsta domstolen beslutar nu att meddela prövningstillstånd när det gäller frågan om det förelegat en reklamationsskyldighet för bostadsrättsföreningen och - i sådant fall - om reklamation skett i rätt tid.

HD vilandeförklarar frågan om prövningstillstånd när det gäller målet i övrigt.

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

16 comments

"I Sverige finns endast ett enda fall där en advokat (advokaten Emil Heijne med biträden) varit svarande i ett tvistemål som bedömts av HD; NJA 1949 s 271. (Käranden var kuriöst nog dödsboet efter f d hovrättsrådet och dåvarande verkställande direktören för ”Lagboksförlaget” Norstedts). Detta är det enda beskrivna rättsfallet angående advokaters rådgivning och handläggning gentemot enskilda klienter. Det stora skadestånd som hovrätten dömde ut, prutade HD ner till noll."

(Ovan är citerat från webben -bara att googla.)

Du citerar Bertil Burströms felaktiga påstående om ett enda fall. Burströms essä är inte alls bortkastad tid, men det citerade uttalandet utgör inte stöd för tesen. Inte när uttalandet gjordes och än mindre idag. Debatten om "aktivistiska" HD främjas inte heller av det meddelade prövningstillståndet. Kanske när domen kommer kan man finna stöd för en annan åsikt.

Det är nog inte alla advokater som känner sig omhuldade av HD. Flera exempel finns på skadeståndsskyldiga advokater, särskilt tydligt blir det om man räknar med advokatens ansvar för biträdande jurister. Då finns sannerligen ingen hejd på skuldpåläggningen. Nästan lika illa som revisorer, faktiskt. Bara efter våldsamma krumbukter kunde HD 2014 förmå sig att frikänna en revisor från skadestånd. Och numera är inte bara klienter förmånsberättigade, Skatteverket men särskilt utomstående borgenärer behöver bara sträcka fram handen.

Hur detta spektakel kommer sluta vet bara HD, som snart tar ett kliv tillbaka. Eller inte.

Till Dagens Juridik:
Är det inte dags att skaffa en moderator till kommentarorsfältet? Så gott som alltid numera så översvämmas det av rättshaveriska och/eller konspirationsteoretiska kommentarer. Det gör det ointressant att läsa kommentarerna. Juridisk analys lyser med sin frånvaro.

Jag håller verkligen med!

Juridiska analyser lyser inte med sin frånvaro. Det är i högsta grad en aktiv debatt som råder och som speglar samhället av idag. Där människor tar en mer aktiv roll i alla debatter tack vare Internet.

Juridik är inget som berör ett fåtal yrkesutövare som ska få stå oemotsagda i varje analys, år in och år ut. Det är andra tider nu. Vanliga har kunskapsbanker att ösa ur, personlig erfarenhet och visar intresse och engagemang för juridiken och rättvisan den ska stå för. Det är inget unikt för just juridiken att människor har åsikter eller gör andra analyser än du är van vid. Samma utveckling sker på alla områden. Världen över.

Juridiken må ha varit förskonad från det tidigare men tider förändras för att utvecklingen kräver det.

Man behöver inte nedlåtande benämna alla som inte uppträder som en själv för rättshaverister eller konspirationsteoretiker. Det tillför inget.

Fortsätt du som du alltid har gjort. Ingen har väl kritiserat det. Men att andra också vill delta är inget hot om man inte väljer att just se det så. Det avgör du själv.

Åldersbedömningsmetoder är ingen juridiskfråga det är ett samhällsproblem. Därför ska heller inte bara jurister höras.
Inget man ska behöva förklara för jurister men det är nog på sin plats.

Att intresset för DJ ökat och darför får flera 1000 nya läsare, vilket i sig genererar många fler annonsörer, får även det ses som en naturlig utveckling på en i tiden rådande anda.

Alla här tål kritik om den är konstruktiv. Men ingen ska tystas. Vad som inte intresserar dig intresserar någon annan. Nån sluten grupp har väl DJ aldrig eftersträvat att vara.

Tala om för mig var annars jurister tar del av folkets analyser rörande juridik. Det är just så juridik ska utvecklas av jurister. Genom kritik och verklighetsförankrade analyser också från gemene man.

Att du får båda är snarare en bonus. Försök att se det så istället. Kunskap uppskattas enormt mycket här även om du inte tror det just nu. Tonen kommer att lugna ner sig. Ge allt lite tid.

Tack Pip för ett välformulerat och mycket klokt debattinlägg. Jag bugar djupt i kunskaps-spridningens namn.
Nu till John, Elin och BrittaBehövs:
Jag har i tjugo år via Dagens Industri, FIB Kulturfront, Moderna Tider, Du&Co, dagstidningar samt sedan 2006 på Internet i artiklar och annorledes efterlyst hur det kommer sig att domstolarna i Sverige tillämpar en anmärkningsvärt partsfavoriserande bedömningspraxis när advokat är svarande mot missnöjd klient. Jag har grävt, forskat och funnit att endast en handfull advokater behövt betala skadestånd p g a vårdslöshet/illojalitet/ kompetensbrist. Vidare har jag på universitet – ja, överallt, efterlyst exempel på fler fall. Besked inkom från tre juridikprofessorer. Från andra jurister - enbart svepande påståenden utan referenser.
Dennis Töllborg påstod att det fanns fler fall, men senare framkom att det handlade om förlikningar efter att klienter ingivit stämningsansökningar.
Pontus Schultz skickade några målnummer, vilka dock rörde brottmål. Dessa har jag aldrig inbegripit, då jag vet att vid brott mot BrB och staten har inte heller en advokat någon favör.
Christian Diesen tog vara på mina slutsatser i sitt arbete med boken ”Likhet inför Lagen” och försökte intressera de äldre juridikstudenterna att forska. Endast en ville. 20-poängsuppsatsen döptes av författaren S Frizzo, som hade italienska anor, till Canis Non Est Canem (= Hundar äter inte hundar). Orsaken var att han hittade totalt 26 avgjorda advokatmål. Och samtliga advokater hade fått bifall till sina ansvarsbestridanden.
Man kan inte hitta något som inte finns – alltså flera lagakraftvunna domar där advokat har klandrats. Men John, Elin och BrittaBehövs: Ni är väl inte några advokater som till varje pris vill bevara egna favörer som rätteligen är otillbörliga? Och eftersom ni tycks veta; skicka ett vykort (gärna anonymt) eller mejl/brev/SMS med målnummer till mig. Slika avgöranden borde ju vara kända och mycket omtalade i skrået. Jag tackar på förhand!
Slutligen till debattredaktören på Dagens Juridik:
Är det inte meningen med debattarrangemanget att juridisk kompetens skall spridas och sådant som är fel eller mindre bra skall bli bättre genom flerfaldigt tankeutbyte? Är det inte acceptabelt att stå längst ut på spettet om man vill rubba ett tungt motstånd? Alltså överdriva lite? Jag debatterar med öppet visir och ett ”unikt” personnamn. Måhända felaktigt har jag inbillat mig att öppenhet respekterades lite extra.

Du behöver inte tacka mig för att jag står fast vid att Du har fel när Du upprepar påståendet att ingen advokat har dömts att betala skadestånd till sin klient. Jag kan på rak arm nämna ett rättsfall från 1957, refererat med början på sid. 621 i NJA I tror jag. Du hittar det rättsfallet om Du söker på begreppet "metodansvar". Och försök inte med att det inte handlar om en advokat, för det gör det visst. Den biträdande juristens principal var advokat och han fick betala skadeståndet till klienten. Från modern tid finns det flera exempel, t ex konkursförvaltaren (en gävleadvokat) som hade sålt egendom som inte tillhörde konkursboet. Också det skadeståndsmålet är refererat i NJA. - Mina forskningsinsatser vill jag spara till ett viktigare ändamål. Jag vinnlägger mig om att inte komma med felaktiga och onödigt tillspetsade uttalanden. Förmodligen tycker jag det är lika fel att generalisera när det handlar om advokater som banktjänstemän eller företagare i allmänhet. Du får gärna rätta mig om jag kommer med en felaktig sakuppgift, men påstå inte att Du är övertygad om att jag har fel p g a mitt yrke (jag har haft flera). Antyd det inte ens. Det är lumpet och småaktigt.

@ BrittaBehövs:
Tack för chansen att FÖRTYDLIGA. Men min inställning ändras inte. Uttrycket en HANDFULL betyder inte EN, utan cirka FEM! Fler ADVOKATER än så har inte dömts att betala SKADESTÅND till sin KLIENT på sjuttio år. Men fastna nu inte i statistiken! Den är bara ett medel, inte något tema i min opinion för demokrati och jämlik rättvisa åt ALLA.
Konkursförvaltaren i Gävle ifrågasattes även av Kronofogdemyndigheten. Brott mot BrB låg i farans riktning. Detta var inget vanligt klientuppdrag till advokat.
NJA 1957 s 621 kände jag redan till och handlar om en JUR. KAND som var ensam SVARANDE. Alltså ingen ADVOKAT, som i Sverige har en myndighetsliknande särställning med flera monopol inom rättsväsendet. En advokat är som statsauktoriserad rättstjänare ensam om att ta betalda kunduppdrag.
Leverantörer och uppdragstagare kan göra fel – ibland är de illojala. Alla ANDRA yrkesrepresentanter som hamnar i domstol för fel i ”leveransen” blir dömda att betala skadestånd till kunden i 40 - 60 procent av fallen (undantar banker och försäkringsbolag). Mot advokater tappar lågt räknat 10 klienter per år sin talan - vilket på 70 år blir 700 tvistemål. Dessa har utfallit så att endast 4 (fyra) advokater dömts att utge skadestånd. Inte ens en ynka procent!
Varför? Vi är många som drabbats av felaktiga domar genom en orättfärdig bedömningspraxis. Varför denna praxis? Jo, allmänheten får av gammal hävd INTE skåda exempel på att man INTE ALLTID kan lita på dem som svarar för rättssäkerheten! I danska domstolar förekommer inget liknande gallerispel – däremot här. Men kanske är jag felprogrammerad? Måhända är det som det skall vara att cirka 10 000 fysiska och juridiska personer är nästintill ansvarsbefriade i sin civila förvärvsverksamhet?
Att skriva städat och strukturerat när visselblåsandet ignoreras och misstolkas är kanske fel? Så vad göra?

Hej Bertil,
Enbart för Er kännedom låter jag Er ta del avseende denna besynnerliga; "Brita Behövs", enligt mitt förmenande behövs hon inte alls då hon går till personangrepp mot Er, följande har jag skrivit till denna "narcissist";

Jag begriper inte Ert resonemang och definitivt inte Ert s.k alias, "Brita behövs", på något vis förefaller Ni vara en genuin rättshaverist som ö.h.t inte behövs!
Er s.k polemik med en person som trots allt till skillnad från Er faktiskt vågar stå för sitt som han skriver unika namn som jag faktiskt kollationerat till skillnad från Er talar sanning, jag har googlat på den mannen och funnit att han uppenbarligen är upphovsmannen till vad som framkommer "SRFS", vilket lär stå för "Rättsstödsfonden". Kan inte Ni bägge kommunicera via andra sätt för att inte ta en massa meningslösa personangrepp i synnerhet från Er," Brita Behövs".
Jag ämnar även sända följande till denne Bertil Burström för kännedom, jag tappar hakan då jag läser om Dina besynnerliga uttalanden. För kännedom studerar jag juridik i Lund och är av den bestämda uppfattningen att Ni, "Brita behövs" enbart är till förfång vad avser ett forum som skall vara seriöst!

Maria, det är egentligen ganska enkelt: Bertil har fel när han ondgör sig över "endast ett enda fall". Som Du nog såg så nämnde jag två andra fall än det "enda fall" som Bertil fastnat för. Utan att fundera närmare över varför Bertil är missnöjd med mina båda exempel ur minnet (det finns nog fler om man gräver lite) kan jag väl ändå gjuta olja på vågorna genom att framhålla att det inte är helsäkert att Bertil alltid är "fel ute". Det har jag inte framfört. Men vad jag skrivit är helsäkert rätt!

Jag begriper inte Ert resonemang och definitivt inte Ert s.k alias, "Brita behövs", på något vis förefaller Ni vara en genuin rättshaverist som ö.h.t inte behövs!
Er s.k polemik med en person som trots allt till skillnad från Er faktiskt vågar stå för sitt som han skriver unika namn som jag faktiskt kollationerat till skillnad från Er talar sanning, jag har googlat på den mannen och funnit att han uppenbarligen är upphovsmannen till vad som framkommer "SRFS", vilket lär stå för "Rättsstödsfonden". Kan inte Ni bägge kommunicera via andra sätt för att inte ta en massa meningslösa personangrepp i synnerhet från Er," Brita Behövs".
Jag ämnar även sända följande till denne Bertil Burström för kännedom, jag tappar hakan då jag läser om Dina besynnerliga uttalanden. För kännedom studerar jag juridik i Lund och är av den bestämda uppfattningen att Ni, "Brita behövs" enbart är till förfång vad avser ett forum som skall vara seriöst!

Till John och Elin!
Nu har ni haft mer än två veckor på er att presentera någon avgjord dom utöver den knappa handfull som finns där svensk advokat tvingats ta ansvar gentemot misskött klient i svensk allmän domstol. Brita Behövs gjorde ett försök den 24 mars - även om det handlade om en vanlig juris kandidat i ena fallet och en offentligt tillsatt konkursförvaltare i det andra.
Endast en halv procent av klienterna har alltså fått bifall till ansvarstalan på sjuttio år!
Om ni tvivlar, varför visar ni mig inte några dräpande exempel på att det inte ser så illa ut? Eller styrker att det absolut inte finns någon praxis att hålla statsauktoriserade jurister om ryggen?
Vore tacksam om ni hjälper oss gamla advokatkunder att sluta kritisera rättsväsendet, så att vi slipper bli kallade "Rättshaverister", när verkligheten har övertygat oss om att haverierna skapas av andra krafter.

Sverige behöver en "författningsdomstol", skriv gärna under;
http://www.forfattningsdomstol.se/
Rätt och rättvist kan det aldrig bli så länge som rättvisan tror sig ofelbar och inte kan erkänna sina brister.
Sven-Erik Alhem skriver på Twitter; "När bevisningen i brottmål befinns vara otillräcklig för att fälla till ansvar är den tilltalade att betrakta som oskyldig utan reservation".
Advokater är i gemen synnerligen duktiga på att debitera, men ofta, precis som i fallet ovan går de flesta fullkomligt fria när de p.g.a ren nonchalans då de inte driver klientens ärenden på ett adekvat vis, där står då en klient som förlorat dubbelt, detta ÄR inte rimligt, advokater MÅSTE stå till svars för ett dåligt utfört arbete!

Att bli misstänkliggjord av Brita Behövs och andra tar jag inte så allvarligt – jag har rent samvete och är luttrad av alla svepande och dubiösa bortförklaringar. Tack i alla fall MARIA för att du vill skapa god stil och ordning!
Till BritaBehövs – läs på bättre! När jag skriver en HANDFULL menar jag totala antalet LAGAKRAFTVUNNA stämningar och rättsliga avgöranden under en sjuttioårs-period där advokat dömts till ansvar. Detta innefattar ett rättsfall från HD 1949, där advokatens metodansvar bekräftades men samtidigt befriades från skadeståndsskyldighet. Vilken jurist som helst borde reagera på att mindre än en procent advokater har klandrats under 70 år! Åtminstone alla dem som genom statistiken känner till att reseföretag, VVS-firmor, bilverkstäder osv… befrias från ansvar respektive klandras i cirka hälften av fallen!
Även jurister borde tänka som med-människor och inte bara som kallhamrade teoretiker. Då skulle de beröras av att det orättfärdiga skyddandet av advokater som misskött sina klientuppdrag i praktiken döljer hundratals personer som tvingats lämna hus och hem efter att ha blivit barskrapade - trots att man haft objektivt rätt i sina ärenden. Betänk samtidigt att klienter som vågar stämma sin advokat brukar ha extra starka kort och kvalificerad juristhjälp.
Men detta hjälper inte! I ett rättsärende var pressen från kärandens auktoriteter så stark att hovrätten nödgades befria advokaten från ansvar genom en falsk tidigarelagd tidsuppgift så att advokatfirman kunde anses ha avslutat sitt uppdrag. Själv hade jag fyra juridikprofessorer som påhejare! Trots detta berömde tingsrätten min advokat ”för att” hon utan tillåtelse hade återkallat två rättsgrunder, som likväl styrktes av flera vittnen dagen därpå!
Jag förstår att mitt visselblåsande och mina anklagelser avser oerhört allvarlig materia. Men vad är alternativet? Fortsätta sopa under den smutsiga mattan??

Bertil, det var så litet det jag skrev, men jag börjar anse att detta forum som ÄR utav STORT intresse åtminstone vad vissa kommentarer beträffar har en tämligen låg kvalité. - Vet inte om du brukar se TV på datorn, men det går en serie sedan en tid på TV1 som heter Domstolen, du kan väl kanske snabbspola dessa avsnitt, sista avsnittet går f.ö ikväll.
I dessa program kan jag i många fall instämma i vad du skriver; "Fortsätta sopa under den smutsiga mattan".