Skip to content

Rådman och åklagare frias - inget brott när två satt olagligt frihetsberövade

Foto: DJ

Varken åklagaren, rådmannen eller någon av domstolshandläggarna begick något brott när två personer som misstänktes för människosmuggling satt olagligt frihetsberövade, enligt åklagaren i 30 timmar. Det slår hovrätten fast och friar därmed alla fyra - bland annat till följd av hög arbets-belastning.

 

Rådmannen, kammaråklagaren och de två domstolshandläggarna åtalades vid Hovrätten över Skåne och Blekinge för tjänstefel. Enligt åtalet hade de hållit häktningsförhandlingar för två anhållna personer - trots att det då hade gått mer än fyra dygn sedan de gripits.

Detta innebar enligt åtalet att de anhållna personerna hade varit frihetsberövade utan laga grund i drygt 30 timmar. Hovrätten redogör för åklagarens syn på saken enligt åtalet:

"Detta har fått till följd att personerna varit frihetsberövade utan laga stöd under tiden från den 6 september 2015 kl. 09.30 till den 7 september 2015 omkring kl.16.20." 

Bakgrunden var följande:

Två personer hade gripits misstänkta för människosmuggling. De anhölls samma dag och häktningsframställningarna inkom till Malmö tingsrätt en fredag efter ordinarie arbetstid. Den togs därför inte om hand förrän på lördagen.

Arbetstyngd helg
Ansvariga för jouren var en rådman och en av de nu åtalade domstolshandläggarna som också satte ut häktningsförhandlingarna till söndagen.

Den nu åtalade rådmannen - som från början inte hade jouren den helgen - åtog sig att ta hand om jouren på söndagen eftersom den tidigare jourdomaren hade fått förhinder.

Den andre domstolshandläggaren som senare kom att åtalas hade inte heller jouren men kallades in som protokollförare eftersom det var en arbetstyngd helg med sju utsatta häktningsförhandlingar under lördagen och lika många under söndagen.

Jouråklagare under söndagen var den kammaråklagare som senare kom att åtalas.

Upptäcktes på måndagen
När rådmannen justerade protokollen från häktningsförhandlingarna under måndagen uppmärksammade hon att den så kallade 96-timmarsfristen hade gått ut redan på söndagen klockan 09.30. Tingsrätten kontaktade då åklagaren som hävde häktningsbesluten samma dag.

Enligt de fyra åtalade hade ingen av dem handlat oaktsamt och gärningarna var åtminstone att anse som "ringa" och därmed inte straffbara.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"HD har i flera rättsfall uttalat att det av hänsyn till rättssäkerheten måste ställas särskilt höga krav på en korrekt handläggning inom rättsväsendet. Vikten av att regelverket tillämpas korrekt när fråga är om en frihetsberövad person innebär att aktsamhetskravet får anses vara ytterligare förhöjt."

Extrem arbetsbelastning
Hovrätten konstaterar att den domstolshandläggare som satt ut häktningsförhandlingar under den aktuella dagen har medgett att hon satt ut förhandlingarna efter att den så kallade 96-timmarsfristen gått ut.

Handlandet har skett vid myndighetsutövning och är oaktsamt, enligt hovrätten som dock anser att handläggaren, till följd av sin "extrema arbetsbelastning" hade försatts i en situation där risken för misstag hade ökat högst påtagligt. Gärningen är därför enligt hovrätten att betrakta som "ringa" och hon frias därför.

Den domstolshandläggare som förde protokoll vid förhandlingarna hade enligt åtalet lämnat en felaktig uppgift till domaren om att fristerna skulle ha hållits. Hovrätten anser dock att det inte finns något egentligt stöd för detta  - utöver vad den domare som själv är åtalad i målet har uppgett. 

Hovrätten skriver:

"Enligt rådande bevisvärderingsregler får en uppgift från en medtilltalad bedömas med stor försiktighet och kan inte ensam läggas till grund för åklagarens påstående. Det innebär att D (domstolshandläggarens) uppgifter ska läggas till grund för bedömningen."

Domstolshandläggaren frias därför. 

Rådmannens skyldighet
När det gäller åtalet mot rådmannen konstaterar hovrätten att hon inte har kontrollerat att fristerna har hållits när förhandlingarna började. Istället säger hon sig ha frågat protokollföraren.

Hovrätten skriver:

"Uppgiften att hålla kontroll över frihetsberövanden är av sådan vikt att det måste krävas av en domare att han eller hon ägnar den särskild uppmärksamhet. Det ålåg därför R (rådmannen) att kontrollera tidsuppgifterna i häktningsframställningarna när hon påbörjade respektive förhandling kl. 12.40 respektive 13.05. Genom att inte kontrollera att 96-timmarsfristen hölls har R åsidosatt vad som gällt för uppgiften."

Att hon inte själv kontrollerade fristerna och hävde anhållningsbesluten anser hovrätten var oaktsamt.

Hovrätten skriver.

"Frågan blir då om omständigheterna är sådana att gärningen ska bedömas som ringa. Av praxis framgår att det vid en felaktig hantering av frågor om frihetsberövanden endast under speciella förhållanden bör komma i fråga att bedöma ett tjänstefel som ringa (se t.ex. rättsfallet NJA 2016 s. 453)."

"Även för R var det fråga om en hög arbetsbelastning den aktuella dagen. De frihetsberövanden utan laga stöd som hon av oaktsamhet har gjort sig skyldig till har varit kortvariga. Hovrätten anser att omständigheterna är så speciella att det som R har gjort sig skyldig till är att anse som ringa."

Eftersom "ringa" gärningar är undantagna från straffansvar frias även rådmannen.

Inte en åklagares ansvar
När det gäller åklagaren anser hovrätten att hans handlande inte är kriminaliserat eftersom han inte ens har agerat oaktsamt.

Hovrätten skriver.

"Justitiekanslern har uttalat att det självfallet är lämpligt att en åklagare bevakar att hans eller hennes häktningsframställning blir föremål för en korrekt handläggning hos rätten, men att något självständigt ansvar härför inte bör åläggas åklagaren (beslut 1989-04-05, dnr 3937-88-20). Även Riksåklagaren har - i vart fall tidigare - gjort samma bedömning av vem som i första hand har ansvaret för att 96-timmarsfristen iakttas (se 1997/0506)."

Hovrätten instämmer i detta och även kammaråklagaren frias därför.

  • Alt-texten
    Sofia Sars

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt