Skip to content

"Patienter i skottgluggen - om Skatteverket gjort som sjukvården hade samhället inte fungerat"

DEBATT - av Per-Ola Larsson, f d avdelningsdirektör i Skatteförvaltningen

 

På regeringens uppdrag presenterar myndigheten ​Vårdanalys  nyligen en analys av patientlagen “​Lag utan genomslag” .

Lagens övergripande syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att vidare främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patientlagen ålägger läkaren att informera patienter om rätten  att välja alternativa behandlingar.

Vårdanalys slutsatser:

  • Kunskapen om lagen är även fortsatt låg bland hälso- och sjukvårdspersonal. Det är synnerligen allvarligt att den berörda personalen efter två år inte har lärt sig lagen.
  • Vi rekommenderar staten och huvudmännen att utveckla grund- och fortsättningsutbildningar när det gäller bland annat patientens ställning.

Detta är en ytterst märklig uppfattning om hur lag ska tillämpas. Efter mina 30 år i skatteförvaltningen måste jag fråga hur samhället skulle fungera om Skatteverket under två år skulle underlåta att tillämpa nya lagar. Låt mej ta ett exempel.

Riksskatteverket var central valmyndighet när den första gemensamma valdagen genomfördes 1970.

Redan under propositionsarbetet 1969 fick vi del av principerna från Justitiedepartementet och påbörjade arbetet med tillämpningsföreskrifter och utbildning. Under våren 1970 genomfördes ett omfattande utbildningsarbete för länsstyrelser och kommunala valnämnder.

Sjukvårdshuvudmännen har efter två år inte uppfattat patientlagens enkla och tydliga regler (se länken nedan).

Valnämnden kan givetvis inte vänta i två år med att tillämpa vallagen. Detsamma gäller om alla skattelagar som Riksdagen fastställer. På hösten fastställer Riksdagen nästa års skattesatser. Skatteverket kan givetvis inte vänta två år med att debitera den fastställda skatten.

Men landstingens och kommunernas sjukvårdspolitiker kan rulla tummarna två år efter det att regeringen lagt en proposition om en ny patientlag.

Nog borde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med hjälp av propositionen ha utarbetat ett pedagogiskt utbildningsprogram hur lagen skulle tillämpas från och med den första januari 2015 då den trädde i kraft.

Jag har haft följande hårresande upplevelser:  Jag har vid olika personers sjukhusvistelser bett att få vårdplanering enligt nämnda paragraf. Läkare på sjukhus har svarat: "Här bryr vi oss inte om riksdagen. Här gör vi våra egna bedömningar”. 

SKL måste följa Vårdanalys rekommendation och omgående genomföra en rejäl utbildning för sjukvårdspersonalen så att de kan tillämpa den utmärkta patientlagen. SKL måste se till att det blir en uppryckning så att lag tillämpas enligt Riksdagens intentioner.

Det måste vara lika viktigt som när det gäller till exempel vallagar, skattelagar och plan- och bygglagar m fl.

Det känns ju helt meningslöst att regering, riksdag, kommittéer, remissinstanser och Lagrådet lägger ned stora resurser på att utveckla lagar om de inte tillämpas av landsting och kommun.

Visserligen har vi kommunal självstyrelse enligt 1 kap 1 § andra stycket i regeringsformen men det får inte hindra landsting och kommun att tillämpa tredje stycket i samma paragraf – den offentliga makten utövas under lagarna.

Det är alltså ett grundlagskrav att landstingens och kommunernas sjukvårdspersonal tillämpar patientlagen.

Rapporten från Vårdanalys är intressant. Men ingenting händer om inte folkhälso- och sjukvårdsministern​ ​tillsammans SKL och funktionshindersorganisationerna genast utarbetar ett lättillgängligt utbildningsmaterial om tillämpning av patientlagen.

 

Här kan du läsa hela Patientlagen.

 

 

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

I decennier har politikerna kört med klyschan "mer makt åt patienten" vilket är just en klyscha och inget annat. Stiftar man korkade lagar kan man inte vänta sig ngn vidare följsamhet. sedan är det så att sjukvården inte har en massa alternativa behandlingar. Istället har sjukvården strävat efter likriktning och behandlingsjämlikhet över länen.

Lagen så som den är beskriven här är fullständigt idiotisk. Varför ska läkartid användas till att utföra en uppgift som inte kräver någon särskilt medicinsk kompetens?

Läs lagen istället. Det är inte korrekt beskrivet att läkare måste informera. Därmed inte sagt att vem som helst kan informera om olika behandlingsalternativ.

Om försvaret, polisen, rättsväsende och myndigheter gått i sjukvårdens skola och vållat så mycket död och mänskligt lidande hade regeringen tvingats avgå. Vården genomgår historisk kris men samtidigt paradox där ingen annan skattefinansierad verksamhet vållar så mycket död och skador bland medborgarna som vård-och omsorgen. Riksrevisionen riktar svidande kritik mot regeringen som saknar förmåga och modeller att styra vården. Riksrevisionen riktar kritik not Sveriges Kommuner och Landstings inflytande över vården. Som ledande patientsäkerhet och arbetsmiljöexpertis är situationen otroligt alarmerande här råder vattentäta skott från vaggan till graven vårdpolitiskt och ekonomisk inflytande som byggts upp där facket och Sveriges Kommuner och landsting dessutom ägare sjukvårdens två försäkringsbolag. Arbetssjukdomar/arbetsolycksfall AFA Försäkring och patientskador LÖF-patientskadeförsäkringen. Inbyggda otidsenliga styrsystem och systemfel återspeglas sjukvården usel förmåga prestera påtagliga resultat där utredningar läggs på hög och förbättrad patientsäkerhet uteblir. Tusentals patientdödsfall vållas i vården varje år helt i onödan där 50-70% patientskador kan elimineras från befintlig kunskap enligt WHO.Tyvärr har juridikens främsta företrädare och regering aldrig lyssnat på ledande expertis där vållande patientskador medför mycket stora kostnader för skattebetalarna och sängplatser går förlorade till vård av patientskador istället för behandling av sjukdomar och nödvändiga operationer som ställs in pga plats eller sjuksköterskebrist. För Sverige som nation är denna rundgång och brist på resultat kontraproduktivt där patientsäkerhet "big business" internationellt där den nation eller stad som blir framgångsrik i patientsäkerhet kommer skära guld. Har inget gott att säga om samtliga ministrar Socialdepartement och att Gabriel Wikström kan sitta kvar efter professor Hans roslings bortgång visar vilka vattentäta skott som råder inom regeringen och vilket "osunt" inflytande arbetsmarknadens parter har på socialdepartement. IVO -Inspektionen för vård och omsorg sågade nyligen hela sjukvården. Ja det är synd om människorna i vården när överlevande den sjuka vården jagas med blåslampa . Envar banandemokrati måste förtjäna sjuksköterskor och visselblåsare i vården.Gäller i högsta grad denna regering!

Vad svamlar du om, Kaj..?