Skip to content

"Patienter i skottgluggen - om Skatteverket gjort som sjukvården hade samhället inte fungerat"

DEBATT - av Per-Ola Larsson, f d avdelningsdirektör i Skatteförvaltningen

 

På regeringens uppdrag presenterar myndigheten ​Vårdanalys  nyligen en analys av patientlagen “​Lag utan genomslag” .

Lagens övergripande syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att vidare främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patientlagen ålägger läkaren att informera patienter om rätten  att välja alternativa behandlingar.

Vårdanalys slutsatser:

  • Kunskapen om lagen är även fortsatt låg bland hälso- och sjukvårdspersonal. Det är synnerligen allvarligt att den berörda personalen efter två år inte har lärt sig lagen.
  • Vi rekommenderar staten och huvudmännen att utveckla grund- och fortsättningsutbildningar när det gäller bland annat patientens ställning.

Detta är en ytterst märklig uppfattning om hur lag ska tillämpas. Efter mina 30 år i skatteförvaltningen måste jag fråga hur samhället skulle fungera om Skatteverket under två år skulle underlåta att tillämpa nya lagar. Låt mej ta ett exempel.

Riksskatteverket var central valmyndighet när den första gemensamma valdagen genomfördes 1970.

Redan under propositionsarbetet 1969 fick vi del av principerna från Justitiedepartementet och påbörjade arbetet med tillämpningsföreskrifter och utbildning. Under våren 1970 genomfördes ett omfattande utbildningsarbete för länsstyrelser och kommunala valnämnder.

Sjukvårdshuvudmännen har efter två år inte uppfattat patientlagens enkla och tydliga regler (se länken nedan).

Valnämnden kan givetvis inte vänta i två år med att tillämpa vallagen. Detsamma gäller om alla skattelagar som Riksdagen fastställer. På hösten fastställer Riksdagen nästa års skattesatser. Skatteverket kan givetvis inte vänta två år med att debitera den fastställda skatten.

Men landstingens och kommunernas sjukvårdspolitiker kan rulla tummarna två år efter det att regeringen lagt en proposition om en ny patientlag.

Nog borde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med hjälp av propositionen ha utarbetat ett pedagogiskt utbildningsprogram hur lagen skulle tillämpas från och med den första januari 2015 då den trädde i kraft.

Jag har haft följande hårresande upplevelser:  Jag har vid olika personers sjukhusvistelser bett att få vårdplanering enligt nämnda paragraf. Läkare på sjukhus har svarat: "Här bryr vi oss inte om riksdagen. Här gör vi våra egna bedömningar”. 

SKL måste följa Vårdanalys rekommendation och omgående genomföra en rejäl utbildning för sjukvårdspersonalen så att de kan tillämpa den utmärkta patientlagen. SKL måste se till att det blir en uppryckning så att lag tillämpas enligt Riksdagens intentioner.

Det måste vara lika viktigt som när det gäller till exempel vallagar, skattelagar och plan- och bygglagar m fl.

Det känns ju helt meningslöst att regering, riksdag, kommittéer, remissinstanser och Lagrådet lägger ned stora resurser på att utveckla lagar om de inte tillämpas av landsting och kommun.

Visserligen har vi kommunal självstyrelse enligt 1 kap 1 § andra stycket i regeringsformen men det får inte hindra landsting och kommun att tillämpa tredje stycket i samma paragraf – den offentliga makten utövas under lagarna.

Det är alltså ett grundlagskrav att landstingens och kommunernas sjukvårdspersonal tillämpar patientlagen.

Rapporten från Vårdanalys är intressant. Men ingenting händer om inte folkhälso- och sjukvårdsministern​ ​tillsammans SKL och funktionshindersorganisationerna genast utarbetar ett lättillgängligt utbildningsmaterial om tillämpning av patientlagen.

 

Här kan du läsa hela Patientlagen.

 

 

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt