Skip to content

Pappa vinner i hovrätten - mammas sabotage av umgänge ska inte drabba dottern

Foto: Karl Melander/TT

Eftersom mamman saboterat dotterns umgänge med sin pappa ansåg tingsrätten att det fanns risk för att detta skulle inträffa igen. Pappans begäran om umgängesrätt avslogs därför. Hovrätten slår dock fast att dottern inte ska behöva lida för sin mammas agerande och att hennes umgänge med pappan bör komma igång "så snart det är möjligt".

 

Mannen och kvinnan fick dottern år 2011. En kort tid därefter separerade paret under och mamman blev boendeförälder.

Året därpå ansökte pappan om att dottern skulle beviljas umgänge med honom. Tre förberedande förhandlingar hölls där man beslutade om umgänge i skilda former - något umgänge kom dock aldrig till stånd.

Anmälde för sexuella övergrepp
I samband med huvudförhandling vid Göteborgs tingsrätt hävdade mamman att pappan hade kränkt och hotat henne. Hon har också anmält honom för sexuella övergrepp mot både sig själv och dottern - utredningar som dock har lagts ner.

Pappan nekade till allt detta och hävdade att de hade haft ett "stormigt" förhållande med gräl och osämja.

Flickan borde få träffa pappan
Tingsrätten konstaterade att det inte fanns något egentligt stöd för att pappan skulle vara en olämplig förälder, som mamman påstod. Tingsrätten vägde dock in att dottern - som nu var fem år - inte kände sin pappa eller ens hade något minne av honom.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Hon borde få träffa sin pappa, men så länge M (mamman) inte medverkar bättre till att någon form av umgänge kommer tillstånd och så länge inte D (dottern) är stor nog att själv kunna ifrågasätta frånvaron av sin pappa, kan tingsrätten för närvarande inte se någon lösning som innebär att umgänge faktiskt kommer till stånd. Även om tingsrätten skulle förordna om umgänge talar all utredning i målet för att resultatet endast skulle bli detsamma, det vill säga att umgänget inte blir av och att D drabbas negativt av det."

Principen om barnets bästa
Med hänsyn till principen om barnets bästa kom tingsrätten fram till att flickan inte skulle få ha något umgänge med sin pappa. Tingsrätten gick därför på mammans linje.

Pappan överklagade till Hovrätten för Västra Sverige som nu ändrar tingsrättens dom och går på pappans linje.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Det är enligt hovrättens uppfattning klarlagt att M under lång tid har omintetgjort all kontakt mellan D och P (pappan)... Utredningen visar också att M har lämnat oriktiga uppgifter om P i syfte att misskreditera honom."

Bör komma igång snarast
Hovrätten slår fast att det inte har framkommit någon konkret risk för att dottern skulle fara illa av umgänge med sin pappa och att hon därför har rätt att träffa honom.

Det faktum att mamman motsätter sig umgänge och kan tänkas motarbeta detta är enligt hovrätten inte vara skäl för att vägra dottern umgänge med sin pappa.

Hovrätten skriver:

"Tvärtom anser hovrätten, till skillnad från tingsrätten, att det finns förutsättningar för ett umgänge och att det är angeläget att detta kommer igång så snart som möjligt."

Mamman har svårt att ta till sig
Hovrätten pekar också på det ansvar som mamman har i denna situation och konstaterar att det föreligger särskilda skäl att förelägga mamman att vid vite lämna ifrån sig dottern i samband med att hon ska träffa sin pappa.

Hovrätten skriver dessutom:

"Hovrätten befarar att M har svårt att ta till sig att D faktiskt har rätt att ha kontakt med sin pappa och att lära känna honom. Det finns därmed också risk för att M genom sin uppfattning påverkar D:s inställning till umgänge på ett negativt sätt. Hovrätten poängterar därför att M i egenskap av ensam vårdnadshavare för D har ett stort ansvar för att D:s behov av kontakt med P tillgodoses."

Umgänget ska inledningsvis ske tillsammans med så kallade umgängesstödjare.

 

Carina Johansson

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt