Skip to content

Ny kommunallag "nödvändig" - men kommuner varnar för ökade kostnader

Civilminister Ardalan Shekarabi (S). Foto: Jonas Ekströmer/TT

Regeringen föreslår en ny kommunallag för att kommunerna ska kunna hantera sina uppdrag bättre. Men kommunerna själva tycker att det inskränker det kommunala själstyret - och varnar för stora kostnadsökningar.

 

I en remiss till Lagrådet föreslår regeringen en ny kommunallag. Förslaget innebär enligt regeringen att kommunallagen får en ny struktur, ett enhetligt språk och är bättre anpassad för de utmaningar som kommuner och landsting står inför.

- Ett stabilt och modernt ramverk för den kommunala sektorn är nödvändigt för att kommuner och landsting ska kunna hantera de utmaningar de ställs inför, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Föräldralediga kommunpolitiker
Förslaget innebär bland annat att förtroendevalda kan få rätt att vara föräldralediga och att unga politiker ska få lättare att fullfölja sina uppdrag.

Man vill också göra tiden vid ett maktskifte mer effektiv genom att heltidsengagerade förtroendevalda ska kunna påbörja sitt uppdrag tidigare än i dag.

Stoppa omsättningen på direktörer
Omsättningen på direktörer i kommuner och landsting ska stoppas genom tydligare förutsättningar för uppdraget.

Regeringen anser att om uppdragen blir tydligare och mer attraktiva kommer det också att bli lättare att "rekrytera personer med lämplig kompetens" men det kommer också att motverka korruption.

De kommunala nämnderna får vissa lättnader i sin administrativa börda genom en enklare hanteringen av delegationsbeslut, revisorernas budget ska i framtiden beredas av fullmäktiges presidium och de sakkunniga revisionsbiträdenas roll blir starkare.

Slopar kungörelser
Den kommunala anslagstavlan ska vara webbaserad och det ska vara enklare för medborgarna att ta del av anslagstavlan även i de kommunala lokalerna. Man slopar kravet på kungörelser i ortstidning av fullmäktiges sammanträden. Kommunala beslut som inte kan rättas ska som huvudregel inte verkställas innan de vunnit laga kraft.

Den nya kommunnallagen ska enligt förslaget träda i kraft den 1 januari nästa år.

Självstyret inskränks
Kommunallagen reglerar kommunernas och landstingens angelägenheter och grundläggande befogenheter. Lagen utgör grunden för det kommunala självstyret enligt regeringsformen, något som flera kommuner anser inskränks genom den nya lagen.

Vissa av regeringens förslag innebär förändringar mot vad som hittills har gällt när det gäller kommuners och landstings organisation, beslutsfattande och arbetssätt. Många av förslagen är frivilliga och innebär därför en ökad handlingsfrihet för kommuner och landsting. "Vissa förslag är dock av tvingande natur", skriver regeringen.

Högre kostnader
Många kommuner har också pekat på att den nya lagen innebär högre administrativa kostnader genom uppdatering av styrdokument m.m. för kommuner och landsting.  

Regeringen bedömer dock att dessa kostnader är av "engångskaraktär". 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt