Skip to content

Medling om upphovsrätt flyttas från regeringen till specialistdomstolarna - ny propositionen

Foto: Henrik Montgomery/TT

Regeringen går vidare med en proposition om nya regler för medling och förenklingar i upphovsrätts-lagen. Bland annat flyttas medlingen från rege-ringen till patent- och marknadsdomstolarna.

 

Det ska bli ökad rättssäkerheten och man kommer att få en bättre förutsebarheten i samband med medling mellan upphovsmannaorganisationer och de som använder upphovsrättsligt skyddade verk. Det är regeringens slutsats som därför går vidare med en proposition med nya regler inom upphovsrätten.

Medling kan bli aktuellt om två parter inte kan komma överens när de vill träffa ett avtal för att reglera rätten att använda upphovsrättskyddade verk och eventuell ersättning ska utgå.

Enklare för bibliotek
Den nya lagen om medling i vissa upphovsrättstvister innebär bland annat att det blir enklare för bibliotek att ta fram anpassningar av upphovsrättsligt skyddade verk till personer med funktionsnedsättning.

Detta bland annat genom att det inte ska behövas ett särskilt tillstånd från regeringen. Den här åtgärden ska lätta på den administrativa bördan för bibliotekt, skriver regeringen

Lagen tar också sikte på det förhållandet att skolor, bibliotek, arbetsplatser och arkiv ibland behöver använda upphovsrättsligt skyddade verk, till exempel vid kopiering ur böcker och läromedel.

Flyttas till domstol
Lagförslaget innebär också att handläggningen av medlingsärenden flyttar från regeringen till patent- och marknadsdomstolarna. Lagen klargör också vem som kan utses till medlare och under vilka förutsättningar medling kan bli aktuell.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt