Skip to content

"Jura novit curia" gäller även skiljemän - får använda lagar som inte åberopats av part

Svea hovrätt. Foto: Stefan Wahlberg/DJ

Det är fritt fram för en skiljeman att tillämpa lagar som ingen av parterna har åberopat. Det slår Svea hovrätt fast och pekar på att principen om "jura novit curia" - alltså att "domstolen känner lagen" - borde gälla även i skiljeförfaranden.

 

Två säkerhetsbolag ingick ett franchiseavtal där franchisetagaren skulle ingå avtal med kunder om leverans av säkerhetssystem i enlighet med franchisegivarens koncept.

I mars 2015 påkallade franchisetagaren skiljeförfarande vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut och begärde ersättning för utförda leveranser och återbetalning av ombudskostnader med anledning av en tvist med en kund.

En ensam skiljman - en advokat - utsågs att handlägga tvisten.

Fyllde ut med kommissionslagen
Franchisegivaren medgav betalningsskyldighet för leveranserna men bestred återbetalningsskyldighet för ombudskostnader. Franchisegivaren hävdade i stället att man hade en kvittningsgill motfordran för ombudskostnader i tvisten med kunden och skadestånd och ersättning för rättegångskostnader som franchisegivaren hade förpliktats att betala till kunden.

Skiljemannen kom, genom utfyllnad av parternas avtal baserat på kommissionslagen, fram till att franchisegivaren hade rätt att få ersättning för inkasso- och processkostnader när tvisten rörde ett avtal som hade initierats av franchisegivaren. Skiljemannen slog därför fast att franchisegivaren hade en kvittningsgill motfordran som översteg det av franchisetagaren yrkade beloppet och ogillade därför talan.

Franchisetagaren vände sig till Svea hovrätt och begärde att domstolen skulle upphäva skiljedomen med hänvisning till att skiljemannen hade tillämpat bestämmelser i kommissionslagen som inte hade åberopats av någon av parterna.

Jura novit curia
Hovrätten konstaterar nu att en skiljedom ska upphävas om skiljemannen överskridit sitt uppdrag genom att ha lagt en omständighet som inte åberopats av parterna till grund för sitt avgörande. Skiljemän har dock rätt att själva avgöra vilka rättsregler som ska tillämpas enligt principen "jura novit curia" - alltså att "domstolen känner lagen".

Hovrätten skriver:

"Hovrätten konstaterar att K (käranden) inte har gjort gällande att skiljemannen grundat sin bedömning att avtalet skulle fyllas ut på några andra rättsfakta, dvs. faktiska omständigheter av omedelbar betydelse för utgången, än de omständigheter som S (svaranden) hade åberopat till grund för sin talan."

"Det förhållandet att skiljemannen analogt tillämpat reglerna i kommissionslagen innebär, i enlighet med vad som anförts tidigare, inte att skiljemannen överskridit sitt uppdrag. Det saknar betydelse huruvida någon av parterna hade hänfört sig till rättsreglerna i fråga."

Överraskningseffekter
Om skiljemän överväger tillämpning av rättsregler som ingen av parterna har åberopat kan det dock finnas anledning att - inom ramen för sin materiella processledning - uppmärksamma parterna på detta för att undvika "överraskningseffekter", anser hovrätten.

Med hänsyn till att det är vanligt att utfyllnad av avtal sker genom tillämpning av dispositiva rättsregler anser hovrätten dock inte att det kan ha varit "överraskande" för franchisetagaren att kommissionslagens bestämmelser kunde komma att tillämpas.

Hovrätten ogillar därför käromålet.

Hovrätten beslutar samtidigt att domen inte får överklagas.

 

  • Alt-texten
    Markus Rylander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt